ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 12 000 броя USB зарядни устройства за автомобил

Спечелете 12 000 броя USB зарядни устройства за автомобил

1. Предмет
Настоящите официални правила („Правилата“) определят реда и условията за
провеждане на промоционална кампания „Спечели с Western Union и Пощенска банка –
октомври-януари2019” („Промоцията“) и уреждат отношенията между Организатора и
физическите лица, участници в Промоцията.

2. Организатор на Промоцията
Промоцията се организира и провежда от „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749,
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, ул. „Околовръстен
път“ № 260 („Банката“, „Организатор“).

3. Срок на провеждане на Промоцията
Промоцията се провежда в периода от 15 октомври 2018 г. до 31 януари 2019 г.,
включително („Период на провеждане“) или до изчерпване на наличните награди.
Периодът на провеждане на Промоцията може да бъде продължен от Организатора.

4. Условия за участие в Промоцията
В Промоцията имат право да участват всички физически лица на възраст над 18 години
вкл., които имат настоящ адрес на територията на Република България („Клиенти“,
„Участници“). Служители на Организатора и на Western Union, както и съпрузите,
роднините по права линия без ограничения и други членове на техните семейства,
нямат право да участват в Промоцията.

5. Механизъм на Промоцията
5.1. Клиент, отговарящ на посочените в т. 4 критерии, който нареди Western Union
паричен превод за България или за чужбина за сума над 100 BGN или над 50 EUR в
офис на Банката или в офис на под-агент на Western Union от агентската мрежа на
Банката в Периода на провеждане на Промоцията, получава награда.
5.2. Един Участник може да спечели само една награда на ден по т.6.1 в Периода на
провеждане на Промоцията, независимо от по-големия брой на преводите, направени
от него в съответствие с изискванията на т.5.1.
5.3. В Промоцията не участват преводи, направени от лица, които нямат право на
участие в Промоцията или такива, направени извън Периода на провеждане, респ.
които не отговарят на изискванията на т.5.1.

6. Описание и получаване на наградите
6.1. Наградите са 12 000 броя USB зарядни устройства за автомобил в черен и син
цвят (мощност 1000 mA, размери 23×55 mm).
6.2. Спечелените награди се получават от печелившите участници в мястото, където
е направен преводът, не могат да бъдат променяни или заменяни с друга награда и не
могат да бъдат заменени за паричната им равностойност.
6.3. Организаторът си запазва правото да замени обявените награди с други , ако това
се налага поради причини извън неговия контрол.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ