ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 000 лева, всеки месец 2000 лв, парични и предметни награди

Спечелете 50 000 лева, всеки месец 2000 лв, парични и предметни награди

Лотарията с касови бележки ще се проведе в периода от 09.12.2018 г. до 08.12.2019 г. В томболата могат да участват всички касови бележки, издадени след 00:00 на 1 януари 2017 г. Фискални бонове ще могат да се регистрират до 11:59 ч. на 08.12.2019 г.

Право на участие в играта има всяко физическо лице, навършило 14-годишна възраст към датата на създаване на профил/регистрация в периода на провеждане на Лотарията, с изключение на поставените под пълно запрещение. Ненавършилите пълнолетие и ограничено запретените участници в играта се представляват от законните им представители (родители/попечители/настойници). В този случай, обработването на лични данни е законосъобразно, ако детето е поне на 16 г., като ако детето е под 16 г. това обработване е законосъобразно само и доколкото такова съгласие е дадено и разрешено от носещият родителска отговорност за детето (съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни). При получаване на награда и в случай, че печелившият не е навършил 18-годишна възраст или е ограничено запретен, задължително се представя писмена декларация от законния представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен наградата да бъде получена.

Участието в играта не е обвързано с покупка на определен продукт или получаване на определена услуга.

Всеки, който вземе, регистрира и запази касовата си бележка (хартиен носител, сканирано или фото копие) до края на играта, може да спечели една от големите награди в Лотарията на НАП.

За да се включи в играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на кампанията kasovbon.bg и да създаде свой профил. Потребителските профили на участниците от първия и втория сезон на Лотарията ще бъдат активни и те ще могат да въвеждат бележки с вече създадените права за достъп. В случай, че потребителят е забравил своята парола за вход в системата, може да я възстанови чрез избор на полето „Забравена парола“.

Регистрацията на участника (създаване на профил) включва следните данни: име, фамилия, идентификационен номер (ЕГН), град, валидна електронна поща, телефон за контакт и съгласие, че участникът е запознат с правилата на играта. Съгласието е валидно, когато е информирано, свободно изразено (доброволно), конкретно, недвусмислено заявление, дадено от дееспособно лице.

Веднъж създал своя профил, потребителят достъпва профила си в Лотарията чрез посочения e-mаil за потребителско име и парола за достъп. Потребителят може да използва за вход и профила си в G+.

Всеки регистриран потребител може да въвежда данни от касови бележки и чрез мобилното приложение на НАП „NRA Mobile“, което може да се изтегли през App Store на мобилния телефон за операционна система iOS или през Google Play за телефони с операционна система Android.

Касови бележки могат да се регистрират и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на един градски разговор (след създаване на профил на www.kasovbon.bg).

Участникът въвежда в специално поле на сайта следните реквизити от касовата бележка, които гарантират нейната валидност – дата със съответния ден, месец и година (например 03.01.2019), час и минути (например – 13:13) и сума на покупката или получената услуга, изписана в левове и стотинки (например – 10.50).

Участникът трябва да съхранява всички регистрирани касови бележки, за да ги представи за справка при спечелване и получаване на награда. Допуска се сканирано или фото копие на бележката.

В играта могат да бъдат регистрирани единствено касови бележки, които са издадени след 00:00 часа на 1 януари 2017 година.

Участникът може да регистрира неограничен брой касови бележки в играта.

Ако потребителят е заплатил с банкова карта закупената стока или получената услуга, то той може да регистрира към съответния фискален бон и бележката за безкасово плащане от ПОС-терминала. След като въведе реквизитите на касовия си бон, потребителят посочва и данните от документа, получен от ПОС терминал в полето „Бележка от ПОС терминал“. След това избира опцията „Запази“.

Данните, които се отчитат в системата от бележката, получена от ПОС терминала, са часът и минутата на извършеното плащане. Те се генерират автоматично след като бъде попълнено полето за час и минути от получения фискален бон.

Ако часът и минутите на получената касова бележка са различни с тези на документа от ПОС терминала, то участникът има право да редактира автоматично генерираните данни в съответното поле.

Бележките от направените плащания с банкова карта се регистрират в системата, когато първо бъдат въведени реквизитите от фискалния бон и след потвърждение на данните от полето „Бележка от ПОС терминал“.

Участникът има възможност да прегледа въведените от него бележки в системата и да редактира тези фискални бонове, които е регистрирал за текущия седмичен период. Колкото повече касови бележки регистрира участникът, толкова повече се увеличава шансът му за успех в жребия за наградите.

Всяка една касова бележка може да участва самостоятелно в жребия за седмична награда. Фискалните бонове, участвали през дадена седмица, не могат да участват през следващите седмици, но могат да участват в месечния жребий и жребия за годишната награда. Касовите бележки, регистрирани през даден месец, не могат да участват в жребия за награда през следващите месеци, но участват за голямата награда в края на годината.

В играта не участват касови бележки, издадени в нарушение на действащото данъчно законодателство в страната.

Наградите се разпределят на случаен, лотариен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер. Участниците в играта се състезават за 64 награди в рамките на 12 месеца, както следва: седмични – предметни награди, месечни награди в размер на 2 000 лв., годишна награда – 50 000 лв. Жребият и касовите бележки, които участват в определен етап от играта, са съобразно правилата описани в т. 2.11 от „Механизъм на играта“.

Седмичните победители се определят на лотариен принцип, всеки понеделник в телевизионно предаване, излъчвано в национален ефир. Победителят се обявява, както на интернет страницата на Лотария с касови бележки, така и на фейсбук страницата на играта. Първият победител на седмична награда ще бъде изтеглен на 17.12.2018 г. (касовите бележки, регистрирани до 11:59 ч. на 16.12.2018 г. и издадени след 01.01.2017 г., включително,  участват за първата седмична награда). В жребия за останалите седмични награди участват тези фискални бонове, които са регистрирани до 11:59 ч. на всеки последен ден от календарната седмицата (неделя). (Пример: Касовите бележки, които участват в жребия на 24.12.2018 г., са регистрираните от 11:59 ч. на 16.12.2018 г. до 11:59 ч. на 23.12.2018 г. Бележките, които участват в жребия на 07.01.2019 г. са всички касови бележки, регистрирани от 11:59 ч. на 30.12.2018 г. до 11:59 ч. на 06.01.2019 г.)

Първият месечен победител ще бъде изтеглен на 14.01.2019 г. В жребия за месечни награди участват тези фискални бонове, които са регистрирани до 11:59 ч. на последния ден от седмицата (неделя) преди тегленето на месечната награда. (Пример: Касовите бележки, които участват в жребия на 14.01.2019 г. трябва да са регистрирани до 11:59 ч. на 13.01.2019 г. В жребият за втората месечна награда участват всички касови бележки, регистрирани от 12:00 ч. на 13.01.2019 г. до 11:59 ч. на 10.02.2019 г. Жребият за втората месечна награда ще бъде изтеглен на 11.02.2019 г.). Месечните победители се обявяват, както на интернет страницата на Лотария с касови бележки, така и на фейсбук страницата на играта.

Победителят, спечелил голямата награда, ще бъде избран на 09.12.2019 г. Касовите бележки, които участват в този жребий, са тези, които са регистрирани до 11:59 ч. на 08.12.2019 г. Победителят се обявява, както на интернет страницата на Лотария с касови бележки, така и на фейсбук страницата на играта.

Определянето на победителите се извършва в телевизионно предаване, излъчвано в национален ефир. Всички награди в играта се разпределят на лотариен принцип. В деня на жребия победителите ще бъдат оповестени, както на интернет страницата на Лотарията, така и на фейсбук страницата на играта, до 12:00 часа. В случаите, в които денят за избор на победител е национален празник, жребият и оповестяването на печелившите ще бъде извършено в първия работен ден след него.

Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

В случай, че по време на Лотарията или след нейния край бъде установено, че някои от спечелилите участници не отговарят на условията на настоящите правила, техните награди ще бъдат разпределени измежду всички участници в играта от софтуер на случаен принцип.

Организаторът има ангажимент да се свърже с победителите чрез съобщение, изпратено на e-mail адреса, посочен във формата за контакт и чрез обаждане по телефона, в същия ден на жребия. Печелившият трябва да отговори най-късно до 2 дни след получаването на информационния имейл, с потвърждение за получаване на наградата. Победителите се задължават да приложат в имейла и сканирано или фотокопие на касовата бележка, с която са спечелили.

Ако победителят не отговори до 2 дни след получаването на информационния имейл и/или не приложи сканирана/фотокопие на касовата бележка, с която е участвал, с изискуемите и регистрирани реквизити, той губи правото си за получаване на награда. В този случай Организаторът ще изтегли друг победител по време на жребия за следващата награда за съответния период.

Всеки, спечелил награда в Лотарията, има възможност да я получи лично, след изтичането на 7-дневен срок от изпратения информационен имейл с потвърждение за получаване на награда и изпратено копие на печелившия бон.

Участниците са длъжни да съхраняват касовите бележки за целия период на играта и при спечелване на награда да предоставят за справка оригинал на касовата бележка/фискален бон. Допуска се избраният победител да предостави сканирано или фотокопие от фискалния бон, изпратено на имейл prd@nra.bg. В случай, че печелившият не представи валидна касова бележка, съдържаща точно реквизитите, които са били регистрирани, той няма право да получи наградата. Регистрираните документи (бележки) от направени плащания на ПОС терминал не са задължителни за съхранение до края на играта и не са условие за получаване на награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ