ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди от Asus

Спечелете чудесни награди от Asus
1. Организатор и Изпълнител на играта
Играта “Напиши ни авторско коледно пожелание”, наричана за краткост “Игра” се провежда на стената на официалната Facebook страница на ASUS България https://www.facebook.com/asus.bg/ при следните условия:
Организатор на играта е ASUS, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници, които се включват в играта. Организаторът си запазва правото да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Facebook страницата на https://www.facebook.com/asus.bg/ .
Изпълнител на играта e „ Би Шеърд“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Лагера, бл. 35, ет. 11, ап. 82, с ЕИК 202206645, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.
2. Механизъм на играта
В тази Игра потребителите трябва да отговорят на зададен въпрос под определен пост на Организатора във Facebook страницата.
– Периодът на провеждане на играта е 17.09.2018г. – 25.12.2018 г. в 23:59 ч.
– Победителите ще бъде оповестени с пост на стената на страницата на на ASUS България https://www.facebook.com/asus.bg/.
– Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.
– Всеки потребител участва еднократно в Играта независимо от броя коментари, които е публикувал.
– С публикуване на коментар, отговарящ на зададените по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.
3. Право на участие
Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България, на възраст над 18 години. В играта НЕ могат да участват лица, работещи за организатора ASUS и изпълнителя „Би Шеърд“ ООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.
Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата.
4. Награждаване и оповестяване на победител
Изпълнителят известява спечелилите участници чрез отделен пост на стената на ASUS България, в който са упоменати името/имената на печелившия/печелившите участник/участници и негова/техни снимка/и.
За да получи наградата си, печелившият участник следва да изпрати лично съобщение в страницата на ASUS България в срок от 5 дни след уведомяването му.
Участниците се съгласяват, че предоставянето на личните им данни по горепосочения начин, е необходимо за целите на получаване на полагаемата награда. Получените лични данни няма да бъдат използвани за други цели, освен описаните в настоящите Правила.
Забранени са действия от страна на участници в игрите, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила.
5. Награда
Наградите са три на брой, като се разпределят на тримата печеливши в зависимост от мястото, на което са се класирали. Или както следва:
I място – Наградата е ASUS ROG XRANGER backpack
II място – Наградата е ASUS ROG hoodie
III място – Наградата е ASUS ROG T-shirt
Победителите ще бъдат 3 на брой, като ще им се предостави възможността да получат наградата си чрез изпращане на лично съобщение до страницата на Организатора.
– Спечелените награди не могат да се преотстъпват на друго лице както и да бъдат разменяни за паричната им равностойност.
– Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ