ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди от сокове Tedi

Спечелете чудесни награди от сокове Tedi
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Промоцията се организира под името „ПРАЗНИЦИ С TEDI“ . Промоцията се организира на територията на Република България. Срок на промоцията: 28.12.2018 г. – 03.01.2019 г. включително. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до раздаване на наградите от промоцията.
II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА
1. Организатор на промоцията. Промоцията се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище в с. Казачево, п.к. 5548, област Ловеч, наричанo по-долу Организатор.
2. Участници в промоцията
2.1. В промоцията може да участва всяко физическо лицe на възраст над 18 години
2.2. Наградите от промоцията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица.
2.3. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
1. В промоцията участват следните продукти: TEDI
2. Промоцията обхваща периода: 28.12.2018 г. – 03.01.2019 г. включително.
IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. В промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник.
2. За участие в промоцията участникът, съответно неговият законен представител, трябва да разполага с активен профил в социалната мрежа Facebook.
3. В рамките на периода на промоцията участникът следва да посочи в коментар отговор/предложение според реда, описан от Организатора в съответния визуален пост във Facebook, който е предварително публикуван във Facebook страницата “TEDI” и в чието описание е специфично упоменато, че тя ще бъде използвана за играта.
4. Ако участникът даде повече от един отговор/предложение, за негово единствено участие ще се счита първият посочен.
5. За целите на играта, участникът е длъжен да поддържа активен профил в социалната мрежа Facebook.
6. Не се допускат коментари, които:
6.1. Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка пропаганда и/или символи, както и подкани към етнически конфликти;
6.2. Нарушават авторски, имуществени и други права, заимстват чужди надписи и линкове.
6.3. Съдържат обидни думи, непристойни символи и/или обидни жестове или пози, или имат обиден характер независимо от обекта на обидата.
6.4. Пропагандират наркотици или други забранени и упойващи вещества, включително изображения на спринцовки, марихуана, линии прах и др.
6.5. С порнографски характер, съдържащи какъвто и да е предмет от порно индустрията.
6.6. Съдържат някаква форма на насилие независимо от неговия обект.
6.7. Предизвикват отвращение и/или неприязън у зрителя.
6.8. Не са любителски /авторски/ снимки или не са изпратени със знанието и съгласието на фотографа.
7. На базата на имената, посочени във фейсбук-профилите на участниците, Организаторът съставя списък от тези имена с цел определяне на печелившите участници.
9. Организаторът декларира, че е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД и осъществява обработването на личните данни съгласно правилата на ЗЗЛД.
V. НАГРАДЕН ФОНД
1. Наградите, налични за участниците в промоцията, са:
– 1-ва награда – 3 бр. тетрадки TEDI
– 2-рa награда – 3 бр. тетрадки TEDI
– 3-та награда – 3 бр. тетрадки TEDI
Общо заедно наградите са 3 отделни за 3 различни участници, участвали под съответната публикация във Facebook. Играта не представлява състезание и победителите се теглят на случаен принцип.
2. Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.
3. Един участник може да спечели една награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ