ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 9 смартфона Samsung и 3 уикенда

Спечелете 9 смартфона Samsung и  3 уикенда

Всяко дееспособно физическо лице, което в качеството си на кредитоискател кандидатства и усвои потребителски кредит, т.е. отпуснат му е такъв, от „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД, в рамките на периода 01.01-28.02.2019 г., участва в томбола за спечелване на 1 (една) от 9 (девет) броя предметни награди, а именно мобилен телефон, марка Samsung, с модел и спецификация по преценка на Организатора, както и в томбола за спечелване на награда – един ваучер за туристически пакет СПА уикенд за двама.

За да участва в томболите, лицето не е необходимо да извършва допълнителни действия, освен да отговаря на условията да бъде участник, посочени в раздел II. „Описание и участници“.

Всеки участник в томболата за предметни награди взема участие във всички тегления, провеждани от датата на кандидатстването му за потребителски кредит, но при условие, че потребителският кредит е усвоен.

В случай, че кредитоискател кандидатства за потребителски кредит в рамките на една календарна седмица, но го усвои (т.е. кредитът му бъде отпуснат) в рамките на следващата календарна седмица, то същият
започва да участва в тегленето за спечелване на предметна награда, считано от седмицата, през която е кандидатствал за кредит.

Всеки участник в томболата за награда ваучер за туристически пакет СПА уикенд за двама взема участие в тегленето, при условие, че потребителският кредит е бил усвоен.

За дата на кандидатстване за потребителски кредит се счита датата, посочена в искането за отпускане на потребителския кредит

За дата на отпускане на потребителския кредит се счита датата, на която сумата е наредена по посочения от кредитоискателя в искането за отпускане на потребителски кредит начин на изплащане на кредита.

Печелившите ще бъдат теглени на томболен принцип, в присъствието на тричленна комисия от служители на „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД.

Теглене на печелившите участници в томболата за предметните награди – 9 (девет) броя мобилни телефони Samsung, ще се извърши както следва:
– Един на 21.01 от участниците в периода от 01.01 до 06.01.2019 г.,
– Един на 28.01 от участниците в периода от 01.01 до 13.01.2019 г.,
– Един на 04.02 от участниците в периода от 01.01 до 20.01.2019 г.,
– Един на 11.02 от участниците в периода от 01.01 до 27.01.2019 г.,
– Един на 18.02 от участниците в периода от 01.01 до 03.02.2019 г.,
– Един на 25.02 от участниците в периода от 01.01 до 10.02.2019 г.,
– Един на 05.03 от участниците в периода от 01.01 до 17.02.2019 г.,
– Един на 11.03 от участниците в периода от 01.01 до 24.02.2019 г.,
– Един на 18.03 от участниците в периода от 01.01 до 28.02.2019 г.

Тегленето на печелившия участник в томболата за награда – ваучер за туристически пакет СПА уикенд за двама, ще се извърши на 18.03.2019 г.

Всеки участник има право да получи само една награда от двете томболи, независимо колко пъти отговаря на условията да бъде участник, посочени в раздел II. „Описание и участници“.

Списък с име, фамилия и населено място на всички печеливши ще бъде публикуван на Facebook и интернет страницата на “ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД, секция „Печеливши“ в срок до 5 (пет) работни дни, считано от тегленето на печелившите. Печелившите от томболите ще бъдат уведомени и на посочените в искането за кредит телефони в рамките на 3 (три) работни дни, считано от датата на теглене на печелившия участник.

Конкретният вид (модел) мобилен телефон Samsung, както и периодът на валидност на ваучера за използване на наградата туристически пакет СПА уикенд за двама, дестинацията и услугите, включени в туристическия пакет на наградата, са по преценка на Организатора. Транспортът до и от дестинацията на наградата туристически пакет СПА уикенд за двама е за сметка на печелившия участник.

Спечелилите предметни награди ще ги получат в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на тяхното уведомяване по телефона за спечелването на наградата.

Предметните награди ще бъдат получавани лично в офисите на “ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД, в които печелившите са сключили съответните договори за потребителски кредит. При получаване на наградата всеки печеливш участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен протокол, който се подписва от представител на Организатора и от печелившия участник.

Ваучер за туристически пакет СПА уикенд за двама се изпраща по куриер на уточнен в телефонния разговор с печелившия участник адрес, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на телефонния разговор по т. 10 по-горе.

Съгласно закона за потребителския кредит всеки клиент има право да се откаже от сключения договор за потребителски кредит, както и да погаси предсрочно кредита. В случай, че до момента на уведомяването за спечелената награда съгласно уговореното в т. 10 на раздел IV. „Условия и теглене на томболите“, кредитополучателят е уведомил кредитора за желанието си да се откаже или да погаси предсрочно кредита, то този кредитополучател губи право за получаване на награда от томболите.

В случай че изтеглен печеливш не може да бъде открит на посочените в искането за кредит телефони в рамките на 3 (три) работни дни (при не по-малко от три опита за осъществяване на връзка за ден), считано от датата на теглене на печелившия и в случай че не осъществи връзка с организаторите на телефон 0700 17 011 (на цената на един градски разговор) в срок от 30 календарни дни след публикуване на информация за печелившите на Facebook или интернет страницата на „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД, печелившият няма право да получи наградата и не може да претендира за наградата на по-късен етап и изрично декларира съгласието си с това.

Печелившите участници от томболата за предметна награда – 9 (девет) броя мобилни телефони Samsung, нямат право да изискват паричната й равностойност.

Печелившият участник от томболата за награда ваучер за туристически пакет СПА уикенд за двама, няма право да прехвърля, заменя, предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица или да изисква паричната й равностойност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ