ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди от кафе Jordani

Спечелете чудесни награди от кафе Jordani
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Организатор на Играта е „ДЖОРДАНИ “ ЕООД, ЕИК 127581805, със седалище и адрес на управление в гр. Шумен 9700, ул. „Осми март“ № 17 (наричан по-долу „Организатор“).
РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
2. Играта се провежда в периода от 11.12.2018 г. (11:30) до 17.12.2018г. (23:59 часа) само на територията на Република България.
РАЗДЕЛ III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3. Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България, с изключение на служителите на „ДЖОРДАНИ“ ЕООД, агенциите, които работят по проекта както и членове на техните семейства (деца, съпрузи).
4. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила.
5. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти.
Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, организаторите имат право да дисквалифицират участници.
РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
6. Играта се провежда на „стената“ на Facebook страницата на JordaniCafe https://www.facebook.com/jordanicafe/
7. Участниците трябва да споделят като коментар под поста на Играта Колко продукта Jordani могат да открият върху коледната елха.
8. Всички лица, включили се в Играта ще участват в томбола за една от наградите, посочени в раздел V. Всеки един участник има право да участва само с един коментар, който не трябва да противоречи на условията на Играта и на законодателството на Р.България.
9. С публикуването на коментар под поста на играта, всеки един участник декларира, че е запознат с официалните правила на Играта, както и че той е носител на авторските права в неговия коментар. Участниците дават изричното си доброволно съгласие, тяхната публикация да бъде споделена на „стената“ на JordaniCafe за неограничен период от време.
10.Забранено е коментарът да съдържа:
§ обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само, на Организатора и/или негови служители;
§ споменаване на тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства;
§ директно или индиректно, нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави, етичните правила, посочени на сайта на Националния съвет за саморегулация (НСС), комуникационните принципи и политики на Организатора;
§ съдържание, което е или може по преценка на Организатора да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения).
§ съдържание, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на Организатора;
Нарушение на правилата изрично включва действия за:
(a) получаване на повече от една регистрация от едно лице и от един профил във Facebook;
(б) използване на повече от един Facebook профил от едно и също лице за участие в Играта;
(в) използването на техники/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта;
(г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.
11. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира и скрие всяко съдържание, което според него не отговаря на условията на Играта, без да дължи обяснение за това.
12. Ако в резултат на участието в Играта бъдат засегнати права и законови интереси на трети лица от участник в Играта, този участник носи цялата отговорност за всички причинени им преки и непосредствени вреди и пропуснати ползи.
13. Организаторът си запазва право да не води никаква комуникация или дискусия с участници във връзка със скриването на техните коментари/снимки.
РАЗДЕЛ V. НАГРАДИ, ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ
14. Наградите, които могат да бъдат спечелени, са общо 5 рекламни престили JordaniCafe.
15. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип в рамките на 5(пет) работни дни след края на Играта. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в този срок на Facebook страницата на JordaniCafe https://www.facebook.com/jordanicafe/
16. В случай че спечели, участникът трябва да се свърже с организаторите като пише на имейл office@jordanicafe.com в срок от 10 дни, считано от датата на спечелване, с което да подаде данни за доставка (трите си имена, адрес за доставка и телефон за връзка), ако наградата е материална. Ако спечелилите не потвърдят в този срок, губят право да получат наградата си.
17. Организаторът запазва правото си да се свърже с печелившите чрез лично съобщение във Facebook от страницата на JordaniCafe ®.
18. Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес чрез куриер за сметка на Организатора.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ