ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 2500 Коледни награди от dm

Спечелете 2500 Коледни награди от dm

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА

Онлайн Играта е с период на провеждане от 12:00 часа на 15.11.2018 г. г. до 23:59 ч. на 15.12.2018 г. и се провежда на специално създадена за целта онлайн-платформа, която може да бъде достигната от стартовата интернет-страница на dm България: www.dm-drogeriemarkt.bg.

II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Организатор на играта е „дм България” ЕООД, ЕИК 200150888, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Тесла” № 5, ет. 6, наричано по-долу „Организатор”.

III. АДМИНИСТРАТОР НА СТРАНИЦАТА НА ИГРАТА

Администратор на микро-страницата на онлайн играта е “Симетрик Комюникейшън“ ЕООД, ЕИК 200558548, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Карвуна” № 6., наричано по-долу „Администратор на Играта“.

IV. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В настоящата игра може да участва:

• Всяко пълнолетно лице;

• Непълнолетни лица, навършили поне 16 години, със съгласието на свой родител или законен представител. Участниците, навършили 16, но ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или попечители за участие в тази Игра при условията на настоящите правила, включително и затова личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора „дм България” ЕООД за целите на настоящата Игра. С участието си в Играта по реда предвиден по-долу, лицата, навършили 16, но ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са получили това съгласие на своите родители/попечители.

Лица под 16 години нямат право да участват в онлайн играта!

Участието в Играта по никакъв начин не е обвързано с покупка!

Участници в Играта по смисъла на настоящите правила са лицата, които отговарят на условията на настоящия раздел и които са извършили стъпките, посочени в т. 1 и т. 5 от Раздел VI по-долу.

V. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Играта ще бъде проведена на територията на Република България.

VI. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Всяко лице, което има желание да участва в Играта, следва да посети интернет-страницата на dm България на адрес www.dm-drogeriemarkt.bg, да отвори онлайн платформата на Играта чрез обозначения линк и да се регистрира чрез посочване на две имена и e-mail адрес.

2. След регистрирането на страницата ще бъде автоматично генериран уникален линк, който ще се появи на екрана на участника. Този линк ще може да бъде споделен от участника на негови приятели и познати чрез социалните мрежи (например Facebook, Messenger, Viber, Mail). Всеки участник самостоятелно избира къде да сподели генерирания линк, като се допуска той да бъде споделен и в повече от една социална мрежа.

3. Споделеният линк ще бъде достъпен за всеки, който желае да го посети, и ще съдържа индивидуално послание, което ще казва, че споделилият го участник желае да направи комплимент на своите приятели/познати с предоставянето им на възможност за спечелване на една от посочените в Раздел VII от настоящите правила награди.

4. Линкът ще пренасочи лицето към специална страница, в която ще може да избере от предварително зададени полета каква е неговата Коледа. Така всеки може да посочи, че неговата Коледа е „блестящо чиста“, „уютна“, „релаксираща“ и т.н.

5. Чрез избиране на някое от генерираните полета и изпращането им до Организатора по реда на т. 4, лицето придобива също качеството участник и декларира, че се е запознал с настоящите условия и е съгласен да участва в Играта.

6. По този начин участникът може да спечели индивидуална награда в зависимост от избраното от него поле, посочвайки каква е неговата Коледа, като спечелването на награда се осъществява на случаен принцип по алгоритъм, зададен от информационната система.

7. Всеки генериран линк ще бъде достъпен до 15.12.2018г. След изтичането на този срок, линкът ще стане неактивен и чрез отварянето му лицето няма да може да участва в Играта.

8. Всеки участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като един участник може да вземе не повече от една предметна награда. При констатиране на злоупотреба, последната ще бъде санкционирана от Организатора при посочените в раздел VIII условия и начин.

VII. НАГРАДИ ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ИГРАТА. НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Всеки участник може да спечели на случаен принцип една от следните награди:

1.1. Еднократен талон за отстъпка, който може да бъде за конкретна група продукти или за всички продукти от конкретна марка, предлагани в магазините на дм България – по избор на Организатора. Спечелилият участник ще може да принтира или запамети талона на мобилното си устройство, веднага след генерирането му.

Талонът за отстъпка следва да бъде разпечатен на хартия /свален на мобилно устройство и може да се използва във всеки един магазин на дм България на територията на България чрез представянето му на каса на служителя в магазина.

Всеки талон за отстъпка ще бъде валиден за срока, посочен върху него, и ще може да бъде използван еднократно в рамките на този срок и при условията на самия талон.

1.2. Предметна награда, селектирана изключително по свободен избор и преценка на Организатора измежду продуктите от асортимента му или специално избрани за играта рекламни материали.

При спечелване на предметна награда системата ще генерира полета, в които спечелилият участник следва да посочи две имена и дата на раждане, както и магазин на дм България, в който желае да получи наградата си.

Предметните награди трябва да бъдат получени от спечелилите ги участници най-късно до 31.12.2018.

При получаването на наградата печелившият участник трябва да представи на служителите на Организатора в съответния магазин личната си карта за идентификация. В случай, че участникът, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и своята лична карта за идентификация.

Спечелилите предметни награди участници, които в срок до 31.12.2018 не са потърсили своите награди, губят правата си върху тях.

Максималният брой награди, които могат да бъдат спечели в рамките на Играта, е 2500 (две хиляди и петстотин).

Участник в Играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила (независимо от характера на наградата), няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или продукт/ите от наградата с друг/и по негов избор.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ