ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 ваучера по 100 лева и 400 кафе комплекта от Lavazza

Спечелете 100 ваучера по 100 лева и 400 кафе комплекта от Lavazza

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

  • Промоцията „Лаваца Коледна Промоция“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.lavazza.christmaspromo.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията.  Повече информация може да бъде получена на цената на един градски разговор на телефона на потребителя на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД: 0700 17 117, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.lavazza.christmaspromo.bg.
2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.
2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на промоцията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на промоцията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията „Лаваца Коледна Промоция“  се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на ” Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД, “ДИДЖИТАЛ АЙ ДИ“ АД, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира от 00:00 ч. на 19.11.2018 г. и продължава до 24:00 ч. на 16.12.2018г. За избягване на всяко съмнение, след 24ч. на 16.12.2018.  регистриране и участие в промоцията няма да бъде възможно, организаторът няма да има задължение за включване в промоционалната игра, отчитане на номера от касови бележки и предоставяне на възможност за печалба на  награди.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. Участващи продукти  са всички Лаваца продукти, разпространявани в магазинната мрежа.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

/Вид и брой награди/:

  • – Ваучер за пазаруване Sodexo на стойност 100 лв. с ДДС – 100 броя
  • – Пакет Lavazza продукти на стойност до 30 лв. с ДДС – 400 броя

7.2. Всяка една от наградите е подробно описана в Приложение №1, съставляващо неразделна част от настоящите правила.

7.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7.4. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

7.5. Тук посочените награди ваучери Sodexo са с пазарна стойност над 30 лева и спечелилите участници имат ангажимент, описан в чл. 9.5. от настоящите правила.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Всеки потребител, който закупува някои от участващите в промоцията продукти, подробно описани в част 6 от Официалните , може да участва в промоцията „Лаваца Коледна Промоция“,.

След закупуване на продукт, потребителят регистрира номера от касовата бележка на сайта на играта www.lavazza.christmaspromo.bg. С всяка регистрация на код участникът може да участва за всички награди от Промоцията. 

8.2. При първоначалната регистрация, всеки желаещ  да участва в играта попълва специална форма за участие, в която трябва да посочи своите имена /собствено и фамилно име/, телефон за връзка, електронна поща и местожителство. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено за цели, както следва: за участие в промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в играта, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила. .

8.3. Всеки регистриран код дава на участника право на участие в Промоцията  и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част  7 от правилата награди.

8.4. Всеки участник трябва да пази до края на промоционалната активност касовите бележки,  за доказване достоверността на регистрираните касови бележки и на направените покупки  на LAVAZZA продукти, и в  случай че спечели следва да ги представи преди да му бъде дадена наградата/ наградите. Един участник може да спечели и повече от една награда.

ЧАСТ  9.  ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

9.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи и изпълнили условията за участие в промоцията.

9.2. Печелившите имена ще бъдат изтеглени  на случаен принцип   от всички участници на 18.12.18г. в присъствие на нотариус. Организаторът изтегля и резервни печеливши участници, които да получат награди в случай, че някой/някои от спечелилите  не може да бъдат открити  в срок от 20 дни, за да получат наградите си.

9.3. Имената на печелившите участници, както и спечелените от тях награди ще бъдат обявени в рамките на три работни дни от деня, в който са изтеглени печелившите на www.lavazza.christmaspromo.bg.

9.4. Получаването на наградата се осъществява срещу представяне на лична карта, представяне на касови бележки, с които се  удостоверява направената покупка на продукти Лаваца и оформяне на съответен приемо-предавателен протокол.

9.5.      Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ