ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете TEFAL OPTIGRILL+ и комплект допълнителни награди

Спечелете TEFAL OPTIGRILL+ и комплект допълнителни награди

РАЗДЕЛ 1
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
1.1. Настоящите правила определят реда и условията за провеждане на кампанията “Сега е твоят ред
да отвориш ресторант „ВКЪЩИ“ с Tefal OptiGrill+” и уреждат взаимоотношенията на Организатора на
Кампанията с физическите лица, участващи в нея.
1.2. Кампанията, провеждана на www.tefal.bg/vkashti , се организира и провежда от агенция ”Гътс анд
Брейнс ДДБ” ООД, наричан „Организатор” по-долу, с ЕИК: 831466573, със седалище и адрес на управление
гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 95.
1.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените
влизат в сила след публикуването им на интернет адрес www. www.tefal.bg/vkashti
1.4. Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията във вида, в който
са публикувани на следния интернет адрес: www.tefal.bg/vkashti.
1.5.Организаторът осигурява наградите за участниците, спечелили в кампанията “Сега е твоят ред да
отвориш ресторант „ВКЪЩИ“ с Tefal OptiGrill+”.

РАЗДЕЛ 2
СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА. КОМУНИКАЦИЯ.
2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.
2.2. Кампанията се провежда в периода от 14.12.2018г. до 23:59ч. на 11.01.2019г.
2.3. Организаторът прави провеждането на кампанията “Сега е твоят ред да отвориш ресторант
„ВКЪЩИ“ с Tefal OptiGrill+” (наречена по- долу „кампанията“) достояние на широката общественост чрез
интернет-сайта: www.tefal.bg/vkashti и интернет-страницата на Tefal Bulgaria http://www.tefal.bg/ и в
социалната мрежа Facebook на адрес: https://www.facebook.com/TEFAL.Bulgaria , както и по други
подходящи начини по свое усмотрение.
2.4. Организаторът информира потребителите за правилата и условията за провеждане на Кампанията
чрез публикуване на Правилата за участие на интернет страницата на Възложителя:
http://www.tefal.bg/vkashti

РАЗДЕЛ 3
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КАМПАНИЯТА
3.1. В Кампанията имат право да участват само физически лица, които към датата на участието си в
нея са навършили 18-годишна възраст („Участници“).
3.2. В Кампанията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за
Организатора: „Гътс анд Брейнс ДДБ“ ООД, както и членове на техните семейства (родители, съпрузи и
деца).
3.3. Участник в Кампанията е всяко физическо лице, което в периода на Кампанията, е изпълнило
настоящите общи условия за участие в Кампанията в съответствие с Раздел 4 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 4
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
4.1 За да участват в Кампанията, лицата, които отговарят на условията по Раздел 3, трябва да попълнят
регистрационната форма, публикувана на сайта www.tefal.bg/vkashti
4.2. Регистрационната форма съдържа полета , които участникът трябва задължително да попълни:
Стъпка 1:
– да измисли и напише име на ресторанта си „ВКЪЩИ“;
– населеното място (града), в който е ресторантът „ВКЪЩИ“;
– да качи актуална снимка на кухнята от ресторанта „ВКЪЩИ“;
– да измисли и публикува меню (едно или повече ястия, които може да приготви, използвайки Tefal
OptiGrill+);
– да попълни кратко описание на ресторанта „ВКЪЩИ“;
Стъпка 2:
– име и фамилия на участника, актуален телефонен номер (с код за България +359), актуален имейл,
– адрес на ресторанта „ВКЪЩИ“ в България (за изпращане на Стартов пакет OptiGrill+ по чл.5.4)
4.3. Регистрационната форма съдържа и поле за коментар от страна на Участника, в което може да
посочи, ако има специфични коментари или да направи пояснение относно своя адрес.
4.4. След като попълни регистрационната форма, всеки Участник получава съобщение на посочения
от него e-mail, че в случай, че е избран да участва, трябва да потвърди желанието си чрез е-mail в рамките
на 48 часа.
4.4. С попълване на онлайн формата за регистрация, Участникът декларира, че:
4.4.1. е съгласен неговите лични данни, попълнени във формата за участие да бъдат обработвани в
цялост от администратора/ обработващия, за нуждите и целите на Кампанията и за срока до
изтичане на Кампанията;
4.4.2. попълнените от него данни са верни;
4.4.3. за него, не съществуват юридически религиозни или здравословни пречки да участва в
Кампанията и да се възползва от Стартовия пакет OptiGrill+;
4.4.4. е съгласен да снима приготвянето на поне едно ястие посредством Tefal OptiGrill+, както и
своето и на други лица присъствие в този видеозапис (фотографии);
4.4.5. е съгласен да се използват всички заснети материали /фото и видео/ с негово участие за целите
на кампанията и занапред , когато се препраща към нейното провеждане

РАЗДЕЛ 5
СТАРТОВ ПАКЕТ OPTIGRILL+ НА КАМПАНИЯТА
5.1. Организаторът организира провеждане на жребии за определяне на печеливши участници, както
следва:
5.1.1. Първи жребий на 04.01.2019г. за определяне на шестима печеливши участници;
5.1.2. Втори жребий на 11.01.2019г. за определяне на шестима печеливши участници;
5.2. Във всеки проведен жребий освен шестима печеливши участници, се определят и по шестима
участници-резерви.
5.3. В случай че печеливш участник не е попълнил надлежно формата за регистрацията, или в случай
че Организаторът не може да се свърже с печеливш участник, както и в случаите, когато печеливш участник
не отговори на съобщението по чл. 4.4, то печелившият участник се замества от първата резерва по чл. 5.2,
а резервата придобива правата на печеливш участник.
5.4. На печелившите участници се изпращат Стартов пакет OptiGrill+, като един Стартов пакет
OptiGrill+ представлява пакет от следните вещи:
5.4.1. 1 бр. Tefal OptiGrill+ GC712;
5.4.2. 1 бр. Шеф сет, който се състои от следните: готварска престилка, дъска за рязане Tefal
К2215514, щипка Tefal К1291614 и нож Tefal K2320214.
5.5. Стартовият пакет OptiGrill+ се изпраща на адреса, посочен от печелившия участник в
регистрационната форма или на друг адрес, допълнително уговорен между страните.
5.6. При обективна невъзможност за доставка по чл. 5.5, съответния печеливш участник се замества от
резерва по правилата на чл. 5.3.
5.7. Определените печеливши участници се обявяват на интернет сайта www.tefal.bg/vkashti с имената,
които са попълнили в регистрационната форма.
5.5. Всеки печеливш участник, определен в един от жребиите, губи правото си на участие в
последващите жребии. Изтеглен като резерва участник ще бъде включван в последващи тегления.
5.6. Участниците могат сами да проверят дали са спечелили Стартов пакет OptiGrill+ от Кампанията
на интернет-страницата www.tefal.bg/vkashti в полето „Печеливши“.

РАЗДЕЛ 6
ПОЛУЧАВАНЕ НА СТАРТОВ ПАКЕТ OPTIGRILL+
6.1. Стартовите пакети OptiGrill+ са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица или
заменяни за тяхната парична равностойност или за други продукти.
6.2. Организаторът може да изисква предоставянето и на други доказателства за удостоверяване
самоличността на спечелилите участници по своя преценка.
6.3. При доставката по реда на чл. 5.5, печелившият участник получава владението върху Стартовия
пакет OptiGrill+ по чл. 5.4. В случаите че печелившият участник не придобива собствеността по правилата
на чл. 6.4 по- долу, той е длъжен да върне Стартовия пакет OptiGrill+ в добро състояние, като се отчетат
обичайните овехтявания.
6.4. Когато Ресторантът „ВКЪЩИ“ на печелившия участник получи рейтинг поне 4 звезди, съгласно
гласуване от посетители на сайта, направено до 31.01.2019г., на www.tefal.bg/vkashti по реда на чл. 6.5. и
сл., то последния придобива отличие Tefal звезда и съответно Собствеността върху стартовия пакет
OptiGrill+.
6.5. Участникът следва да изпрати на tefal.bulgaria@gmail.com един или няколко файла от един или от
всички от следните видове произведения:
6.5.1. фотографии;
6.5.2. видеоклипове;
6.5.3. текстове (с послания) (включително разписана/и рецепта/и на приготвеното ястие/я).
6.6. Произведенията по чл. 6.5 трябва да отговарят на няколко условия:
6.6.1. Фотографиите следва да се не по-малко от 6 бр. с резолюция от 72 dpi до 150 dpi; размер
1200x800px и формат: .jpg или.png.
6.6.2. Видеоклипът (а в случаите че са повече, характеристиките трябва да са изпълнение за всеки
един от тях) следва да има времетраене не по-малко от 10 сек. и не повече от 60 сек., с
резолюция от 480p; размер до 3MB и формат: .mp4 или .mov.
6.6.3. Минимални изисквания за съдържание на фотографиите/ видеоклипа: трябва видно да
присъства OptiGrill+, както и поне едно ястие приготвено посредством OptiGrill+, в
количество, достатъчно за порции за поне двама души.
6.7. Не са приемливи следните Произведения:
6.7.1. Произведение, което не отговаря на условията, посочени в чл. 6.6;
6.7.2. Фотографии/ Видеоклип, в които присъстват малолетни или непълнолетни лица, освен при
съгласието на поне едно лице, упражняващо родителски права;
6.7.3. Фотографии/ Видеоклип, в които записаните лица не са дали съгласието си да бъдат
заснемани/ записвани (освен случайно попадналите в кадър);
6.7.4. Фотографии/ Видеоклип/ Текст, чието съдържание противоречи на добрите нрави.
6.8. Произведенията по чл. 6.5 се изпращат от Участника на Организатора за „качването“ им в страница
tefal.bg/vkashti, където всички произведения, получени от съответен Участник, ще се публикуват под
общото име (виж чл. 4.2, Стъпка 1, т. 2) на неговия Ресторант „ВКЪЩИ“. Всеки Участник има правото
свободно да споделя (включит. чрез пращане на линк) с трети лица. Всеки потребител може да гласува за
публикациите под името на Ресторанта „ВКЪЩИ“ на всеки Участник, като за всяко гласуване Ресторантът
печели рейтинг, а рейтингът се измерва в „звезди“.
6.9. С изпращането на произведенията, печелившият участник декларира, че е съгласен и че е получил
съгласието на всички участващи/ заснети в клипа/ фотографиите лица, включително лицето, което е заснело
произведението, щото това произведение да бъде „качено“ в интернет на местата за публикуване, да бъде
достъпно до неопределен брой лица, да бъде предавано, препредавано и излъчвано (споделяно)
посредством всякакви канали на разпространение от Организатора и трети лица, включително от
Участника, а така също и правото произведението да бъде дообработвано, преработвано и включвано в
други произведения за срока на кампанията и по същите такива начини да бъде ползвано за целите на
кампанията.
6.10. Текстът на Публикацията (ако има такъв) следва да е създаден от печелившия участник и/или да
не нарушава права на трети лица.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ