ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 комплекта подправки Picantina

Спечелете 50 комплекта подправки Picantina

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „КУПИ И СПЕЧЕЛИ С
PICANTINA“
1.1. Настоящите общи условия (“Общи условия“) определят начина на провеждане на
кампанията „КУПИ И СПЕЧЕЛИ С PICANTINA“ (“Кампания“) и уреждат взаимоотношенията на
Организатора на Кампанията с физическите лица („Участници“), участващи в Кампанията.
1.2. Организатор на Кампанията е “Кенди” АД, ЕИК 121068952, със седалище и адрес на
управление: гр. Банкя 1320, ул. София №101 (наричан по-долу за краткост Организатор).
1.3. Изпълнител на Кампанията е „Ен Партнърс“ ЕООД, ЕИК: 204512740, със седалище и адрес
на управление: гр. София 1164, бул. Свети Наум 72, (наричан по-долу за краткост Изпълнител)
1.4. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на
Кампанията и осигурява предметните награди за участниците, избрани за победители в
Кампанията.
1.5. С участието си в Кампанията, Участниците декларират, че са запознати с изложените подолу
Общи условия, приемат ги без забележка и се задължават да ги спазват.
1.6. Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията и са достъпни
в промо-уеб-страница на Кампанията www.picantina.bg/promo и ще бъдат достъпни за целия
период на продължителност на Кампанията.
1.7. Промените в Общите условия се извършват съгласно чл.147 Б от Закона за защита на
потребителите.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДУКТИ УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА
2.1. Кампанията се отнася за всички продукти с марката „Пикантина/Picantina“:

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
3.1. Кампанията се организира и провежда във всички търговски обекти, в които се продават
продуктите, посочени в т.2.1. от настоящите Общи условия, на територията на Република
България.
3.2. Кампанията се провежда в периода от 00:00 ч. на 21 ноември 2018 г. до 23:59 ч. на 03
януари 2019 г. Включително
3.3. Информацията за провеждането на Кампанията е достъпна в промо-уеб-страница на
Кампанията www.picantina.bg/promo.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
2
4.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, освен посочените
в т.4.2 от настоящите Общи условия, което в периода на Кампанията е регистрирало касова
бележка/касови бележки с включена покупка/покупки на продукти Пикантина/Picantina
спрямо т.2.1 от настоящите Общи условия в промо-уеб-сайта на кампанията
www.picantina.bg/promo. Всички лица, ненавършили 18 /осемнадесет/ години, но навършили
16 /шестнадесет/ години трябва да вземат разрешение от родител или друг законен
представител, преди да вземат участие и да предоставят свои лични данни.
4.2. В Кампанията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за
Организатора и „Eн Партнърс ” ЕООД (ЕИК 204512740), както и членове на семействата на тези
лица (родители, съпрузи и деца).

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
5.1. В Кампанията участват всички лица, които са: Закупили продукти Пикантина/Picantina на
обща стойност минимум 5 лв. с и са регистрирали номера на касовата бележка/касовите
бележки в промо-уеб-страницата www.picantina.bg/promo, чрез регистрационната;
При регистрация в промо-уеб-страницата е допустимо използването само на кирилица за
регистрация на имена и адрес. Потребителят следва да потвърди, че е съгласен/а с настоящите
Общи условия и да попълни задължителните полета с личните си данни, включващи две
имена, и-мейл и валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер. След като направи
регистрацията си успешно, всеки участник вижда страница в сайта с потвърждение на
регистрацията му.
5.2. При регистрация на една касова бележка със закупени продукти по т.2.1 от настоящите
Общи условия, лицата могат да участват за разпределение на наградите, както следва:
• 50 бр. комплекта подправки Picantina, включващи мелнички Picantina Chili Pepper,
Picantina Orient Mix, Picantina Himalayan Salt, Picantina Grill Mix, Picantina Italian Mix,
Picantina Paper Mix, поставени в красива дървена поставка.
5.3. Всеки всеки има право да регистрира неограничен брой уникални касови бележки. Всяка
регистрация се смята като отделна такава и дава по-голям процентен шанс на участника да
спечели една от наградите.
5.4. Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право да получи наградата,
съгласно условията на настоящите Общи условия.
5.5. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие
в данните Организаторът не носи отговорност.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ
6.1. В Кампанията ще бъдат раздадени 1 тип награди, както следва:
50 бр. комплекта подправки Picantina, включващи мелнички Picantina Chili Pepper, Picantina
Orient Mix, Picantina Himalayan Salt, Picantina Grill Mix, Picantina Italian Mix, Picantina Paper Mix,
поставени в красива дървена поставка.
3
Всяка седмица, считано от 7 декември от всички регистрирани в промо сайта, на томболен
принцип ще бъдат изтеглени по 10 бр. победители, които ще получат комплект подправки
Picantina.
6.2. Участниците могат да регистрират неограничен брой касови бележки през периода, в
който се провежда промоцията. Всички печеливши касови бележки отпадат от тегленията през
следващата седмица. Всички непечеливши касови бележки, регистрирани от началото на
промоцията до края й, продължават да участват във всички тегления за малки и големи
награди. Всеки участник може да спечели по 1 бр. награда от всеки вид.
6.3. Наградите ще бъдат изтеглени и обявени на сайта на кампанията на следните дати:
• Първо теглене – 07.11.2018 г. – 10 бр. комплекта подправки Picantina.
• Второ теглене – 14.11.2018 г. – 10 бр. комплекта подправки Picantina.
• Трето теглене – 21.12.2018 г. – 10 бр. комплекта подправки Picantina.
• Четвърто теглене – 28.12.2018 г. – 10 бр. комплекта подправки Picantina.
• Пето теглене – 04.01.2019 г. – 10 бр. комплекта подправки Picantina.
6.4. Наградите се получават срещу представени касови бележки, удостоверяващи покупката на
продукти Picantina на стойност не по-малка от 5 лв. с ДДС.
6.5. Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други
материални или нематериални изгоди.
6.6. Пълният списък с печелившите от кампанията ще бъде обявен и достъпен на уебстраницата
на кампанията www.picantina.bg/promo.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ