ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 150 Bluetooth колонки SONY

Спечелете 150 Bluetooth колонки SONY

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМО ИГРАТА.
1.1 Организатор на Промо играта „NIVEA КОЛЕДНА КАМПАНИЯ“ („Промо
играта“) e: „Байерсдорф България ЕООД, ЕИК 130560358, гр. София, ул. Алабин №1,
ет.11 („Организатор“).
1.2 Промо играта ще се проведе чрез описания в РАЗДЕЛ 6 механизъм.
1.3 С участието си в Промо играта участниците приемат да спазват условията на
изложените по-долу официални правила на Промо игра („Официални правила“).
1.4 Официалните правила са публично оповестени на следната интернет страница:
https://nivea.bg/xmas за целия период на валидност на Промо играта и до 30 дни след
нейния край.
1.5 Организаторът запазва правото си да допълва и/или променя настоящите
Официални правила преди започването на Промо играта, както и през целия период на
нейното провеждане. В този случай промените и/или допълненията влизат в сила от
датата на публикуването им на интернет страницата https://nivea.bg/xmas. Участниците в
Промо играта (съгласно дефиницията, предоставена в РАЗДЕЛ 4.- Дефиниции, и
РАЗДЕЛ 5. Право на участие в Промо играта) следва сами да проверяват на
горепосочената интернет страница за промени и/или допълнения в Официалните
правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените
промени и/или допълнения.
1.6 Участниците в Промо играта са длъжни да се запознаят с и да спазват условията
и разпоредбите на Официалните правила и разпоредбите относно Политиката за
поверителност по отношение обработването на лични данни на интернет страницата на
NIVEA, достъпна на адрес: https://www.nivea.bg/za-nas/privacy-policy. С регистрацията си
за участие в Промо играта участниците потвърждават, че са запознати с Официалните
правила, с Политиката за поверителност по отношение на обработването на лични данни
на интернет страницата на NIVEA, достъпна на адрес: https://www.nivea.bg/zanas/privacy-policy,
и се задължават да спазват разпоредбите на настоящите Официални
правила, както и условията, регламентирани в тях.
1.7 Организаторът има неотменимото право да прекрати Промо играта по всяко
време, обявявайки това в съответствие с т. 1.4, в случай че настъпят злоупотреби,
нарушаване на Официалните правила или наличие на форсмажорни обстоятелства. В
тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на
продукти и възстановяване на тяхната стойност.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМО ИГРАТА
2.1. Промо играта се организира и провежда в избрани търговски обекти/търговски
вериги на територията на Република България.
2
РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМО ИГРАТА
3.1. Промо играта се провежда в периода 12.11.2018 – 31.12.2018 г. включително, в
избрани търговски обекти/ търговски вериги на територията на Република България,
предлагащи подаръчни комплекти от асортимента на марката NIVEA или NIVEA MEN
описан в Приложение 2. Списък с участващите обекти може да се открие в Приложение
1.
РАЗДЕЛ 4. ДЕФИНИЦИИ
4.1. „Участник“ може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години,
което пребивава на територията на Република България.
4.2. „Покупка“ е закупуване на 1 (един) подаръчен комплект от асортимента на марката
NIVEA или NIVEA MEN от избрани търговки обекти/ търговски вериги на територията
на Република България. Списък с участващите подаръчни комплекти NIVEA или NIVEA
MEN може да се открие в Приложение 2.
4.3. „Награда“ – Наградата се състои от 1 (един) брой от общо 150 (сто и петдесет) броя
преносим високоговорител SONY XB10. (препоръчителна цена 117.30 лв с ДДС)
Цветът и моделът на наградата – преносим високоговорител SONY, модел XB10, не са
по избор на клиента, който я е спечелил. Наградите, показани в рекламните материали
на Промо играта, са илюстративни и илюстрациите върху тях могат да се различават от
реалните.
4.4. „Регистрация/Регистрационна форма“ – за да участва в Промо играта, всеки
Участник, направил Покупка, е необходимо да попълни регистрационната форма на
https://nivea.bg/xmas като въведе три имена, дата на раждане, e-mail, телефон за връзка, и
качи снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на 1 (един)
подаръчен комплект от асортимента на марката NIVEA или NIVEA MEN.
За участие в Промо играта се изисква лицето да попълни всички полета в
регистрационната форма, отбелязани като задължителни, да прикачи снимка на касова
бележка/фактура, удостоверяваща Покупка, и да изрази изричното си съгласие за
събиране и обработване на личните му данни за целите на Промо играта. Участникът
отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.
Ако на касовата бележка няма описание на закупените подаръчни комплекти NIVEA или
NIVEA MEN, заедно с касовата бележка е необходимо да се качи снимка и съответните
продукти. Трябва да се качи една обща снимка на касовата бележка, заедно със закупения
подаръчен комплект NIVEA или NIVEA MEN.
4.5. „Печеливш участник“ е лице, което е участвало в Промо играта, изпълнило е
всички условия от настоящите Официални правила, и е избрано съгласно процедурата,
уредена в т. 6.10. от настоящите Официални правила.
3
РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМО ИГРАТА
5.1. В Промо играта има право да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило
18 (осемнадесет) години към момента на покупката, което пребивава на територията на
Република България и което е направило Покупка, попълнило е надлежно
Регистрационна форма за участие на https://nivea.bg/xmas, прикачило е снимка на
оригинал на касова бележка/фактура, удостоверяваща извършена Покупка, и е изразило
изричното си съгласие за събиране и обработване на личните му данни за целите на
Промо играта.
Служителите на „Байерсдорф България“ ЕООД, както и техни роднини по права или
съребрена линия до четвърта степен, включително: деца, родители, братя, сестри,
съпрузи, нямат право да участват в Промо играта.
Тъй като избраните търговски обекти/търговски вериги не са
Организатор/Съорганизатор на Промо играта, служители, работещи в тези избрани
търговски обекти/търговски вериги, както и техни роднини по права или съребрена
линия до четвърта степен, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи, имат
право да участват в Промо играта.

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМО ИГРАТА
6.1. Всяко лице, желаещо да участва в Промо играта, следва да направи Покупка на поне
1 (един) подаръчен комплект от асортимента на една от марките – NIVEA или NIVEA
MEN в избраните търговски обекти/търговски вериги на територията на Република
България по време на периода на Промо играта, да попълни всички задължителни полета
в Регистрационната форма за участие на следната интернет страница –
https://nivea.bg/xmas, да прикачи снимка на оригинал на касовата бележка/фактурата,
удостоверяваща Покупката, както и да изрази изричното си съгласие за събирането и
обработването на личните му данни за целите на Промо играта.
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.
6.2. Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно, като за всяко
участие следва да изпълни изискванията, регламентирани в настоящите Официални
правила, и по-конкретно тези, описани в т. 6.1 и прикачи снимка на оригинал на
нерегистрирана до момента касова/бележка фактура.. Всяка регистрация, направена по
реда на настоящите Официални правила, се счита за лично направена.
6.3. Ако с една касова бележка/фактура са закупени повече от 1 (един) подаръчен
комплект от асортимента на една от марките- NIVEA или NIVEA MEN, клиентът може
да направи само една Регистрация за участие с тази касова бележка/фактура и неговото
име ще участва в томболата само веднъж. Оригиналът на касовата бележка/фактура за
извършената Покупка на подаръчен комплект/ комплекти NIVEA или NIVEA MEN
4
следва да бъде запазена от клиента, за да я представи, в случай че бъде избран за
Печеливш участник по реда на т. 6.10 от настоящите Официални правила.
6.4. Независимо от броя на направените регистрации за участие, всеки Участник може
да спечели само една Награда. За целите на провеждане на томболата всеки Участник ще
се счита за уникален посредством своя e-mail и телефонен номер. Ако двама или повече
от изтеглените Печеливши участници имат един и същ e-mail адрес или телефонен
номер, за валидна ще се счита първата по време Регистрация на интернет страницата
(https://nivea.bg/xmas) на Организатора, а всяка следваща ще се счита за дублирана,
поради което и невалидна.
6.5. Цената на участващите в Промо играта подаръчни комплекти се определя от
съответния/-ата търговски обект/търговска верига.
6.6. Не участват в разпределението на Наградите лица, които са:
 участвали с касова бележка/фактура за покупка на каквито и да е други подаръчни
комплекти, различни от комплекти NIVEA или NIVEA MEN;
 участвали в Промо играта с касова бележка/фактура за закупени подаръчни
комплекти NIVEA или NIVEA MEN, преди началото и след края на срока на
провеждане на Промо играта;
 участвали в Промо играта с дубликат на касова бележка/фактура за закупени
подаръчни комплекти NIVEA или NIVEA MEN
 попълнили Регистрационна форма, в която липсват пълните данни на Участника,
съгласно разпоредбите на настоящите Официални правила, а именно – три имена,
дата на раждане, e-mail и телефон за връзка, качена снимка на касова
бележка/фактура, удостоверяваща Покупката на поне 1 (един) подаръчен
комплект с марка NIVEA или NIVEA MEN, както и такива, направили
Регистрации с качени снимки на касова бележка/фактура, от които не е добре
видима направената покупка и дали отговаря на необходимите изисквания за
участие в Промо играта, регламентирани в настоящите Официални правила
6.7. Недопустими са действия, с които чрез измама се влияе върху резултатите от Промо
играта, както и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организатора на
Промо играта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото
да получи всяка спечелена от него или с негово съдействие Награда.
6.8. Забранени са действия от страна на Участници в Промо играта, с които се цели
вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на
средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите
Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел
и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на
Наградите, Организаторът на Промо играта си запазва правото да дисквалифицира
съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат
спечелената в резултат на такива действия Награда.
5
6.9. Организаторът на играта не носи отговорност спрямо трети лица, които твърдят, че
Участник в играта, независимо дали е спечелил награда или не, неправомерно е отнел
или откраднал от това трето лице касови бележки/фактури, с които въпросният Участник
е участвал в играта, или пък че касовите бележки/фактурите са загубени от третото лице
и намерени от Участника, който ги е използвал за участие в Промо играта. Всеки
Участник, който наруши или се опита да наруши Официалните правила на Промо играта,
се дисквалифицира от Организатора, с което губи правото да получи Награда.
Нарушение, съгласно настоящите Официални правила, включва и:
а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и
индивидуално участие на съответното физическо лице в Промо играта; б) всяко друго
действие, което променя механизма за участие в Промо играта, включително и в жребия
или увеличава шансовете за печалба на някой Участник, извън описания механизъм в
настоящите Официални правила, в т.ч. правилата за Регистрация. Организаторът не носи
отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна, нечетлива или подвеждаща
информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват
в Промо играта, в които случаи няма задължение да предостави Награда.
6.10. На 25.01.2019 г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД –
„Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT №: RO23981359,
дружество, регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес:
Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ № 137А, ще бъдат изтеглени
имената на 150 (сто и петдесет) Печеливши участници, в присъствието на 5-членна
комисия. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип – електронно чрез
платформата www.random.org, като тегленето ще бъде заснето посредством видео.
Заедно с имената на сто и петдесетте Печеливши участници, ще бъдат изтеглени и
имената на петнадесет резервни такива. Изтеглянето на имената на Печелившите
участници се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на 150 печеливши,
след което се изтеглят имената на 15 резервни печеливши участници.
6.11. За резултатите от тегленето на Печелившите участници се съставя протокол, който
ще бъде наличен на 31.01.2019 г. на интернет адрес: https://nivea.bg/xmas. Всички
Печеливши участници ще бъдат информирани от Организатора за това, че са спечелили
Награда от Промо играта, до 18.00 часа на 28.02.2019 г. – чрез позвъняване на посочения
от тях телефонен номер. В случай че Организаторът не може да се свърже повече от 2
пъти с Печеливш участник на посочения от него телефонен номер, този Участник се
замества от изтеглените резервни печеливши участници. Заместването се извършва по
реда на изтеглянето на резервните Печеливши участници.
6.12. Всички Печеливши участници, желаещи да получат своята Награда, следва да
предоставят адрес за доставка на Наградата на територията на Република България, като
във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над
30,00 лв. (тридесет лева) – Организаторът предоставя на всеки от Печелившите
6
участници, желаещи да получат своята Награда, служебна бележка за стойността на
спечелената и получена Награда. За целите на издаване на служебната бележка по чл. 45,
ал.7 от ЗДДФЛ, Печелившите участници следва да предоставят на Организатора
допълнително свои лични данни: ЕГН и постоянен адрес и писмено да изразят изричното
си съгласие личните им данни да бъдат събрани, обработвани и съхранявани от
Организатора, единствено за целите на изпълнение на задълженията му по ЗДДФЛ.
Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно
разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на
задълженията на Печелившия участник по ЗДДФЛ.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *