ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете телевизор PHILIPS, външна батерия и 30 флаш памет SONY

Спечелете телевизор PHILIPS, външна батерия и 30 флаш памет SONY

Риселър ли си? Ако е така, това е супер! Приготвили сме за теб специална промоционална акция с атрактивни награди. Всичко, което трябва да направите, е да закупите всеки продукт на Eaton от 01.10.2018 до 31.12.2018 г. и да регистрираш покупката чрез формуляр. Всеки има шанс да получи една от наградите!

Правилник на Промоционалната кампания
„Препоръчвам UPS EATON 9”
§ 1 Общи разпоредби
1.Настоящият Правилник определя принципите и условията за участие,
както и времетраенето на Промоционалната кампания „Препоръчвам UPS
9PX”.
2.Организатор и инициатор на Промоционалната кампания „Препоръчвам
UPS 9PX” е Итън Индъстрис ЕООД (наричан по-нататък „Организатор”) със
седалище в гр.София, ул.Гюешево 83, 1330 гр.София, Бизнес Център
Сердика.
3.Промоционалната кампания се основава на правилата за участие на
настоящия Правилник и на съответните разпоредби на българското
законодателство.
4.За нуждите на Промоционалната кампания се приемат следните
дефиниции:
1.4.1 „Промоционална кампания”- маркетингова кампания под надслов
„Препоръчвам UPS 9PX” , чиито условия определя настоящият
Правилник. Промоционалната кампания има характер на конкурс за
потребители (за физически лица).
1.4.2. „Промоционален конкурс” или съкратено „Конкурс”- конкурс за
потребители, провеждан в рамките на Промоционалната кампания
„Препоръчвам UPS 9PX, предназначен за физически лица,
служители на Риселъри, чиито условия се определят в настоящия
Правилник.
1.4.3 „Участник”- служител на риселъра, който участва в
Промоционалната кампания и отговаря на изискванията, посочени в
настоящия Правилник.
1.4.4 „Конкурсна задача”- попълване на регистрационен формуляр и
изпълняване на задачата, описана в § 3 , т. 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3
1.4.5 „Официална дистрибуторска мрежа”- мрежа от фирми
дистрибутори, които се занимават с дистрибуция на продукти и
услуги на Организатора.
1.4.6 „Риселър”- стопански субект, извършващ стопанска дейност в
областта на търговията с устройства и ИТ решения, който купува продукти
и решения от официалната дистрибуторска мрежа на Организатора,
предназначени за по-нататъшна продажба.
1.4.7 „Служител на Риселъра” – физическо лице, работещо в Търговския
отдел ( в отдел Търговски или в отдел Продажби/Покупки) при Риселъра.
5.Промоционалната камания има за цел да направи промоция на продукти
и услуги на Организатора, предлагани в официалната дистрибуторска
мрежа, в частност на серията UPS 9PX.
6. Организаторът на Промоционалната кампания е поверил обслужването
на настоящата кампания на фирма Umbrella Marketing Group ООД със
седалище в гр.Варшава, ул.Новоурсиновска 105 Б,02-797 Варшава,
вписана в регистъра на предприемачите от Окръжен съд гр.Варшава, XIII
Стопански отдел на Националния съдебен регистър с номер KRS
0000509692,която ще ръководи Отдел „Промоции” (наричана по-надолу
ОП).
2
7.Участниците могат да се свържат с Отдел „Промоции” (ОП) по
електронен път на имейл адрес: info_bg@eatonups-profits.com.
ОП се намира на адрес: Umbrella Marketing Group ООД със седалище в
гр.Варшава, ул.Новоурсиновска 105 Б,02-797 Варшава.
§ 2 Времетраене и място на провеждане на Промоционалната кампания
1.Промоционалната кампания ще се проведе от 20 януари 2017 г.до 31
март 2017 г. включително.
§ 3 Участници и условия на Промоционалната кампания
1.Промоционалната кампания има за цел да препоръча и да направи
промоция на продукти и услуги от офертата на Итън Индъстрис ЕООД, в
частност на серията UPS 9PX 1000-3000 W.
2.Под препоръчване и промоция се има предвид:
3.2.1 В случая за служители на Риселърите като покупка на продукти и
услуги на EATON,с особено внимание към серия UPS с цел понататъшна
продажба, което ще бъде проверено от Организатора чрез
рапортите от системата за продажби на официалната дистрибуторска
мрежа по време на Промоционалната кампания.Организаторът си
запазва правото да изисква от Участника показване на документа за
продажба, преди да даде наградата.
3.Служителите на Риселъра участват в конкурса, като ефективно
препоръчват продукти и услуги от офертата на Организатора, а в частност
на UPS серия 9РХ,ще действат с цел да постигнат индивидуални ползи, но
едновременно с това без да накърняват с действията си лицата, при които
работят.
4.Участникът се присъединява към Промоционалната кампания чрез
цялостно и правилно попълване на декларацията за участие на интернет
страницата, която се намира на адрес: www.eaton.bg/9PX.
5.Участието в Промоционалната кампания е безплатно и доброволно.
6.Право на участие в Промоционалната кампания имат тези, които отговарят
на условията, определени в Правилника.
7.Участието в Промоционалната кампания е равнозначно с приемане на
условията на Правилника, включително и по отношение на предоставянето
на личните данни на Участника.
8.За да участва в конкурса, Участникът трябва да изпълнява следните
условия:
3.8.1 Да изрази желание за участие в Промоционалната кампания, да
попълни формуляра за регистрация на интернет страницата
www.eaton.bg/9PX.
3.8.2 За служители на Риселърите да препоръчат продукти и услуги на
Организатора, а преди всичко на UPS EATON серия 9PX (9PX 1000, 9PX
1500, 9PX 2200, 9PX 3000) за по-нататъшна продажба в официалната
дистрибуторска мрежа на Организатора в периода от 20 януари 2017
г. до 31.03.2017 г., което ще се изрази в покупка от Риселъра (стопански
субект),у когото Участникът в конкурса работи.
3
3.8.3 Да изпълни задачата в конкурса, т.е да отговори на въпроса от
конкурса, поместен в регистрационния формуляр на www.eaton.bg/9PX.
9. В промоционалния конкурс ще се обявят двама Победители, които
печелят главната награда, по един за всяка от категориите:
3.9.1 в категорията за най-добра ефективна препоръка, направена
от Участника в промоцията, т.е служителя на Риселъра, което ще се
изрази в най-голяма стойност на покупки на UPS EATON серия 9PX,
предназначени за по-нататъшна продажба, направени в официалната
дистрибуторска мрежа на Организатора или в периода от 20 януари
2017 г. г. до 31.03.2017 г. В случай, че повече от един Участник в
рамките на една категория постигне идентично ниво на ефективност
на препоръчване, жури ще отсъди получаването на главната награда
и ще оцени изпълнението на конкурсната задача.Сред всички
участници то ще определи един печеливш на главната награда в
рамките на тази категория сред авторите на най-интересни отговори
на въпроса в конкурса.
3.9.2 в категорията за най-интересен отговор на въпроса от
конкурса. От всички Участници в конкурса, които са се
регистрирали за участие в него и отговарят на условията,
определени в§ 3 т. 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, жури ще оцени изпълнението
на задачата от конкурса и ще определи в рамките на тази категория
един печеливш на главната награда сред авторите на най-интересен
отговор на въпроса в конкурса.
10. В случай,че повече от един Участник в рамките на една категория
постигне идентично ниво на ефективност на препоръчване, жури ще отсъди
получаването на главната награда и ще оцени изпълнението на конкурсната
задача.Сред всички участници то ще определи един печеливш на главната
награда в рамките на тази категория сред авторите на най-интересни
отговори на въпроса в конкурса.
11.Вземайки участие в конкурса, участникът декларира, че притежава
изключителни и неограничени авторски права върху отговорите на
конкурсния въпрос, които са резултат единствено на собственото му
авторско творчество с оригинален характер и не притежават физически или
правни недостатъци и искове на трети лица. В случай, когато декларацията,
за която става въпрос по-горе, се окаже, че не съответства на
действителното положение и/или юридическо положение, лицето, което е
изпратило отговора, носи изцяло и пълна отговорност и декларира,че ще
регулира всички щети на Организатора, нанесени поради този факт , преди
всичко свързани с претенциите на трети лица.Освен това, в
гореспоменатите ситуации Участникът се дисквалифицира и се изключва от
по-нататъшно участие в конкурса и е длъжен да върне незабавно
признатата му от Организатора награда или нейната парична
равностойност.
12. За правилното протичане на конкурса ще се грижи специално
сформирано за целта жури, което ще се състои от представители на
Организатора и от ОП.
13.В конкурса са предвидени също така 30 гарантирани награди за първите
тридесет участници, които са заявили участието си в Промоционалната
кампания с помощта на регистрационен формуляр на интернет страницата
www.eaton.bg/9PX, направили са ефективна препоръка на UPS EATON серия
9PX и са решили задачата на конкурса.
4
14. Участието в промоционалния конкурс е свързано с изразяване на
съгласие за обработване на личните данни на Участника за целите на
конкурса и за маркетингови цели.
15. Заявките за участие в Промоционалната кампания ще се приемат на
интернет страницата www.eaton.bg/9PXза периода на Промоционалната
кампания.
16. Изпращането на заявка за участие в Промоционалната кампания е
равнозначно със запознаването и приемане на условията на Правилника.
Участникът се задължава да спазва установените в Правилника правила.
17.В случай на нарушаване на решенията на Правилника от Участника,
Организаторът може да реши да го изключи от участие в Промоционалната
кампания.
18.Организаторът запазва правото си да прекрати Промоционалната
кампания предсрочно или да удължи времетраенето ѝ, без да подава
причината, ако това не е свързано с ущърб на правата на Участниците.
19.Изключва се правото за участие в Промоционалната кампания на
служители на Организатора и на лица , които са роднини на Организатора.
§ 4 Награди
1. В рамките на Промоционалната кампания ще бъдат признати две главни
награди: по една за победителя в рамките на всяка от категориите, описани
в § 3 т. 9, т.е:
4.1.1- Телевизор-за риселъра, който регистрира най-големи продажби на
UPS EATON 9PX 1000-3000W по време на кампанията.
4.1.2- Външно зарядно устройство- за риселъра, който най-интересно
отговори на въпроса от регистрационния формуляр („Защо избираш
продуктии решения на фирма EATON?”)
2.Обявяване на резултатите от Промоционалната кампания ще стане не покъсно
от 10.04.2017 г.
3.Победителите ще бъдат уведомени за наградата чрез информация по
имейл, изпратен от Участника в регистрационния формуляр за участие в
конкурса в срок 7 дни от обявяване на резултатите на конкурса.
4.Наградите ще бъдат изпратени на адрес, даден при регистрацията, до 30
април 2017 г. Допуска се друг начин за изпращане на наградата, ако и
двете страни го одобрят.
5.В рамките на Промоционалната кампания се предвиждат също така
гарантирани награди- 30 флаш памети.
6.Може да се получи само една главна награда и една гарантирана награда.
7.Участникът в Промоционалната кампания няма право да предявява
специални изисквания към наградата, както да я заменя с друга или с
паричния ѝ еквивалент.Правото за награда не може да се преотстъпи на
друг субект.
8.Организаторът има право да лиши Участника от награда в случаите:
а/Липса на контакт поради независещи от Организатора причини в срок от
5 работни дни от края на Промоционалната кампания.
б/ При отказ на Участника да покаже документа за покупка на UPS EATON
серия 9PX по време на промоцията в определен от Организатора или ОП
срок, когато Организаторът или ОП са поискали да ги видят.
в/ Отказ на Участника от наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ