ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 големи награди по 2000 лева или 3 награди по 500 лева всеки ден

Спечелете 5 големи награди по 2000 лева или 3 награди по 500 лева всеки ден

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Промоционалната кампания “Незабравима Коледа с Visa” („Промоцията“) се организира и провежда от агенция “Публисис” АД, ЕИК 175432612 с адрес гр. София, бул. „Тодор Каблешков“ №24 („Организатор“) по възложение от Visa Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Възложител”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес visabg.com/creditcardspromo2018 през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта visabg.com/creditcardspromo2018

Възложителят има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 15 ноември 2018 г. и ще продължи до 31 декември 2018 г.

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на кредитни карти Visa, както и юридически лица притежатели на кредитни карти Visa, издадени преди началната дата на Промоцията (15 ноември 2018 г.) от някоя от следните организации („Участващи карти“):

 • Алианц Банк България
 • Банка ДСК
 • Българо-Американска Кредитна Банка
 • Инвестбанк АД
 • Пиреос Банк
 • Първа инвестиционна банка
 • Райфайзенбанк България
 • Сосиете Женерал Експресбанк
 • Тексим Банк
 • УниКредит Булбанк
 • Централна Кооперативна Банка
 • Юробанк България АД
 • Бяла Карта

(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Раздел 5. Механизъм на промоцията

Всички лица, притежатели на Участващи карти, с които са били извършени валидни плащания в рамките на Промоцията, могат да участват в тегления за (1) дневни и (2) големи награди.

Участие в тегленията за награди, избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

1. Дневни награди:

Всеки притежател на Участваща карта, с която е било извършено поне 1 (едно) валидно плащане онлайн или на ПОС терминал в рамките на периода на Промоцията („Допустим Участник“), автоматично участва в тегленето на дневните награди за съответния ден, през който е извършено плащането.

Няма изискване за минимален паричен размер на плащането. Всеки Допустим участник се включва в тегленето за дневните награди за съответния ден толкова пъти, колкото плащания с неговата Участваща карта са извършени през този ден. Плащанията, направени в даден ден, участват в тегленията на награди само за съответния ден и не могат да участват в тегленията за награди за други/следващи дни.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове. Плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени с кредитни карти, издадени след началото на Промоцията (15 ноември 2018 г.), не участват в тегленията за дневни награди.

2. Големи награди:

Всеки притежател на Участваща карта, с която са били извършени поне 5 (пет) валидни плащания в рамките на периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленето за големите награди, като в рамките на Промоцията регистрира на промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/creditcardspromo2018 уникалните оторизационни кодове („УОК“) на ПОС бележките от петте покупки, или в случай на плащане на он-лайн покупки (извършено през интернет сайт) – регистрира номерата на направените поръчки. С регистрирането на плащанията, това лице придобива статута на регистриран участник („Регистриран участник“). Регистрираните участници трябва да запазят регистрираните ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки, за да удостоверят направените покупки с тяхната Участваща карта, в случай че бъдат изтеглени като печеливши.

Всяка регистрация на 5 (пет) валидни плащания в рамките на Промоцията дава право на 1 (едно) участие в тегленето за големите награди. Всеки Регистриран участник може да участва в тегленето за големите награди неограничен брой пъти, стига да е регистрирал в рамките на Промоцията съответния брой плащания, кратни на 5 (например 10 регистрирани плащания за 2 участия, 15 регистрирани плащания – 3 участия и т.н.). В случай че в рамките на Промоцията от Регистриран участник, регистрирал се с един и същ имейл адрес, има валидни регистрации, чиито брой не е кратен на 5, броят участия се определя, като броят регистрации се раздели на 5 с приближение до по-малкото цяло число в резултата (т.е. ако регистрациите са 7 – 7:5=1,40 – участието е 1; ако са 11 – 11:5=2,20 – участията са 2; при 17 – 17:5=3,40 – участията са 3 и т.н.).

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към един и същ Регистриран участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Регистриран участник (независимо дали е ползвана една и съща или различни Участващи карти), да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на ново плащане трябва да се използва един и същ имейл адрес.

Регистрацията на плащане в промоционалната секция на visabg.com/creditcardspromo2018 става посредством посочване на следните задължителни данни: обръщение, име, фамилия, местожителство, имейл, телефон за връзка, както и уникален оторизационен код на бележката от ПОС терминала или номера на поръчката при плащания през интернет сайтове, дата на покупка и наименование на банката, която е издала Участващата карта, с която е извършено плащането. При завършване на регистрацията Регистриран участник трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Промоцията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Регистриран участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да получава текущи информационни съобщения, свързани с Промоцията чрез поставяне на отметка в квадратчето пред „Искам да получавам текущи информационни съобщения, свързани с настоящата Промоция”.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата visabg.com/creditcardspromo2018 и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

Плащания, регистрирани веднъж, не могат да бъдат регистрирани за повторно участие.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове. Плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени от карти, издадени след началото на Промоцията (15 ноември 2018 г.), не могат да участват. Няма изискване за минимален паричен размер на плащането/плащанията.

Раздел 6. Описание на наградите

Дневни награди:

За всеки ден през периода на Промоцията [общо 47 (четиридесет и седем) дни] се теглят по 3 (три) награди от 500 лева всяка, измежду всички Допустими Участници, направили поне едно валидно плащане през съответния ден.

Големи награди: 

За периода на Промоцията [общо 6 (шест) седмици] се теглят 5 (пет) награди от 2000 лева, измежду всички Регистрирани участници, регистрирали поне 5 валидни плащания (или повече групи от по 5 плащания) по време на Промоцията.

Раздел 7. Определяне на печелившите

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Всеки четвъртък, считано от втората седмица след началото на Промоцията (т.е. от 29 ноември 2018 г.) до 03 ануари 2019 г. включително, ще се теглят наградите за всеки ден от предходната седмица. Големите награди ще бъдат изтеглени на 03 януари 2019 г.. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши и поне по три резерви.

Промоционалните седмици и датите за тегленията на дневните награди са както следва:

 • 15 ноември – 25 ноември (теглене на 29 ноември 2018 г.);
 • 26 ноември – 02 декември (теглене на 06 декември 2018 г.);
 • 03 декември– 09 декември (теглене на 13 декември 2018 г.);
 • 10 декември – 16 декември (теглене на 20 декември 2018 г.);
 • 17 декември – 23 декември (теглене на 27 декември 2018 г.);
 • 24 декември – 31 декември (теглене на 03 януари 2019 г.), включително и тегленето на големите награди за Промоцията.

След всяко теглене Организаторът ще информира съответните Участващи организации-издатели на картите, с които са извършени изтеглените печеливши плащания за техните печеливши („Печеливши“). Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация.

За целите на теглене на жребия за дневните награди, Участващите организации, картоиздатели на Участващи карти, предоставят на Организатора уникалeн номер за всяка трансакцията извършена от всеки един Допустим участник с Участваща карта през съответния ден.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ