ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 ваучера по 100 лева и 10 по 500 лева от Orange

Спечелете 3 ваучера по 100 лева и 10 по 500 лева от Orange

Настоящите Общи условия („Правила“) уреждат реда и условията за провеждане
на Играта „А подарък за теб?“ („Игра“).

1. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

1.1. „Организатор“ е „Еспо Груп” ЕООД, ЕИК: 131008226, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 18контакт: https://www.orangecenter.bg/contacts

1.2. „Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление с. Енина 6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, Теменуга, № 32

1.3. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта по посочения в тези правила начин.

1.4Период на провеждане“. Играта се провежда в периода от 30.11.2018 г. до 31.12.2018г. включително. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата сиhttps://www.orangecenter.bg/podarak-za-teb

2. Право на участие в Играта

В Играта могат да участват физически лица, навършили 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение, и имат постоянен адрес в Република България, с изключение на служители на Организатора, Сътрудника, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

3.Условия за участие в Играта

За да се включи в Играта за наградите, предвидени по-долу, Участникът, трябва да:

3.1. Да закупи в магазин „Orange center“в Периода на провеждане на Играта стока/и без ограничение във вида и стойността им, да запази касовата бележка за покупката и да се регистрира за участие с посочване на лични данни и данни от касовата бележка.

3.3. Данните за касовата бележкасе регистрират по един от следните начини:

  • На място в магазина, в който е пазарувал или в друг магазин от веригата на Orange center или в Интернет страницата на адресhttps://www.orangecenter.bg/podarak-za-teb, чрез попълване в регистрационната форма на задължителни полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, магазинът, от който е пазарувал, и номера на документа на касовата бележка, както е показано на самата страница, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и Политиката за защита на личните данни и след това да натисне бутона „Регистрирай се“.
  • Като даде съгласието си за участие в Играта при завършване на своята онлайн поръчка на страницата на адресhttps://www.orangecenter.bg/podarak-za-teb

3.4. В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да се регистрира за участие неограничен брой пъти като посочва данни за всяка отделна покупка, за която му е издадена и е запазил касова бележка. С една касова бележка може да се участва само веднъж. За всяка касова бележка е необходима отделна нова регистрация.

3.5. Представянето на касовата бележка е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.

4. Награди

4.1. Като награди ще бъдат предоставени 5бр. награди под формата на ваучери за покупка в обектите от верига Orange center на стойност 1000 лв. всяка и 10 бр. награди под формата на ваучери за покупка в обектите от верига Orange center на стойност 500 лв. всяка.

Съгласно чл.13, ал.1, т.21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., предметни печалби от игри на случайността със стойност над 30,00 лева са облагаем доход за физическото лице. С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство.

Всеки участник, спечелил Награда, е задължен да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която следва да се приложи издадената от организаторите служебна бележка. Във връзка с издаването на такава, Участникът се задължава като необходимо условие за получаване на наградата да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН.

Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

4.2. Не се допуска размяна на награди за парична сума. Преотстъпване на наградите на трети лица не се допуска.

4.3. Печелившият Участник ще получи определен брой ваучери на стойност 50 лв. всеки за общата сума на спечелената Награда.

4.4. Печелившият Участник има право да получи стоки на стойност до номинала на ваучера от всеки магазин Orange center. При покупка на стойност по-ниска от номинала на ваучера, остатъкът от сумата не се връща. Ваучерът е валиден в рамките на една календарна година от спечелването му и не важи при покупка на билети.

4.5. Организаторът може да изиска от печелившия Участник да потвърди своята самоличност, чрез представяне на съответен документ при получаването на Наградата. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да използва Наградата.

4.6. За да получи наградата си, Участникът е длъжен да представи копие от касовата бележка, с която се е регистрирал.

5. Определяне на печеливш Участник

5.1. Печелившите от Играта ще бъдат изтеглени от комисия определена от Организатора на случаен принцип.

5.2. Печелившите ще се изтеглят на 8.01.2019 г.

5.3. Печелившите участници ще бъдат обявени от Организатора в деня на провеждане на тегленеточрез публикуване на името им на следната страница на Организатора в Интернет:https://www.orangecenter.bg/podarak-za-teb

5.4. В деня на тегленето, Организаторът ще уведоми Участника по имейл, че е изтеглен и печели Награда. В срок от 7 дни от уведомяването за спечелената награда, печелившият Участник е длъжен да предостави на Организатора информация за обекта, от който иска да вземе Наградата си.

5.5. При невъзможност за получаване на Награда в магазин на Организатора, то тя ще бъде доставена от Организатора напълно безплатно с куриер до печелившия участник в срок от 30 работни дни след получаване на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, в което печелившия Участник посочва изричен адрес за доставка и коректен телефон за връзка. При отсъствие на печелившия участник на посочения адрес за получаване при извършване на доставката, печелившият трябва да установи контакт с куриера за уговорка на повторна доставка.

5.6. Ако печеливш Участник, не се свърже с Организатора, не удостовери самоличността си, не потърси наградата си и/или не изпрати точен адрес за доставка, в срока по т. 5.4. , той губи права върху наградата.

5.7. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

5.8. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

5.9. Наградите ще се дават на участници, които имат право да участват в играта и са били обявени за печеливши според настоящите общи условия на играта.

5.10. Всеки участник, спечелил Награда, е задължен да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

6. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

6.1. Че е запознат сусловията на настоящите правила на Играта, приема ги и се задължава да ги спазва;

6.2. Че отговаря на условията за участие в Играта описани в Раздел 3 и е съгласен да участва доброволно в нея.

6.3. За участие в играта, Организаторът изисква, ще събира, обработва и съхранява лични данни на участниците за целите, по начина и срока, посочени в публично оповестената Политика за защита на личните данни. За въпроси, свързани с Регламента за Защита на лични данни на физически лица (GDPR), всеки участник може да се свърже с организатора чрез имейл на dpo@orange-bg.com.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ