ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 8 златни кюлчета и 28 бутилки златно шампанско

Спечелете 8 златни кюлчета и 28 бутилки златно шампанско

1.ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

„Би енд Джи Кредит” ООД (Дружеството), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 201513004, със седалище и адрес на управление: Гр. София, район „Изгрев”, ул. „Незабравка” № 25, ет. 5, П.К. 1113, представлявано от управителите Борис Климентов Бонкин и Симеон Иванов Гетов.

2.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

Промоцията е валидна за територията на Република България.

3.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията е валидна от 01.01.2019г. до 28.02.2019г.включително.

След изтичане на посочения по-горе срок, настоящите Общи условия прекратяват своето действие.

4.УЧАСТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията имат право да участват всички дееспособни физически лица, които през периода на валидност на Кампанията, а именно – от 01.01.2019г. до 28.02.2019г.включително, усвоят кредитен продукт, предлаган от Организатора.

5.НАГРАДИ, МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ И ПОЛУЧАВАНЕ

Наградите в настоящата Кампания са:

-8 бр. 5-грамови златни кюлчета PAMP Фортуна, изработени от 99.99% чисто злато (24 карата);

-28 бр. бутилки златно шампанско „Остерайх Голд” с добавени 23-каратови златни частици;

Печелившите участници на 8-те броя златни кюлчета ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез провеждане на осем отделни и самостоятелни една от друга седмични томболи (по една томбола на седмица), в присъствието на комисия от 3-ма души, единият от които задължително ще е юрисконсултът на Организатора(Комисията). Томболите ще се провеждат всеки петък, като ще бъде теглен един печеливш участник и една резерва.Участие в седмичната томбола ще взимат лицата, усвоили кредит в предходната седмица, като печелившите участници, респективно резервните печеливши участници на златните кюлчета ще бъдат избирани на ниво Дружество, т.е. сред всички отговарящи на условията клиенти на Организатора.

Печелившите участници на 28-те броя бутилки златно шампанско „Остерайх Голд” с добавени 23-каратови златни частици ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез провеждане на 27 отделни и самостоятелни една от друга томболи – по една томбола за клиентите, които се обслужват от един офис, респективно една томбола за онлайн клиентите, които се обслужват изцяло онлайн. Томболите ще се проведат в присъствието на комисия от 3-ма души, единият от които задължително ще е юрисконсултът на Организатора(Комисията).

В един Представителен офис може да бъде спечелена само един брой бутилка златно шампанско.Клиентите, чийто кредит се обслужва изцяло онлайн участват за спечелването на два броя бутилки златно шампанско.

Датите за провеждане на томболите са, както следва:

За седмица 1, в която участват всички усвоили в периода 02.01.2019г. – 10.01.2019г., томболата ще се проведе на 11.01.2019г.

За седмица 2, в която участват всички усвоили в периода 11.01.2019г. – 17.01.2019г., томболата ще се проведе на 18.01.2019г.

За седмица 3, в която участват всички усвоили в периода 18.01.2019г. – 24.01.2019г., томболата ще се проведе на 25.01.2019г.

За седмица 4, в която участват всички усвоили в периода 25.01.2019г. – 31.01.2019г., томболата ще се проведе на 01.02.2019г.

За седмица 5, в която участват всички усвоили в периода 01.02.2019г. – 07.02.2019г., томболата ще се проведе на 08.02.2019г.

За седмица 6, в която участват всички усвоили в периода 08.02.2019г. – 14.02.2019г., томболата ще се проведе на 15.02.2019г.

За седмица 7, в която участват всички усвоили в периода 15.02.2019г. – 21.02.2019г., томболата ще се проведе на 22.02.2019г.

За седмица 8, в която участват всички усвоили в периода 22.02.2019г. – 28.02.2019г., томболата ще се проведе на 01.03.2019г.

28-те томболи за спечелването на 28-те бутилки златно шампанско ще се проведат на 08.03.2019г.

Печелившите участници от Седмица 1, Седмица 2, Седмица 3 и Седмица 4 ще получат своята награда до 08.02.2019г., а печелившите участници от Седмица 5, Седмица 6, Седмица 7 и Седмица 8 ще получат своята награда до 08.03.2019г.

В случай, че победител от Седмица 1, Седмица 2, Седмица 3 или Седмица 4 не се възползва от правото си да получи наградата си до горепосочените срокове, то това право автоматично преминава върху резервния печеливш участник, който ще може да получи наградата не по-късно от 15.02.2019г.

В случай, че победител от Седмица 5, Седмица 6, Седмица 7 или Седмица 8 не се възползва от правото си да получи наградата си до горепосочените срокове, то това право автоматично преминава върху резервния печеливш участник, който ще може да получи наградата не по-късно от 15.03.2019г.

Печелившите участници на бутилките златно шампанско ще имат право да получат своята награда до 15.03.2019г., а в случай, че до този срок не получат или не се явят за да получат своята награда, резервните печеливши участници ще имат правото да получат наградите в срок до 22.03.2019г.

Печелившите участници, чийто кредити се обслужват от Представителните офиси на Организатора, ще бъдат известени от служителите на Организатора от съответните Представителни офиси, а печелившите участници, чиито кредит се обслужва изцяло онлайн, ще бъдат информирани за спечелена награда чрез обаждане от отдел Център за обслужване на клиенти. След потвърждение на настоящ адрес на онлайн клиента наградата ще бъде изпратена до адреса на клиента не по-късно от 08.03.2019г.

В случай, че Онлайн победител се откаже от правото си на получаване на наградата или не потвърди своя настоящ адрес до 08.03.2019 г., неговото право за получаване на награда автоматично преминава към резервен участник, който ще може да получи своята награда не по-късно от 15.03.2019г., респективно 22.03.2019г.

В случай, че и резервен участник не се яви в посочените срокове, за да получи своята награда/респективно Организаторът след многократен опит за контакт не се свърже и/или не потвърди адресът за получаване на наградата от онлайн резервния печеливш участник, Организаторът си запазва правото съответната награда да не бъде раздавана.

6.ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Независимо от броя кредити, усвоени от участник в настоящата Кампания, през периода на нейната валидност, участникът ще има право да спечели награда само веднъж, респективно само веднъж ще бъде включен в някоя от томболите за разпределение на наградите в настоящата Кампания.

Участник в настоящата Кампания, спечелил златно кюлче, няма да бъде включен за участие в томбола за спечелване на златно шампанско, съответно всички клиенти, отговарящи на условията за разпределение на наградите от настоящата Кампания, които не са сред 8-те печеливши на златните кюлчета, ще участват в разпределението на 28-те броя бутилки златно шампанско.

За да участва в съответната томбола, участник в настоящата Кампания не трябва да е упражнил правото си на отказ от кредит или правото на предсрочно погасяване на усвоения от Организатора кредит, кредитът му да не е преструктуриран, да има текущо просрочие – не повече от 14 дни и максимално просрочие – не повече от 30 дни по своя кредит към дата на провеждане на съответната томбола.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ