ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете награди от сокчета TEDI

Спечелете награди от сокчета TEDI
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Промоцията се организира под името „ОТКРИЙ TEDI MUSS“. Промоцията се организира на територията на Република България. Срок на промоцията: 14.11.2018 г. – 18.11.2018 г. включително. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до раздаване на наградите от промоцията.
II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА
1. Организатор на промоцията. Промоцията се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище в с. Казачево, п.к. 5548, област Ловеч, наричанo по-долу Организатор.
2. Участници в промоцията
2.1. В промоцията може да участва всяко физическо лицe на възраст над 18 години
2.2. Наградите от промоцията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица.
2.3. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
1. В промоцията участват следните продукти: TEDI
2. Промоцията обхваща периода: 14.11.2018 г. – 18.11.2018 г. Включително
IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. В промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник.
2. За участие в промоцията участникът, съответно неговият законен представител, трябва да разполага с активен профил в социалната мрежа Facebook.
3. В рамките на периода на промоцията участникът следва да посочи в коментар отговор/предложение според реда, описан от Организатора в съответния визуален пост във Facebook, който е предварително публикуван във Facebook страницата “TEDI” и в чието описание е специфично упоменато, че тя ще бъде използвана за играта.
4. Ако участникът даде повече от един отговор/предложение, за негово единствено участие ще се счита първият посочен.
5. За целите на играта, участникът е длъжен да поддържа активен профил в социалната мрежа Facebook.
6. Не се допускат коментари, които:
6.1. Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка пропаганда и/или символи, както и подкани към етнически конфликти;
6.2. Нарушават авторски, имуществени и други права, заимстват чужди надписи и линкове.
6.3. Съдържат обидни думи, непристойни символи и/или обидни жестове или пози, или имат обиден характер независимо от обекта на обидата.
6.4. Пропагандират наркотици или други забранени и упойващи вещества, включително изображения на спринцовки, марихуана, линии прах и др.
6.5. С порнографски характер, съдържащи какъвто и да е предмет от порно индустрията.
6.6. Съдържат някаква форма на насилие независимо от неговия обект.
6.7. Предизвикват отвращение и/или неприязън у зрителя.
6.8. Не са любителски /авторски/ снимки или не са изпратени със знанието и съгласието на фотографа.
7. На базата на имената, посочени във фейсбук-профилите на участниците, Организаторът съставя списък от тези имена с цел определяне на печелившите участници.
9. Организаторът декларира, че е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД и осъществява обработването на личните данни съгласно правилата на ЗЗЛД.
V. НАГРАДЕН ФОНД
1. Наградите, налични за участниците в промоцията, са:
– 1-ва награда – 3 бр. TEDI тетрадки
– 2-рa награда – 3 бр. TEDI тетрадки
– 3-та награда – 3 бр. TEDI тетрадки

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ