ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни топли награди от Cappy Hot

Спечелете чудесни топли награди от Cappy Hot

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 1. Възложител на ИГРА „Играй за НОТ награда“ („Игра“) е COCA-COLA SERVICES N.V., Belgium, 1070 Brussels, 1424 Chause de Mons.
 2. Играта се организира, провежда и администрира от „Амекси“ ООД, гр. София 1111, ул. „Христо Максимов“ 7 („Организатор“).
 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Официални правила“).
 4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: www.cappyhot.bg
 5. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: www.cappyhot.bg
 6. С включването си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете им, както и приемат изложеното в Уведомлението за защита на личните данниПолитиката за употреба на бисквитки и Условията за ползване.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. От 12.11.2018 г. до 14.02.2019 г., включително, желаещите да участват имат право да се включат в Играта, като отговорят на анкета с четири въпроса и, на база на дадените отговори, получат Cappy Hot рецепта, отговаряща на настроението им, в съответната секция на специално изградения за Играта микросайт: www.cappyhot.bg.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Играта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 16 години, с изключение на служителите на „Маккан Ериксон“ ООД, „Публисис Марк“ ООД, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, Coca-Cola Services N.V., „Амекси“ ООД, „Смарт Комюникейшънс“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Желаещите да участват трябва да отговорят на анкета с четири въпроса, да получат генерирана на база на отговорите им Cappy Hot рецепта и след това да се регистрират на www.cappyhot.bg, като предоставят следната информация:
  • Име и фамилия;
  • Населено място – според местоживеенето;
  • Адрес;
  • Мобилен телефон;
  • Парола;
  • Съгласие с Официалните правила и изложеното в Уведомлението за защита на личните данни (хиперлинк към страницата), Политиката за употреба на бисквитки (хиперлинк към страницата) и Условията за ползване (хиперлинк към страницата).
 2. За участие в Играта потребителите следва да приемат настоящите Официални правила на Играта и да предоставят своето съгласие за обработка на личните данни за целите на участието им в Играта съгласно Уведомлението за защита на личните данни и Политиката за употреба на бисквитки, достъпни на страницата на изградения за целта на Играта микросайт на адрес www.cappyhot.bg, както и да приемат Условията за ползване.
 3. Декларират, че имат навършени поне 16 години и в случай че са под 18 години, имат родителско съгласие за участие в Играта. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено право да извършват всички действия във връзка с участието в Играта.
 4. Всеки регистрирал се на www.cappyhot.bg участник, посредством налични в сайта функционалности, ще може да редактира предоставените от нея/него данни, както и да изтрие профила си в съответствие с Уведомлението за защита на личните данни (хиперлинк).Описание на механизъм „Играй за НОТ награда“:
  • Желаещите да вземат участие в Играта трябва да изпълнят следните стъпки:
   • Да отидат на микросайта www.cappyhot.bg;
   • Да отговорят на четири въпроса, за да получат генерират на база на отговорите им Cappy Hot рецепта;
   • Да направят регистрация на www.cappyhot.bg, за да получат право да участват в томболата за награди;
   • Да споделят своята Cappy Hot рецепта във Facebook, ако желаят да получат еднократно увеличаване на шанса за печалба в томболата с награди;
  • За всеки нов период, в който искат да се включат, потребителите, трябва да отговорят отново на въпросите и получат нова Cappy Hot рецепта, генерирана на база на отговорите им.
  • Периодите са следните:
   • Период 1: 12.11 – 25.11.2018 г.
   • Период 2: 26.11 – 02.12.2018 г.
   • Период 3: 03.12 – 09.12.2018 г.
   • Период 4: 10.12 – 16.12.2018 г.
   • Период 5: 17.12 – 30.12.2018 г.
   • Период 6: 31.12.2018 – 06.01.2019 г.
   • Период 7: 07.01 – 13.01.2019 г.
   • Период 8: 14.01 – 20.01.2019 г.
   • Период 9: 21.01 – 27.01.2019 г.
   • Период 10: 28.01 – 03.02.2019 г.
   • Период 11: 04.02 – 14.02.2019 г.
 5. Печелившите участници, избрани за механизъм „Играй за НОТ награда“, ще бъдат общо 374 на брой. Механизмът за раздаване на награди е описан в Раздел 7.

РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. За валидно се счита всяко участие на www.cappyhot.bg, при което е отговорено на анкета с четири въпроса и е генерирана Cappy Hot рецепта на база на отговорите, направена е валидна регистрация и, по желание на участника в Играта, Cappy Hot рецептата е споделена във Facebook според изискванията по Раздел 3, Раздел 4 и Раздел 5, както и са посочени необходимите данни по Раздел 4.
 2. Организаторът не носи отговорност за недоставени награди или други настъпили вреди, поради това, че участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.
 3. Организаторът няма да разглежда създадени от участници изображения и текстове, които:
  • не са авторски;
  • са с порнографско или нецензурно съдържание;
  • не отговарят на изискванията на настоящите Официални правила;
  • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
  • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн и тютюневи изделия, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
  • рекламират политически идеи или съобщения;
  • съдържат някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Изображенията могат да съдържат лична информация, чрез която участникът може да бъде разпознат, в случай че тя/той се е съгласил тази информация да бъде публично оповестена. Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
  • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
  • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
  • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
  • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията Coca-Cola; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
  • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.
 4. COCA-COLA SERVICES N.V., техни представители и Организаторът си запазват право да не вземат предвид и да изтрият изображенията и текстовете, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, както и да дисквалифицират създалия ги участник, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някого друг по този въпрос.
 5. Всички решения на COCA-COLA SERVICES N.V. и/или Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
 6. Организаторът не носи отговорност пред трети лица и институции, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай, че с действията си накърняват права и/или законни интереси на трети лица или българското и/или европейското законодателство.
 7. Печелившите участници, избрани за механизъм „Играй за НОТ награда“, ще бъдат общо 120 на брой, избрани по следния начин:
  • За всеки период ще бъдат избирани печеливши посредством електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, отговорили на анкета с четири въпроса, получили генерирана на база на отговорите им Cappy Hot рецепта и направили валидни регистрации в микросайта на адрес www.cappyhot.bg. Ще бъдат изтеглени общо 20 (двайсет) печеливши за всеки от шестте периода, или общо 120 печеливши в рамките на Играта. Наградите в механизъм „Играй за НОТ награда“ са:
   • 7.1. Чифт чорапи (зелени или оранжеви – цветът се определя на случаен принцип в рамките на електронен жребий) – 25 бр. за всеки период, или общо 275 бр.
   • 7.2. Oдеяло – 8 бр. за всеки период, или общо 88 бр.
   • 7.3. Термометър за напитки – 1 бр. за всеки период, или общо 11 бр.
 8. Един участник може да спечели само една награда (чифт чорапи,одеяло или термометър) за целия период на Играта.
 9. Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 45 работни дни след обявяването на имената на печелившите в съответната секция на сайта www.cappyhot.bg. Доставката ще бъде направена на посочения от печелившия адрес при регистрацията ѝ/му за съответната томбола. Организаторът на Играта не носи отговорност за доставка на награда, при условие че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не кореспондиращ, непълен или неточен адрес за получаване на наградата, или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.
 10. В случай че награда бъде спечелена от участник, който е навършил 16, но не и 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител с подписана декларация от неин/негов (на печелившия) родител/настойник. В случай на липса на такова приемане награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.
 11. Стойността на която и да било от наградите (чифт плетени чорапи или плетено одеяло) не надвишава 30 лв.
 12. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер, лична карта номер и дата на издаване) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва да предостави на куриера изцяло попълнен протокол.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Наградите в Играта са, както следва:
  • Награди за механизъм „Играй за Сарру НОТ награда“:
   • Чифт чорапи – общо 275 бр. за цялата продължителност (25 бр. за всеки период) на Играта.
   • Одеяло – общо 88 бр. за цялата продължителност (8 бр. за всеки период) на Играта.
   • Термометър за напитка – общо 11 бр. за цялата продължителност (1 бр. за всеки период) на Играта.
 2. Периодите и датите на теглене на печелившите са както следва:
  • Период 1: 12.11 – 25.11.2018 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 26.11.2018 г.

  • Период 2: 26.11 – 02.12.2018 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла 1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 03.12.2018 г.

  • Период 03.12 – 09.12.2018 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 10.12.2018 г.

  • Период 4: 10.12 – 16.12.2018 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 17.12.2018 г.

  • Период 5: 17.12 – 30.12.2018 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 02.01.2019 г.

  • Период 6: 31.12 – 06.01.2019 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 07.01.2019 г.

  • Период 7: 07.01 – 13.01.2019 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 14.01.2019 г.

  • Период 8: 14.01 – 20.01.2019 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 21.01.2019 г.

  • Период 9: 21.01 – 27.01.2019 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 28.01.2019 г.

  • Период 10: 28.01 – 03.02.2019 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 04.02.2019 г.

  • Период 11: 04.02 – 14.02.2019 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 15.02.2019 г.

 3. Имената на печелившите се обявяват в рамките на 4 (четири) работни дни след тегленето на електронния жребий.
 4. Един участник може да спечели само една награда за целия период на Играта.
 5. С получена след отговор на анкетата Cappy Hot рецепта в съответен период може да участва в тегленето на награди само за този период.
 6. В случай че, наградите от един период не бъдат раздадени поради липса на участници, то оставащата бройка награди ще бъде прехвърлена към следващ период.

ЗА УЧАСТИЕ  ВИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ