ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучери на стойност 50 лева за пазаруване в BILLA

Спечелете ваучери на стойност 50 лева за пазаруване в BILLA

1. Организатор на играта
Седмичната игра (наричана по-долу „Играта“) се организира от „Билла България“ ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, пк 1404, бул. „България“ № 55 („Организатор“).
1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria, както и на интернет адрес www.billa.bg („Официални правила“).
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria, както и на интернет адрес www.billa.bg.
1.3. Изпълнител на Играта е “Кънект ми” ЕООД, ЕИК 204020454, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ 58 ( „Изпълнител“).

2.Територия и период на провеждане на ИГРАТА
2.1. Играта се организира и провежда на територията на България.
2.2. Играта стартира на 27.12.2018 г. и ще продължи до 02.01.2019г., 12:00 часа (българско време).

3. Право на участие
3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице. В случай, че спечелилият участник не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител.
3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител преди регистрация на страницата www.facebook.com/BillaBulgaria във връзка с провеждането на Играта и/или с предоставянето на свои лични данни.
3.3. В Играта могат да участват физически лица, които са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.
3.4. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от Организатора.

4. Механизъм на Играта
4.1. Всеки ден Организаторът на Играта ще публикува на страницата www.facebook.com/BillaBulgaria въпроси, свързани с коледните и новогодишни празници. Всеки, който желае да участва в играта, следва да даде правилен отговор на поне един от задаваните през периода въпроси. Играта продължава до 12.00 часа на 02.01.2019г.
4.2. Всеки Участник има право на неограничен брой участия в Играта.
4.3. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания.

5. Награда. Теглене и получаване на наградата
5.1. Печелившият участник в Играта получава за награда ваучери за пазаруване на стоки от асортимента на магазини BILLA на територията на цялата страна на стойност 50 (петдесет) лева (наричана по-долу „Награда/та“ или „Ваучер/ите“).
5.2. Ваучерите се издават на хартиен носител и са валидни за срок до 31.12.2019 година.
5.3. Не се допуска размяна на Ваучерите срещу паричната им равностойност. При покупка с Ваучер не се връща ресто, но притежателят му може да доплати в брой закупеното над стойността на Ваучера. Повече информация за Ваучерите можете да откриете на www.billa.bg
5.4. Тегленето на Наградата се извършва на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта от т. 4.2, чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за Награда на всички участници.
5.5. Спечелилият участник ще бъде обявен на Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria  на 02.01.2019г. до 24:00 часа (българско време).
5.6. За получаване на Наградата спечелилият участник следва в срок от 5 (пет) работни дни да се свърже с Организатора на Играта като изпрати лично съобщение на Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria със следната информация: три имена, адрес на магазин BILLA в България, от който да получи Наградата и телефон за връзка.
5.7. Наградата се получава от управителя на филиала на Организатора (магазин BILLA), посочен в съобщението по т. 5.4. от Официалните правила, при представянето на документ за самоличност  и подписване на приемо-предавателен протокол.
5.8. При получаване на награда с пазарна стойност 30 лв. и повече, печелившият участник подписва в два екземпляра служебна бележка съобразно изискванията на чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Служебната бележка съдържа информация за пазарната стойност на получената награда. В случай че печелившият участник е на възраст между 13 и 18 години, наградата се приема от родител/настойник на печелившия и следва да бъде декларирана пред НАП от родителя/настойника. Печелившият участник се задължава да декларира и плати данък върху спечелената награда при спазване разпоредбите на ЗДДФЛ. Служебната бележка следва да се приложи към Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
5.9. Участникът губи правото си да получи Награда в следните случаи:

      • ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени по съобщението по т. 5.4. от Официалните правила;
      • ако не се яви да получи Наградата в срок до 3 седмици от датата на изпращане на информация от т. 5.4 .

5.10. В случай че Награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител. В случай че Награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично съгласие за приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ