ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 микровълнови фурни и 50 кашона с пуканки Chio

Спечелете 10 микровълнови фурни и 50 кашона с пуканки Chio

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 1. Организатор на Играта е „Интерснак България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130577464, със седалище и адрес на управление: София, 1505, бул. Ситняково 48, Сердика Център, ет.6, наричан по-долу „Организатор“.
 2. Участницитев Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долуОфициални правила на Играта (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на Интернет страницата: www.promo.chio.bg.
 3. Организаторътна Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила,като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет страницата: www.promo.chio.bg. Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в Официалнитеправила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.
 4. Организаторътима неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки товав съответствие с точка 3 от раздел 1, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства (катопоройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища,екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
 5. Повечеинформация може да бъде получена на потребителската линия на „Интерснак България“ ЕООД: 02 948 69 69

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Игратасе организира и провежда в периода между 05.11.2018 – 13.12.2018 (включително) на територията на Република България. „Интерснак България“ ЕООД си запазва правото да променидатата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 05.11.2018,  като тов а обстоятелств о следв а да е надлежно обяв ено в съ отв етств ие с  Раздел 1, т. 3 по-горе.
 2. Следприключване на Играта, Организаторите не носят отговорност и нямат каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведатпотребителите да вярват, че Играта все още продължава.

РАЗДЕЛ 3. ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Право да участват в играта имат всички пълнолетни дееспособни физически лица, с изключение на служителите на „Интерснак България“ ЕООД и „Уапи България“ ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
 2. Участието в Играта за награди е обвързано с едновременното закупуване на поне 3 /три/ броя продукти от марката Чио пуканки (Сол 80г, Масло 80г, Сирене 80г, Карамел 90г)

/наричани за краткост промоционални продукти/ в комбинация или от един вид наведнъж от търговски обект на територията на Република България, в срока на провеждане на промоционалната кампания и регистрация на номера на касовата бележка от съответнатапокупка по начин, указан по-долу – раздел 4, точка 1.

 1. Участници,регистрирали касови бележки за закупени промоционални продукти, участват в томбола за спечелване на награди – микровълнова фурна или кашон с Чио пуканки.  Регистриранетона номера на една касова бележка, удостоверяваща закупуването на поне 3 /три/ броя продуктиот марката Чио пуканки (Сол 80г, Масло 80г, Сирене 80г, Карамел 90г) дава право на участие за тегленето за седмичните награди.
 2. Броятвключвания на един участник в тегления е пропорционален на броя регистрирани номераот касови бележки за участие. Например: При регистрация на 5 /пет/касови бележки, всяка от която съдържа като минимално условие поне 3 /три/ броя продукти от марката Чио пуканки (Сол 80г, Масло 80г, Сирене 80г, Карамел 90г), участникът ще бъде включен пет пъти в тегленията за награда.

Забележка: Ако една касова бележка съдържа кратно на 3 броя от промоционалните продукти,това не дава право тя да се регистрира два пъти, тъй като условието е да има поне 3 брояпромоционални продукти.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

 1. Участване за награди

Стъпка 1 : Закупете минимум три от промоционалните продукти описани в Раздел 3, т. 2.

Стъпка 2 : Регистрирайте кода на касовата бележка на интернет страницата www.promo.chio.bg. За код на касова бележка се счита номерът долу в ляво преди текста ФИСКАЛЕН БОН.

1.1. Една касова бележка може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.

1.2. Всеки регистриран брой касови бележки се натрупва за участие в тегленията на наградите.

1.3. При регистрация на номер на касова бележка/и, удостоверяваща/и закупуването на поне 3 или повече броя продукти от марката Чио пуканки (Сол 80г, Масло 80г, Сирене 80г, Карамел 90г),участникът се включва автоматично в съответното теглене за награда. В случай че спечелинаграда, участникът губи правото си за участие за награда занапред, считано от момента науведомяването му по телефон и/или имейл относно спечелването на съответната награда.

1.4. Уникалният идентификатор на всеки участник е създаденият му профил на сайт www.promo.chio.bg, имейл адресът и телефоннният му номер. За да може да натрупа регистрации за участие в тегленето на наградите, участникът трябва да регистрира касови бележки от един и същ профил на сайта, съответно да посочи същия имейл при регистрацията си за участие в играта на интернет страницата: www.promo.chio.bg, за да може системата да отброи правилно успешно регистрираните касови бележки.

1.5. Всеки участник може да регистрира максимум 5 касови бележки на д ен.

 1. Награди

2.1. За периода на играта от 5 седмици Организаторът ще раздададе общо 60 броя награди – 10 броя микровълнови фурни и 50 броя кашони с Чио пуканки чрез 10 тегления на победители. Всякотеглене е на случаен принцип, а наградите са 1 брой микровълнова фурна и 5 броя кашони Чио пуканки.

 1. Теглене на наградите:

3.1. Наградите ще бъдат изтеглени чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер за разпределение на награди на случаен принцип и в присъствието на комисия, определена от Организатора.

3.2. Наградите ще се теглят два пъти на седмица ( понеделник и четвъртък), стартирайки от 12.11(12.11, 15.11, 19.11, 22.11, 26.11, 29.11, 03.12, 06.12, 10.12, 13.12). В тях ще се включат всичкирегистрирани кодове от касови бележки, удостоверяващи закупуването на поне 3 /три/ броя продукти от марката Чио пуканки (Сол 80г, Масло 80г, Сирене 80г, Карамел 90г), считано от началото на Играта до 24.00 часа на предишния ден. Всяко теглене за период от 5 седмици ще сетеглят 6 печеливши и 3 резерви.

3.3. Печелившите ще бъдат обявявани на Интернет страницата: www.promo.shio.bg и ще бъдатинформирани с мейл в рамките на 48 часа от изтеглянето им.

3.4. Не се допуска спечелването на повече от една награда от един участник (с един и същ имейли/или телефон) за периода на Играта!

3.5. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавятрегистрации „автоматично“ вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. ВсекиУчастник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъдеавтоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организатора не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.

3.6. ЗА ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ТРЯБВА ДАПАЗЯТ РЕГИСТРИРАНИТЕ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, В СЪСТОЯНИЕ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВАБЕЗПРОБЛЕМНОТО ИМ РАЗЧИТАНЕ, КАКТО И ВЪНШНИТЕ ОПАКОВКИ НА ПУКАНКИТЕ (ФОЛИРАНАТА ОПАКОВКА) И ТРЯБВА ДА ГИ ПРЕДАДАТ ПРИ ВРЪЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА НАГРАДА.

3.7. С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ЛИЦА, ОРГАНИЗАТОРИТЕБЕЗКОМПРОМИСНО НЯМА ДА ВРЪЧВАТ НАГРАДИ, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, НА УЧАСТНИЦИ, КОИТОНЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПЕЧЕЛИВШИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ!

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

3 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ