ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 чудесни винени награди

Спечелете 50 чудесни винени награди

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу
официални правила на Кампанията (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1. Организатор на Кампанията е ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД. Участниците в
Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу
Официални правила на Кампанията (наричани по-долу “Официални Правила” или
“Правилата”).

2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес:
https://www.pentagrambg.com/ за целия период на Кампанията. Организаторът на
Кампанията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като
промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес:
https://www.pentagrambg.com/.

3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време,обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални
злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези
случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

4. Кампанията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в
България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на ЧЕРНОМОРСКО
ЗЛАТО АД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

5. Участвайки в тази кампания, участниците приемат да се ангажират с тези
Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

1. Кампанията се организира и провежда в периода от 05.11.2018 – 02.12.2018, само на
територията на Република България.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Кампанията се организира на интернет адрес: https://www.pentagrambg.com/

2. За да се включи участник в Кампанията, той трябва да предостави своето име,
телефон и имейл адрес в регистрационната форма на кампанията, която се намира на
интернет адрес: https://www.pentagrambg.com/. След като завърши регистрацията и
изпрати своите данни, всеки участник автоматично се включва в томбола за награди.

3. След изтичане на крайния срок на Кампанията (02.12.2018г.), общо 50 участника ще
спечелят награди, които ще бъдат изтеглени на томболен принцип.

4. Наградният фонд за целия период на Кампанията включва:
10 комплекта чаши за вино
10 тирбушона
10 кашона микс вина Пентаграм
10 бр. по 1 бутилка Пентаграм
10 бр по 2 бутилки бяло и червено Пентаграм
*Материалите в рекламните изображения се използват с илюстративна цел.

5. Печелившите участници ще бъдат обявени на 03.12.2018г.

6. Награди, непотърсени в 20 дневен срок след обявяване на печелившите, ще
бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите
участници.

7. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин
добавят регистрации „автоматично“, вместо участниците. Всеки участник, който се
опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от
Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от
една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които
изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в
Кампанията; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в
Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания
механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на
Организаторa, като Организаторa не дължи обяснение за начините на определяне на
опит или нарушение на Правилата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ