ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете таблет, смартфон и mp3 плеър

Спечелете таблет, смартфон и mp3 плеър
  • снимката на наградата е илюстративна

Посочените по-долу Общи условия уреждат условията, реда и начина за участие в конкурс „Зелена Олимпиада“. Организатор на конкурса „Зелена Олимпиада” е „Академика БГ“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Общите условия на конкурса са публикувани на Интернет страницата zelenaolimpiada.bg.

І.Описание на конкурса и условия за участие

1. Конкурсът „Зелена Олимпиада” се провежда на Интернет страницата zelenaolimpiada.bg в периода от 27.09.2018 г. до 11.11.2018 г. включително.

2. В конкурса могат да участват всички български граждани, както и граждани на други страни от ЕС, пребиваващи в България, които са ученици от 1. до 12. клас в училища на Република България. Учениците са разделени в три възрастови групи и участват според условията, описани в Регламента, който е неразделна част от Общите условия. След края на конкурса във всяка възрастова група ще има класиране на участниците и първите три места ще получат съответно – Първа, Втора и Трета награда.

3. Участието в конкурса следва да бъде осъществено по начина:
3.1. Участниците се запознават с Общите условия за участие в конкурса, публикувани на Интернет страницата zelenaolimpiada.bg. След прочитането им и при съгласие с посочените условия, участниците декларират съгласието си, като отбелязват с клик квадратно поле под Общите условия.
3.2. Участниците извършват валидна регистрация на Интернет страницата zelenaolimpiada.bg попълвайки следните данни:
E-mail – съществуващ имейл адрес – задължително поле
Парола – може да бъде съставена от малки, големи букви, цифри и знаци – задължително поле
Име и фамилия – името си, с което ще участва в конкурса в сайта – задължително поле
Дата на раждане – ден, месец, година – задължително поле
Област – задължително поле
Град – задължително поле
Училище, в което се обучават – името на училището – задължително поле
Учебен клас, в който се обучават – задължително поле
3.3. Участниците потвърждават желанието си за участие в конкурса чрез регистрация на сайта zelenaolimpiada.bg. *

4. Участието в конкурса може да бъде осъществено само след регистрация за участие по начина, посочен в т. 3 от настоящите Общи условия.
След регистрацията си участниците могат да решат тест в своята възрастова група, съставен от 9 затворени и един отворен въпрос. След края на решаването на теста всеки участник получава автоматично генериран доклад колко верни отговора има. Всички верни отговори от тестовете ще бъдат публикувани на сайта zelenaolimpiada.bg след края на конкурса посочен в т.1. Специално организирано от Организатора жури оценява отговорите на последния отворен въпрос в теста.
4.1. Всеки регистриран участник може да реши САМО ЕДИН тест.
4.2. Организаторът не носи отговорност за загубени, закъснели и/или неправилно попълнени формуляри за регистрация, за технически неизправности или други събития, които могат да прекъснат или опорочат конкурса.
4.3. Участниците в конкурса нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с конкурса „Зелена Олимпиада”, без предварителното писмено съгласие на Организатора.
4.4. В конкурса нямат право да участват представители на семействата на служители на Организатора „Академика БГ“.

ІІ. Награди, получаване на наградите

5. Имената на спечелилите награди и резултатите от „Зелена олимпиада” ще бъдат обявени в края на конкурса (до 10.12.2017 г.) на специално организирано събитие. Наградите ще получат първите участници във всяка от трите възрастови групи, отговорили правилно на 9-те затворени въпроса и дали най-изчерпателен отговор на отворения въпрос, намиращ се под номер 10 във всеки тест. „Най-изчерпателен отговор“ е термин, който журито на конкурса ще използва при класирането на отговорите в последния въпрос на всеки един тест.
5.1. За получаване на наградата по т. 5 от настоящите Общи условия, Победителите трябва да притежават валидни ученически документи (бележник).
5.2. В случай, че Победителите не представят документи по т. 5.1 от настоящите Общи условия, същите губят правото върху наградата по т. 5. от настоящите Общи условия и на тяхно място се обявява за Победител следващият Участник, отговорил правилно на всичките 9 затворени въпроса и класиран от журито непосредствено след декласирания участник.
5.3. В наградата по т. 5. от настоящите Общи условия са включени като Първи награди в трите възрастови групи един таблет, един смартфон и един MP3 плеър.
5.4 Победителите се уведомяват с e-mail и/или по телефона от служители на Организатора в срок от 3 (три) работни дни от датата на обявяването им за Победители. Победителите следва да се явят на специално организираното награждаване след края на конкурса, за да получат наградите си. За часа и мястото на провеждането му, те ще бъдат надлежно уведомени по e-mail и/или по телефона от служители на Организатора. Ако Победителите не отговорят на телефонните позвънявания или не отговорят на изпращаните e-mail-и повече от 3 (три) работни дни, както и не се явят в офиса на Организатора на Адрес: София, ул. „Сан Стефано“ 22-А, за уточняване на подробностите по получаване на наградата или се откажат от нея, на тяхно място се обявява за Победител следващият Участник, отговорил правилно на всичките 9 затворени въпроса и класиран от журито непосредствено след отпадналия участник.
5.5. При получаване на награда се подписва протокол от Победителите и Организатора.
5.6. Победителите нямат право да получат парична равностойност на наградата по посочена в настоящите Общи условия.
5.7. За Победител се считат Участникът, чиито имена, дата на раждане и електронна поща съответстват на тези от регистрационната форма, упомената в настоящите Общи условия.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ