ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечели 15 000 безплатни абонамента за HBO GO достъп от Ozone.bg

Спечели 15 000 безплатни абонамента за HBO GO достъп от Ozone.bg

І. ОРГАНИЗАТОР, ИЗПЪЛНИТЕЛ И РЕКЛАМОДАТЕЛ.

1. Томболата се провежда на интернет страницата https://www.ozone.bg, собственост на Организатора.

2. Организатор и изпълнител на томболата е „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ООД, ЕИК 200832020, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Акад. Борис Стефанов 35, представлявано от управителя Любомир Бабуров, наричан по-долу за краткост „Организатор“.

3. Рекламодател/рекламирано лице e „Ейч Би Оу България” ЕООД, ЕИК 200387079, със седалище и адрес на управление: гр. София 1142, ул.“Шейново“ №7, бл. А, ет. 3, представлявано от Димитър Нойков, наричано по-долу за краткост „HBO”.

II. ПРЕДМЕТ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ.

4. Настоящите Общи условия уреждат правилата за обявяването и провеждането на томбола с награди на интернет страницата на Организатора – https://www.ozone.bg.

Томболата се провежда в периода от 15.11.2018 г. до 15.01.2019 г. Чрез закупуване на продукт на минимална стойност от 15,00 лева с ДДС от интернет страницата https://www.ozone.bg от долупосочените категории, купувачът се съгласява с настоящите общи условия и приема участието си в томболата.

ІII. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.

5. Право на участие в томболата има всяко физическо лице, пребиваващо на територията на Република България, което закупи продукт от интернет страницата https://www.ozone.bg на минимална стойност от 15,00 лева с ДДС по време на периода, в който настоящата томбола се провежда. Продуктът следва да е от една от следните категории:

Книжарница/Книги – единствено книгите с автор Джордж Р.Р. Мартин

Филми

Дрехи и мърчандайз

Лаптопи и компютри/Лаптопи, Десктоп РС

Аудио и видео/Домашно кино, Телевизори

Мобилни устройства/Смартфони, Таблети

Smart Lifestyle/Смарт телевизори

Playstation конзоли

При комбинация от артикули от различни категории е достатъчно един продукт да принадлежи към гореизброените категории, така че купувачът да може да участва в томболата.

6. В томболата не могат да участват лица, свързани с Организатора и/или HBO, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

7. Допускат се до участие единствено лица, които не извършват фалшиви поръчки, като за последното Организаторът има право да направи изрична проверка.

8. Забранени са действия от страна на участници в томболата, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Общи условия.

9. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от томболата неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира всеки участник, който не спазва настоящите Общи условия.

10. Участници, които използват софтуер с цел повече участия в Играта и нарушават механизма й ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото си на участие, така и правото си на спечелена награда, в случай, че са спечелили такава.

11. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в томболата, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на интернет страницата на Организатора или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на томболата. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в томболата. Тези обстоятелства също могат да се дължат на форсмажорни обстоятелства, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като промени в законодателството, решения на компетентните институции, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.

IV. НАГРАДИ И ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ.

12. Всяко лице закупило продукт на минимална стойност от 15,00 лева с ДДС от интернет страницата https://www.ozone.bg, принадлежащ към посочените в т. 5 от настоящите Общи условия категории, по време на периода на провеждане на томболата, има шанс да спечели ваучер в електронен формат за безплатен абонамент за услугата HBOGO.

Всеки, спечелил ваучер, който не е абонат на услугата HBO GO, получава 2 месеца безплатен достъп до нея.

Всеки, с активен абонамент за услугата HBO GO, получава допълнително 1 месец безплатен достъп до нея.

Всеки, подновил абонамента си за HBO GO и ползвал услугата за период не по-дълъг от 12 месеца преди подновяването, получава допълнително 1 месец безплатен достъп до нея.

Съгласно Общите Условия за Онлайн Услугите на HBO право да регистрира кода от спечеления ваучер и да използва услугата HBOGO в рамките на безплатния абонамент има всяко лице, навършило 18 години, постоянно пребиваващо на територията на Република България, като това право може да бъде упражнено само веднъж, а в случай, че спечели ваучер повторно, лицето не може да използва неговия код, ако вече е използвал предишно спечелен такъв.

Общият брой на ваучерите, които ще бъдат раздадени като награди в томболата за периода на провеждане на томболата е 15 000.

Ваучерите могат да бъдат използвани/активирани само в периода от 15 ноември 2018 г. до 31 януари 2019 г.

13. При закупуване на продукт, отговарящ на условията за участие в настоящата томбола, всеки участник получава ведно с потвърждаващия поръчката имейл и информация дали печели или не ваучер за HBOGO. В случай, че участникът спечели ваучер за безплатен абонамент за HBOGO, кодът за използване на ваучера му бива изпращан веднага по имейл в рамките на деня.

14. Печелившият участник се определя към момента на финализиране на поръчката, посредством специално изграден за целта софтуер, на случаен принцип.

15. За да получи наградата си, печелившият следва да регистрира кода за ваучера и наличен начин на плащане в системата/приложението на HBO на www.hbogo.bg. При регистриране на кода и на наличен начин на плащане в системата/приложението на HBO, лицето регистрирало го, сключва споразумение с HBO, по което Организаторът не е страна. Купувачът ще бъде таксуван по стандартната месечна тарифа на HBO за услугата чрез регистрирания начин на плащане, освен ако купувачът не е решил активно да прекрати абонамента си преди края на безплатния период на абонамента. Правоотношенията между регистриралото кода и начина на плащане лице и HBO са отделни от настоящите Общи условия и от услугите на Организатора в цялост, като последният не отговаря за неизпълнение от страна на HBO или купувача или за недобросъвестност в отношенията им. Първата регистрация в приложението HBO GO може да се извърши само чрез лаптопи, персонални компютри, смартфони и/или таблети, най-късно до 31.01.2019г.

16. Наградата/наградите не може да се преотстъпва на лице, различно от печелившия.

17. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява. В такъв случай е възможно да се изтегли втори печеливш.

18. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни данни за контакт по имейл, предоставени от спечелилия участник. В такъв случай и ако Организаторът успее да се свърже с печелившия участник, ще пренасочи наградата към правилния имейл.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ