ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 хлебопекарни, 50 уреда ActiFry и 50 кухненски робота Tefal

Спечелете 50 хлебопекарни, 50 уреда ActiFry и 50 кухненски робота Tefal

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

т.1.1. Настоящите Общи условия („Условията“) уреждат реда и начина за провеждане и участие в Промоцията.

т.1.2. Организатор на Промоцията е ГудМилс България ЕООД, с адрес град София, ул. Павлина Унуфриева №4 и ЕИК номер: 203648723 (по-надолу наречен „Организатор“).

т.1.3. Периодът на провеждане на Промоцията е от 01.12.2018г. (12:00 часа) до 31.12.2018г. (23:59:59 часа).

т.1.4. Промоцията се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

т.1.5. Условията са достъпни през целия период на провеждане на Промоцията на интернет адрес https://promo.sofiamel.bg и на facebook страница: XXXXXXX

Т.1.6. Участието в Промоцията е обвързано с покупка на брашна София Мел с минимално количество 2кг брашно. В промоцията участват всички продукти София Мел.

РАЗДЕЛ 2. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

т.2.1. Всеки един потребител, който е посетил уеб сайта https://promo.sofiamel.bg или официалната страница на София Мел в социалната мрежа Facebook, регистрирал е свой потребителски профил и е изпълнил всички изисквания за редовно участие в Промоцията (виж раздел 3 “Механизъм за участие в Промоцията”).

т.2.2. Промоцията е открита за участие за всички физически лица, навършили 18 години с местоживеене в Република България.

т.2.3. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с описаните тук официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете.

т.2.4. В Промоцията не могат да участват служителите на Организатора и подизпълнителите, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Промоцията. Юридически лица също нямат право да участват в Промоцията.

т.2.5. Участие в Промоцията е възможно само при спазване на настоящите Условия. С изпълнението на което и да е действие във връзка с участие в Промоцията, съответният Участник декларира, че е запознат с тези Условия, разбира ги и се съгласява с тях.

т.2.6. С участието си в Промоцията всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на Промоцията (виж част 8). Организаторът е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни в КЗЛД и има приети вътрешни политики за съхранение и обработка на личните данни, според Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. (За повече информация виж Политика за защита на личните данни – XXXXXXX ).

Т.2.7. С регистрацията на своя профил участникът се съгласява с условията за ползване на уеб сайта и официалните правила на промоцията, като за целта трябва да отметне поле, че е прочел и е съгласен с общите условията и правилата за провеждане на промоцията „Подари любов“.

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

т.3.1 Всеки потребител, желаещ да участва в Промоцията, трябва да си регистрира профил в изграденият уеб сайт https://promo.sofiamel.bg или посещавайки официалната Facebook страница на “София Мел” – https://www.facebook.com/sofiamel.bg.

т.3.2. За регистрацията желаещият да участва предоставя две имена (първо име и фалимия), e-mail адрес, телефонен номер и въвежда избрана от него парола.

т.3.3. Желаещите да участват, декларират, че имат навършени 18 години, и приемат официалните правила на Промоцията. Също така декларират, че имат валидно и неограничено право да извършват всички действия във връзка с участието в Промоцията.

т.3.4. След регистрация, всеки един потребител има възможност да добави снимка на касовата бележка от закупени поне 2кг брашно София Мел и да напише послание към специален за него човек. След което избира каква награда иска да му подари (за повече информация виж раздел 4 “Награди”).

т.3.5. Всеки един потребител при въвеждане на данните от т.3.4, може да избере и да изпрати пожеланието на човека, за който е написал пожеланието, под формата на електронна картичка. За целта трябва да въведе имейл адрес, на който да бъде изпратена електронната картичка със специално написано от него пожелание.

т.3.6. Всички написани пожелания от потребители ще бъдат преглеждани и одобрявани, преди да бъдат публикувани в сайта или изпратени под формата на електронна картичка. Не се допуска текст, който съдържа нецензурни, обидни, дискриминационни или послания с негативен характер. Посланията ще се преглеждат и одобряват до 24 ч. след въвеждането им от потребителя.

т.3.7. Всяко едно послание, което не отговаря на условията на т.3.6 няма да бъде одобрявано, като потребителят ще получи известие по имейл за това.

т.3.8. Всеки един потребител може да участва неограничен брой пъти в Промоцията, като изпълни всички условия, с които се е съгласил.

т.3.9. Всяка една касова бележка за закупени продукти с количество минимум 2кг брашно София Мел се брои като едно участие в томболата за разпределяне на наградите (за повече информация виж раздел 5. “Процедура за теглене, обявяване и получаване на наградите”).

т.3.10. Редовно участие в томболата за разпределяне на наградите от раздел 4 “Награди” означава, че всеки един регистриран потребител е изпълнил стъпките, описани в т. 3.1, т.3.2, т.3.3, т.3.4, т.3.5, т.3.6, т.е. регистрирал е своя профил в сайта https://promo.sofiamel.bg, добавил е снимка на касова бележка от закупени поне 2кг брашно София Мел, написал е послание за специален човек, избрал е подарък и неговото участие е одобрено от модератор на системата.

т.3.11. Всеки един потребител може да участва с няколко касови бележки, ако закупените количества по всяка от тях е под 2к брашно, като прикачи всички касови бележки към едно участие. В промоцията може да участват касови бележки с дата между 01.11 и 31.12.2018 г.

т.3.12. В случай, че потребител използва една и съща касова бележка два пъти, то тя ще бъде премахната от модератор и няма да участва в тегленето за награди.

т.3.13. Участвайки в Промоцията, всеки един потребител декларира, че притежава авторските права над текста и прикачените изображения. Ако даден потребител изпрати изображения, текстове и друга информация, които са обект на авторското право и не може да докаже, че той е носител на същото, Организаторът има право да изтрие веднага всички изпратени касови бележки и съответния профил на участника. Под никаква форма даден участник не може да предявява претенции или да бъде компенсиран за изтрити изпратени касови бележки или профил, при нарушение на нормите за закрила на обектите на авторски права.

т.3.14. Един участник може да изпрати неограничен брой касови бележки.

т.3.15. Всеки един участник има право да споделя в личния си профил в социалната мрежа Facebook и харесва добавените послания в уеб сайта.

РАЗДЕЛ 4. НАГРАДИ

т.4.1. Наградите, които се раздават за целия срок на промоцията са:
– 50 бр. кухненски роботи – марка Тефал

– 50 бр. домакински уреди ActiFry – марка Тефал,

– 50 бр. хлебопекарни – марка Тефал,

– 150 бр. луксозни книги с рецепти от София Мел.

Т.4.2. Наградите се изпращат с куриер Лео Експрес до 6 седмици (15.02.2019 г.) след края на промоцията и за сметка на ГудМилс България ЕООД.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

т.5.1. Всеки един потребител, за да участва в томболата за разпределяне на наградите в Промоцията, описани в раздел 4 “Награди”, трябва да е осъществил поне едно редовно участие в Промоцията (виж раздел 3 “Механизъм за участие в Промоцията “, т.3.10).

т.5.2. Организаторът няма да допуска за участие касови бележки, на които:

  • Не се вижда ясно количеството на закупените продукти брашно София Мел;

  • Не се вижда ясно и коректно датата на закупуване на участващите в Промоцията продукти;

  • Не се вижда ясно и коректно номера на касовата бележка.

т.5.3. Организаторът няма да допуска за участие послания, които:

  • не са авторски;

  • са с порнографско или нецензурно съдържание;

  • не отговарят на изискванията на настоящите официални правила;

  • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;

  • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн и тютюневи изделия, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;

  • рекламират политически идеи или съобщения;

  • съдържат някаква лична информация за лице, различно от участника и избраният от него човек, което може да бъде разпознато;

  • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;

  • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, , обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;

  • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;

  • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на организатора „ГудМилс България“ ЕООД; не трябва да вредят на марката или имиджа на организатора „ГудМилс България“ ЕООД

  • омаловажават организатора „ГудМилс България“ ЕООД или лице, или група, участващи в Промоцията, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността и корпоративните ценности на организатора „ГудМилс България“ ЕООД.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ