ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 400 Bluetooth аксесоари – колонки, гривни, слушалки и още много награди от Telenor

Спечелете 400 Bluetooth аксесоари – колонки, гривни, слушалки и още много награди от Telenor

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
„Теленор България” ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766,
район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6 (наричано по-долу за краткост
„Организатор” или Теленор).

II. ТЕРИТОРИАЛЕН И ЧАСОВИ ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА
Настоящата кампания „Изтрий за награда“, наричана по-долу за краткост „Кампанията“, се
провежда на територията на Република България според часовата зона за Източна Европа (EET).

III. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията „Изтрий за награда“, наричана по-долу за краткост „Кампанията“, цели да
популяризира използването на мобилното приложение MyTelenor, в т.ч. неговата ежедневна
употреба и запознаване с възможностите на потребителите за самообслужване през този
канал.

IV. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА
Кампанията ще се проведе в периода от 01.12.2018 г. до 23:59 ч. на 08.01.2019 г. (UTC + 2:00)

V. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА
В Кампанията могат да вземат участие лица, клиенти на Теленор по абонаментни или
предплатени планове (страна по договор за предоставяне на мобилни услуги от Теленор, както
и потребители на предплатени електронни съобщителни услуги на Теленор), които изпълнят
условията, предвидени в настоящите правила, в т.ч. да са инсталирали и/или актуализирали
мобилното приложение MyTelenor в периода на Кампанията до версия 1.10.0. или по-нова.
В кампанията не могат да вземат участие лица, които отговарят на горните условия, но се
намират в роуминг.

VI. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници.
За да участва в Кампанията, всеки клиент на Теленор, който е инсталирал или обновил
мобилното приложение MyTelenor до последна версия, влиза в него и проверява за банер с
послание на Кампанията в раздел „Актуално“. При избиране на и кликване върху банера,
участникът бива насочен към игра с поле за изтриване. При изтриването му с пръст участникът
разбира, дали печели награда.
Всеки участник може да участва в Кампанията ежедневно,само по веднъж на ден в рамките на
нейния период, като ограничението за участие е до 23:59:00 ч. на същия ден. Следващо участие
може да се инициира от участника от 00:00:00 ч. на следващия ден. Всеки участник може да
участва най-много 39 пъти за периода на Кампанията със своята регистрация в мобилното
приложение MyTelenor, отговаряща на един MSISDN (мобилен номер). Всеки участник може
да спечели максимум 10 броя награди за периода на Кампанията.В случай че участник спечели
награда, той/ тя трябва да я заяви, като натисне бутон „Вземи наградата си до 23:59:00 ч. на
същия ден. В случай че участникът не предприеме гореописаното действие, той/ тя губи
правото си върху спечелената награда и възможността да я вземе.
Участник може да спечели повече от една награда за периода на Кампанията, но не повече от
10.

VII. НАГРАДИ
Наградите в Кампанията са следните и се разпределят на случаен принцип:,
 400 бр. код за безплатен достъп до HBO GO за 60 дни
 400 бр. код за безплатен достъп до Play Diema Xtra за 60 дни
 400 бр. по 20 лева за закупуване на дигитално съдържание чрез услугата Плати с
Теленор в Google Play
 135 х Bluetooth колонка ROCKBOX CUBE FABRIQ
 65 х Bluetooth колонка ROCKBOX ROUND FABRIQ
 60 х Bluetooth колонка FENDA F&D W4
 50 х спортни гривни HUAWEI COLOR BAND A2
 50 х Bluetooth колонка ROCKBOX BRICK FABRIQ
 30 х Bluetooth слушалки HUAWEI SPORT BLUETOOTH HEADPHONES LITE
 10 х Bluetooth слушалки JBL E45BT
 1 000 000 бр. еднократни допълнителни пакети с 500 MB национални MB и роуминг в
зона ЕС, валидни за 30 дни
 10 000 бр. еднократни допълнителни пакети с 1000 MB национални MB и роуминг в
зона ЕС, валидни за 30 дни
 1000 бр. еднократни допълнителни пакети с 3000 MB национални MB и роуминг в зона
ЕС, валидни за 30 дни

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Спечелването на награда е на случаен принцип и се узнава от участника в момента, в който
изтрие полето „Изтрий тук“. След спечелването на награда, в срок до 23:59:00 ч. на същия ден,
печелившият следва да заяви спечелената награда чрез натискане на бутон „Вземи наградата
си“. В случай че печелившият не предприеме гореописаното действие, той/ тя губи правото си
върху спечелената награда и възможността да я вземе.
Спечелил участник губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое
от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ