ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 ваучера за KFC

Спечелете 20 ваучера за KFC
РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Заедно на Коледа с приятели“ 1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра “Заедно на Коледа с приятели“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.
1.2. Настоящите правила са достъпни на Facebook страницата на KFC www.facebook.com/KFC.Bulgaria за периода на провеждане на Играта.
1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
1.4. Настоящите правила влизат в сила на 15.12.2018 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Facebook страницата www.facebook.com/KFC.Bulgaria. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.
1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.
1.6. В Играта се предоставят следните награди: – 20 ваучера за храна в обектите от веригата, собственост на Организатора.
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР 2.1. Организатор на Играта е „САМЕКС” ЕООД, ЕИК 040646885, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Атанас Дуков“ №32, (наричан по-долу за краткост „Организатор”).
2.2. Играта се организира и провежда от Организатора със съдействието на рекламната агенция „НЕКСТ ДИ СИ“ ООД, ЕИК 201367752, (наричана по-долу за краткост „Агенцията“), както и Павел Колев и Христо Стефанов (по-известни като влогърите Павел и Ицака) 2.3. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.
РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. УЧАСТВАЩИ ОБЕКТИ
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Играта се провежда в периода от 15.12.2018г. до 31.12.2018 г. включително. В рамките на този период на посочените дати, участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.
3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез фейсбук и инстаграм страницата на KFC Bulgaria, както следва https://www.facebook.com/KFC.Bulgaria/ https://www.instagram.com/kfcbulgaria/
РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, Агенцията, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което:
4.2.1. има публично достъпен профил във Facebook и/или в Instagram и е последвало/харесало интернет-страницата на Организатора във Facebook https://www.facebook.com/KFC.Bulgaria/ и/или Instagram https://www.instagram.com/kfcbulgaria/;
4.2.2. изпълнило е условията на предизвикателството “Заедно на Коледа с приятели“ от публичното видео на Павел Колев и Христо Стефанов, публикувано във фейсбук страницата им https://www.facebook.com/pavelkolevofficial/
4.2.3. Публикувало е своя снимка заедно с приятели по време на коледно събиране с хаштаг #KFCChristmasTogether в една от двете социални мрежи – Facebook и/или Instagram.
За валидно участващ играч ще се приема само този, която отговаря на изискванията на настоящите условия.
4.3. С публикуването на снимка на своята игра участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
5.1. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил в интернет-сайта https://www.instagram.com/kfcbulgaria/ и/или https://www.facebook.com/KFC.Bulgaria/ и отговаря на изискванията за участие в Играта.
5.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.
5.3. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Instagram и/или Facebook профил. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти, като може да спечели само една награда.
5.4. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Instagram и Facebook. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Instagram и Facebook.
5.5. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook и Instagram във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.
5.6. Всеки участник следва да отговори на условието на ирата.
5.7. Снимките на участниците следва да не съдържат послание или каквото и да е друго съдържание, което:
– е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави; – е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;
– е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора, Агенцията или което и да е трето лице;
– съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
– пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
– проповядва агресивна или недемократична идеология;
– нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
– се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
– нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;
– противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила. Коментари под видеото, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта.
Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички коментари, които противоречат на настоящите правила.
5.8. Печелившите, които получават награда в Играта, са тези участници, които са изпълнили условията за участие. Имената на печелившите се обявявят на www.facebook.com/KFC.Bulgaria. и https://www.instagram.com/kfcbulgaria/
РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. За периода на играта ще бъдат раздадени 20 броя дегустационни чека (ваучери), срещу които могат да бъдат опитани продукти в KFC ресторанти, собственост на Самекс ЕООД.
Дегустационният чек е разделен на секции, от които може да бъде избрана по една позиция от всяка секция:
Секция А: – Меню 8 пикантни крилца; – Меню 5 стрипс; – Меню 2 парчета пиле; – Филе / Зингер меню; – Twister меню; – Tower меню
Секция Б: – Чийзкейк – Донат
6.1. Печелившите, които получават награда в Играта, са тези участници, които са изпълнили правилно условията на играта.
6.2. Имената на печелившите се обявявят на www.facebook.com/KFC.Bulgaria и https://www.instagram.com/kfcbulgaria/ в първата седмица на януари 2019 г. – между 02.01.2019 г. и 04.01.2019 г.
6.3. Всеки печеливш следва да потвърди получаването на определената награда не по-късно от 10.01.2019 г. В случай, че печеливш не се свърже с Организаторът до 10.01.2019 г. или не предостави необходимата информация, печелившият губи правото да получи спечелената награда. Участващи ресторанти са следните:
6.4. Наградите могат да бъдат получени от печелившите не по-късно от 15.02.2019 г. вкл. в посочения от организатора ресторант на KFC в България, в рамките на работното време на съответния ресторант, като след посочената дата печелившите губят правото да получат спечелените награди.
6.6. В случай че участникът, избран да получи награда, не потърси наградата си

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ