ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 15 кошници с майсторлъшки мезета „Орехите“

Спечелете 15 кошници с майсторлъшки мезета „Орехите“

1.1 Настоящите официални правила на играта „Семейни Коледни традиции“ („Играта“) определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Играта с физическите лица, участващи в Играта („Участници“) и с Изпълнителя на Играта.

1.2  Играта се организира и провежда от “Белла България” АД, ЕИК: 115141090, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. “Цариградско шосе“ № 101, наричано по-долу „Организатор”.

1.3 Изпълнител на играта е „Уот иф“ ООД, ЕИК: BG203381583, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Лозенец“, бул. „Свети Наум“ № 29,  наричано по-долу „Изпълнител“.

1.4 С участието си в Играта Участниците декларират, че са запознати с изложените по-долу официални правила на Играта („Официални правила”), приемат ги без забележка и се задължават да ги спазват.

1.5 Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта и са публикувани на следния интернет адрес на Организатора: www.koledasorehite.com , на който ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта. Официалните правила са задължителни за всички Участници.

1.6  Организаторът на Играта си запазва правото едностранно да променя и/или допълва Официлните правила в хода и в рамките на периода на Играта, като последните влизат в сила след уведомяването за тях на Изпълнителя и оповестяването им на интернет адреса на Организатора, посочен в т. 1.5 по-горе.

Раздел II 
Територия и срок на Играта

2.1 Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България и се провежда на интернет страницата, посочена в т. 1.5 по-горе: www.koledasorehite.com.

2.2 Играта ще бъде проведена в периода от 05.12.2018 г. от 12:30 ч. – до 16.12.2018 г. в 23:59 ч.

Раздел III 
Право и Условия на участие

3.1 В Играта има право на участие всяко физическо лице, с местоживеене в България, на възраст над 18 /осемнадесет/ години, с изключение на служителите на „Белла България” АД и „Уот иф” ООД, които са свързани с Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи, братя и сестри). Всички лица, ненавършили 18 (осемнадесет) години, но навършили 16 (шестнадесет) години трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител преди да вземат участие в Играта.  Посочените лица, освен разрешението от родител или друг законен представител, съгласно предходното изречение, е необходимо да имат и изрично съгласие от родител или друг законен представител за обработване на личните им данни.

3.2 Участието в играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.

3.3 Всеки участник има право само на едно участие в Играта.

3.4 Участниците в Играта трябва да изпълнят описаните по-долу стъпки:

·        Да достъпят Играта на интернет адреса: www.koledasorehite.com.

·        Да споделят на горепосочения адрес своите Коледни традиции.

·        Да се регистрират в томбола за награди от Организатора, като попълнят следните данни: име и имейл, и да приемат Официалните правила на играта.

3.5 Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила на Играта („Нарушение”), ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.

3.6 Нарушение на Официалните правила представлява:
● Действия за получаване на повече от едно участие в Играта от едно лице, от един регистриран профил в Играта.
● Всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Официални правила, в т.ч. правилата за регистрация и за привличане на други Участници в Играта.
● Неизпълнение на изискванията, посочени в т. 3.1 по-горе.

3.7 Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начина на определяне на опит или нарушение на Официалните правила на Играта.

Раздел IV 
Награди

4.1 За периода на продължителност на Играта ще бъдат раздадени общо 15 /петнадесет/ награди – 15 /петнадесет/ комплекта от продукти „Орехите“ – Домашна луканка, Добруджанска луканка, Сушеница Чардака, Добруджански суджук, Деликатесен шпек, Телешка сушеница и Панагюрска луканка.

4.2 Не се допуска размяна на награда за паричната й равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

Раздел V 
Определяне на печелившите участници и получаване на наградите

5.1 Наградите ще бъдат раздадени чрез томбола /електронен жребий/ измежду всички, които са взели участие в играта и са се регистрирали за томболата и които отговарят на Условията за участие (съгласно раздел III на Официалните правила).

5.2 Един участник може да спечели само една награда в рамките на Играта. Печелившите участници ще бъдат изтеглени и обявени на 17.12.2018 г. на Интернет адреса на играта: www.koledasorehite.com.

5.3. Печелившите участници следва  в рамките на 5 /пет/ работни дни от обявяването на имената им, съгласно т. 5.2 по-горе, вкл. денят на обявяване – т.е. до 21.12.2018 г.,  да се свържат с Организатора, като отговорят на имейл, който ще получат лично от Организатора на Играта (game@koledasorehite.com), с който да  предоставят необходимите за получаването на наградата данни, а именно: трите си имена, адрес за доставка в работно време и мобилен телефон за връзка. В противен случай наградата отива при първата резерва в реда на изтеглянето й.

5.4 Печелившите участници ще получат наградата си на предоставения от тях адрес, по куриер, за сметка на Организатора, до 30 /тридесет/ работни дни, считано от обявяването им за печеливши участници на интернет адреса: www.koledasorehite.com. При получаването на наградата, печелившият участник се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност. Ако печелившият участник е на възраст под 18 /осемнадесет/ години, при получаването на наградата посоченото лице освен лична карта или друг документ за самоличност,  задължително следва да бъде придружено от родител, настойник или попечител с лична карта или друг документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.

5.5 Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът е предоставил грешени имена, адрес или телефон.

5.6 Ако наградата не може да бъде доставена по причини извън обхвата на Организатора (сгрешени лични данни и т.н.), то тя се предоставя на друг участник, който се изтегля като резерва на лотариен принцип.

5.7 Допуска се наградата да бъде получена на посочения от печелившия участник адрес от лице, различно от печелившия участник, само ако същото удостовери писмено, че е упълномощено да получи наградата от името на печелившия.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ