ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 табуретки, 15 метални чаши и 30 комплекта магнити

Спечелете 3 табуретки, 15 метални чаши и 30 комплекта магнити
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. ОРГАНИЗАТОРИ
(1) Промоционалната кампания “Прясно мляко Лактима Балкан: Готвим изненади“ (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЛАКТИМА” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к. 1359, Столична Община, Район Люлин 4, бл.464, вх. Б, партер, (наричано по-долу „КЛИЕНТЪТ” или „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”), вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерството на правосъдието с Единен идентификационен код (ЕИК): 104052885, представлявано от Георги Петров Георгиев – прокурист, („Организатор“). Играта се провежда със съдействието на „Реформа адвъртайзинг“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130264170, със седалище и адрес на управление в град София, бул. „Джеймс Баучер“ №23, ет. 3, (по-нататък наричана “Агенцията”).
Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „ЛАКТИМА” ЕАД.
(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
(3) Организаторът и Агенцията си запазват правото да модифицират или променят правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени.
(4) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (03.12.2018 г. – 23.12.2018 г., включително) на Facebook страницата на Лактима Балкан / Lactima Balkan https://www.facebook.com/Lactima.Balkan/.
2. ПЕРИОД НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ И ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ
(1) Промоционалната кампания “Прясно мляко Лактима Балкан: Готвим изненади“ ще бъде проведена в рамките на 3 календарни седмици от 03.12.2018 г. – 23.12.2018 г., включително.
(2) В случай, че Организаторът или Агенцията решат да се съкрати / удължи срокът на кампанията, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в чл.1
(3) След приключване на „Кампанията”, Организаторът и Агенцията не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.
Промоцията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградата се доставя само на територията на Република България.
3. ПРАВО И МЯСТО НА УЧАСТИЕ
(1) В “Kампанията” може да участва всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на „Кампанията“ с местожителство в България и отговарящо на останалите условия, посочени в настоящия правилник.
(2) В “Kампанията” нямат право да участват служители на Организатора и Агенцията, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).
(3) Кампанията се провежда на Facebook страницата на Лактима Балкан – https://www.facebook.com/Lactima.Balkan/. Участието в тази Kампания включва пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник. С участието си всеки участник декларира пълното приемане и разбиране на условията на този Официален правилник.
4. УЧАСТВАЩИ
(1) Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.3 има право да участва.
(2) С участието си в Кампанията, всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора и Агенцията за целите на Кампанията.
5. МЕХАНИЗЪМ
(1) Всеки участник, който в посочения промоционален период, публикува текст, снимка и/или видео материал, който отговаря на условията на дадения пост, получава право на участие в томбола за спечелване на 1 бр. голяма награда, 5 бр. средни награди и 10 бр. малки седмични награди.
Промо период:
Oт 03.12.2018 г. до 24:00 часа на 23.12.2018 г.
(2) С публикуване на снимка участникът декларира, че притежава всички авторски и сродни на авторското права върху изображението, включително правото да го публикува в интернет.
В случай че на снимката / видео материалът присъстват физически лица, с публикуването на снимката / видео материалът участникът декларира, че е получил съгласието на всички изобразени лица снимката да бъде използвана за целите на Кампанията.
С публикуване на изображенията участникът предоставя разрешение на Организатора да използва снимката единствено във връзка или по повод Кампанията, както и изображението да е публично достъпно на Facebook страницата на Лактима Балкан.
С участието си всеки участник декларира съгласието си, че в случай, че спечели награда в Промоционалната игра Организаторът е оправомощен безвъзмездно да използва публикуваното от печелившия изображение в рекламни и комуникационни материали по начини и в медии, каквито намери за добре, за максимално допустимия срок, предвиден в ЗАПСП. Предоставянето на съгласието за използване на публикуваното изображение или видео е предпоставка за получаване на наградата.
II. НАГРАДИ
НАГРАДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ СПЕЧЕЛЕНИ
· 3 броя табуретки-крави; (по 1 бр. за всеки отделен период по т. 2)
· 15 броя брандирани метални чаши; (по 5 бр. за всеки отделен период по т. 2)
– 30 броя комплекти магнити за хладилник – петна на крави. (по 10 бр. за всеки отделен период по т. 2)
2. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
(1) Период 1 и 2:
До 2 (два) работни дни след последния ден от периода на всяка отделна седмица, измежду всички участвали и спазили условията на играта, ще бъдат изтеглени съответните награди.
(2) Период 3:
До 5 (пет) работни дни след последния ден от периода на всяка отделна седмица, измежду всички участвали и спазили условията на играта, ще бъдат изтеглени съответните награди.
Периодите на игрите са, както следва:
Игра 1: 03.12 – 09.12.2018 г.
Игра 2: 10.12 – 16.12.2018 г.
Игра 3: 17.12 – 23.12.2018 г.
Наградите ще бъдат обявявани в отделни постове на следните дати:
Награди от игра 1: 11.12.2018 г.
Награди от игра 2: 18.12.2018 г.
Награди от игра 3: 03.01.2019 г.
(2) Всеки участник може да спечели само една голяма награда, една средна и една малка награда. Спечелването на една от малките седмични награди, не ограничава възможността на участниците да получат и средна, и/или голяма награда.
(3) Имената на печелившите се обявяват във Facebook страницата на Организатора, като с участието си всеки участник декларира съгласието си имената му да бъдат обявени по посочения начин.
Организаторът оповестява печелившите чрез отделна публикация във Facebook страницата Лактима Балкан / Lactima Balkan. Ангажимент на всеки печеливш е да се свърже с Организатора, за да уточни параметрите на получаване на наградата.
В случай че печеливш не се свърже с Организатора в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на известието, не предостави адрес за доставка и телефон или не предостави точна и актуална информация за доставка, се приема, че печелившият се отказва от наградата си и Организаторът е оправомощен да я предостави на друг участник по предвидения в настоящите Официални правила ред.
(4) Всички награди се доставят чрез куриер, на адрес предоставен от страна на печелившия, за сметка на Организатора на кампанията и в срок не по-късно от 15 (петнадесет) работни дни от установяване на контакт с Организатора.
(5) При получаване на наградата, печелившият е длъжен да подпише приемо-предавателен протокол, предоставен му заедно с нея. Същият следва да върне подписания протокол на куриера, предоставил му наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ