ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете два уикенда за двама във Велинград и още 150 награди от Loctite

Спечелете два уикенда за двама във Велинград и още 150 награди от Loctite

Раздел I
Общи разпоредби
Играта, провеждана на страницата на Loctite Bulgaria, се организира и провежда от „Хенкел
България“ ЕООД и Сайт Медия ЕООД (заедно наричани „Организатори” и поотделно съответно
ХЕНКЕЛ и АГЕНЦИЯТА).
1. Играта „Счупеното носи щастие, а залепеното – радост“ („Играта“) се организира по инициатива
на „Хенкел България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК:
203767229, със седалище и адрес на управление: жк. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет.4,
e-mail: henkel.bulgaria@henkel.com , тел: (02) 806 39 00 („ХЕНКЕЛ“).
2. В Играта може да се участва от 11:00 ч. на 26.11.2018 г. до 24:00 ч. на 16.12.2018 г. в („Период
на Играта“).
3. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организаторите, а именно
лепило Loctite (един от следните продукти: Loctite Super Bond Liquid, Loctite Super Bond Power Gel,
Loctite Super Bond Power Easy, Loctite Super Attak Liquid, Loctite Supper Attak Gel, Loctite Super Attak
Control, Loctite Perfect Pen), закупено от търговската мрежа в България, без ограничение на
търговеца.
4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. В Играта може да
вземе участие всяко физическо лице с местоживеене в България, на възраст над 18 години, което
има свой профил във Facebook. В Играта не може да участва участник, който използва чужд
Facebook профил. В Играта не могат да участват служителите на ХЕНКЕЛ и на АГЕНЦИЯТА, членове
на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини
до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и
провеждането на Играта. Юридически лица също нямат право да участват в Играта.
5. С участието си в Играта всеки участник приема настоящите Общи условия и се съгласява да
спазва техните разпоредби.

Раздел II
Механизъм на Играта
6. За да се включи в Играта, всяко физическо лице, което отговаря на условията по т. 4 по-горе
(„Участник“), трябва да изпълни следните стъпки:
– за закупи продукт лепило Loctite (един от следните продукти: Loctite Super Bond Liquid, Loctite
Super Bond Power Gel, Loctite Super Bond Power Easy, Loctite Super Attak Liquid, Loctite Supper Attak
Gel, Loctite Super Attak Control, Loctite Perfect Pen)
– Да качи снимка във Facebook профила си, отговаряща на темата на играта – „Счупеното носи
щастие, а залепеното – радост“.
– Снимката трябва да включва залепен предмет със секундно лепило Loctite , както и използваното
лепило Loctite (един от следните продукти: Loctite Super Bond Liquid, Loctite Super Bond Power Gel,
Loctite Super Bond Power Easy, Loctite Super Attak Liquid, Loctite Supper Attak Gel, Loctite Super Attak
Control, Loctite Perfect Pen)
– да посочи в описанието на снимката #ЗалепииСпечели и @LoctiteBulgaria.

Раздел III
Награди
7. Участниците, които са изпълнили условията на Раздел II от настоящите Общи условия, имат право
да участват в разпределението на наградите:
– 150 бр. Loctite Perfect Pen и
– 2 бр. уикенд за двама във Велинград.
Награда Loctite Perfect Pen ще получат първите 150 участника в играта, които са публикували пост,
отговарящ на условията, посочени в по т. 4 по-горе.
Определянето на печелившите на 2 бр. уикенд в България ще се проведе на два етапа:
– първи етап – вътрешно жури, от представители на компанията и Агенцията, ще избере 10
финалиста, които са публикували пост, отговарящ на условията, посочени в по т. 4 по-горе
в срока на играта. Критерий за избора на финалистите ще бъде оригиналността на
съдържанието на поста на съответния участник.
– Втори етап – снимките на избраните финалисти ще бъдат публикувани на страницата на
Loctite Bulgaria във Facebook на 10.12.2018 г., като всеки един от тях ще бъде поставен във
специалната фоторамка на играта. Снимките ще събират реакции на фенове в периода от
10.12.2018 до 16.12.2018, 24:00 ч. и двамата финалисти, събрали най-много реакции ще
получат голямата награда в играта.
8. Всеки Участник, който е изпълнил условията на Раздел II по-горе, има право да участва в Играта
(включително в разпределението на наградите) само веднъж. Участник, участвал в Играта повече
от 1 път, участва единствено с първия си опит.
9. Спечелилите Участници (т.е. имена/псевдоним и снимка на спечелилия Участник, посочени на
техния Facebook профил, с който е участвал в Играта) ще бъдат обявени на официалната Facebook
страница на Loctite Bulgaria (https://www.facebook.com/loctitebulgaria) съответно:
– на 10.12 2018 г. за награда Loctite Perfect Pen и
– на 17.12.2018 г. за награда уикенд за двама във Велинград.
Също така ще бъдат обявени в края на Общите условия, достъпни за целия период на кампанията
в раздел “Notes” на Facebook страницата на Loctite Bulgaria
(https://www.facebook.com/loctitebulgaria).
10. Печелившите трябва да изпратят на ОрганизаторитеАгенцията, в срок до 10 дни от датата на
публикацията по т. 9, на имейл henkel@sitemedia.bg следните свои лични данни: три имена,
телефон за контакт и адрес за доставка на наградата, заедно с попълнена и подписана Декларация
за съгласие за обработка на лични данни, която ще бъде публикувана със списъка с печеливши.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ