ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете електронен четец Kindle Oasis 7 от Baileys

Спечелете електронен четец Kindle Oasis 7 от Baileys

За да заяви участие в играта, участникът трябва да:

1. Да посети уебстраницата на играта
2. Да избере едно от петте видеа, които илюстрират различна рецепта с Baileys;
3. Да сподели във фейсбук една от рецептите;
4. Да се регистрира успешно с име и фамилия, телефонен номер и e-mail и да се съгласи с общите условия на играта.

Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в играта „My Baileys Cookbook“ и са се регистрирали успешно (само веднъж) на сайта http://www.mybaileyscookbook.com, участват в жребий, който на произволен принцип определя победителите. Победителите ще бъдат избирани чрез жребий след края на промоцията и ще бъдат публикувани на 04.01.2019г. на сайта http://www.mybaileyscookbook.com.

Участникът, който е обявен за печеливш по реда на раздел ІІI от настоящите общи условия („победителят”) има право да получи следното: Kindle Oasis 7”

Победителят се уведомява чрез e-mail и телефонно обаждане в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, след като е бил изтеглен.

Изтегленият победител, който е бил уведомен по e-mail или телефонно обаждане, трябва да потвърди данните си и желанието си да получи наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес winners@mybaileyscookbook.com. в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от организаторите е-mail в срок 48 часа след получаване на уведомлението наградата се печели от изтегления резервен победител.

Изтегленият победител трябва да изпрати имена и ЕГН, за да му бъде издадена служебна бележка по чл.11 от настоящите общи условия

Изтегленият победител се обявява на сайта чрез публикуване на първо име и първата буква от фамилното име, с които се е регистрирал.

Печелившият участник няма право да получи парична равностойност на наградата.
Право да получи наградата има този участник, който е избран по реда на раздел III и чиито две имена, дата на раждане, електронна поща и мобилен номер, съответстват на тези, с които организаторите са осъществили контакт.

Изтегленият победител получава наградите си в срок от 45 дни след потвърждение.

След уведомлението, изтегленият победител трябва да потвърди метод на получаването ѝ:
1 По куриер за сметка на организатора: В този случай личните данни (Име, адрес и телефон) ще бъдат предадени на лицензирана куриерска фирма, което изтегленият победител следва да потвърди писмено по електронна поща.
2.Ако изтегленият победител откаже данните му да се предоставят на куриерска фирма, тогава може да получи лично наградата си от офис на организатора, на адрес ул. Николай Гогол 28, София в работен ден от 11 до 18 часа (в този случай разходите за получаване на наградата са за сметка на победителя).

При получаване на наградата, независимо коя опция е избрал победителя, съответният изтеглен победител следва да представи документ за самоличност и попълни приемо-предавателен протокол и служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата и условията по чл.12 на настоящите общи условия. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите общи условия нямат право да получат награда.

С приемането на настоящите общи условия участникът се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 30 лв., е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от закона за данъците върху доходите на физическите лица и участникът е длъжен да декларира тази печалба в годишната си данъчна декларация пред национална агенция по приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. Да осигури и предостави на участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение/служебна бележка или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението/служебната бележка или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на закона за данъците върху доходите на физическите лица.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ