ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 кутии с продукти NIVEA

Спечелете 5 кутии с продукти NIVEA
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР, ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
Промоционална кампания #NIVEABulgaria10k (наричана по-долу “Промоционална кампания”) се организира и провежда от „Байерсдорф България“ ЕООД, ЕИК 130560358, София 1606, ул. Алабин № 1, ет.11 (наричано по-долу „Организатор„), притежаващо търговската марка НИВЕА/NIVEA.
Правилата за участие в Промоционалната кампания #NIVEABulgaria10k (наричани по-долу „Правила“) се прилагат за целия период на провеждане на Промоционалната кампания, посочен по-долу, във вида, в който са публикувани на следния интернет адрес – https://www.facebook.com/pg/NIVEABulgaria/notes/?ref=page_internal, както и на официалната Инстаграм (Instagram) страница на NIVEA – https://www.instagram.com/niveabulgaria/. Правилата ще бъдат достъпни на посочените интернет адреси за целия период на провеждане на Промоционалната кампания, включително, 30 (тридесет) дни след изтичането й.
Организаторът на Промоционалната кампания има право едностранно да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет страницaта: https://www.facebook.com/pg/NIVEABulgaria/notes/?ref=page_internal, както и на официалната Инстаграм (Instagram) страница на NIVEA- https://www.instagram.com/niveabulgaria/. Участниците в Промоционалната кампания следва сами да проверяват на горепосочените адреси за промени в Правилата, като Организаторът на Промоционалната кампания не е длъжен да ги информира по друг начин за промени.
Участницит‎е в Промоционалната кампания са длъжни да се запознаят с и да спазват условията и разпоредбите на Правилата, на разпоредбите относно Политиката за сигурност по отношение на обработването на лични данни на интернет страницата на NIVEA, достъпна на адрес: https://www.nivea.bg/za-nas/privacy-policy, както и правилата, условията и изискванията, относими и приложими към потребителите на социалната мрежа Инстаграм (Instagram), където се организира и провежда Промоционалната кампания.
Публикуването в публично достъпен профил в Инстаграм (Instagram) на публично достъпно съдържание с хаштаг #NIVEABulgaria10k & #musthave при спазване на условията на Правилата, ще се счита за регистрация за участие в Промоционалната кампания. С регистрацията си за участие в Промоционалната кампания участниците потвърждават, че са запознати с Правилата, с Политиката за поверителност по отношение на обработването на лични данни, на интернет страницата на NIVEA, достъпна на адрес: https://www.nivea.bg/za-nas/privacy-policy, както и правилата, условията и изискванията, относими и приложими към потребителите на социалната мрежа Инстаграм (Instagram), където се организира и провежда Промоционалната кампания, както и се задължават да спазват настоящите Правила и да се съобразяват с техните клаузи и условия.
РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯА
Промоционалната кампания се организира и се провежда в социалната мрежа Инстаграм (Instagram), като Участниците (по смисъла на настоящите Правила) следва да използват за регистрация и участие в Промоционалната кампания само публично достъпен профил в Инстаграм (Instagram).
Награди се изпращат от Организатора само до адреси на територията на Република България.
РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯА
Промоционалната кампания стартира в 11.00 часа на 16.01.2019 г. и приключва в 00.00 часа на 27.01.2019 г.
РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В Промоционалната кампания има право да участва всяко физическо лице, навършило 16 (шестнадесет) години, което притежава валиден публично достъпен Инстаграм (Instagram) профил, с изключение на служителите на “Байерсдорф България” ЕООД, рекламна агенция “Република Интерактив” ООД, с регистрирано седалище в Букурещ, Румъния, ул. Барбу Въкъреску 137А, етаж 3, Сектор 2, фискален код J40/9585/2008, ЕИК 23981359, които са свързани с провеждането на Промоционалната кампания, както и членовете на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Участието в Промоционалната кампания се извършва чрез публикуване на посоченото по-долу публично достъпно съдържание само в публични профили в Инстаграм (Instagram), които позволяват идентифициране чрез търсене на хаштаг.
Участието в Промоционалната кампания включва публикуването от Участник (съгласно дефиницията в тези Правила) в своя публичен Инстаграм (Instagram) профил на публично достъпна снимка с любим NIVEA продукт и пояснение защо точно този продукт е задължителен [MD1] за него/нея, заедно с хаштага на кампанията #NIVEABulgaria10k и таг на профила на NIVEA в Инстаграм: @NIVEABulgaria. За участие в Промоционалната кампания снимката с този хаштаг и таг трябва да бъде публикувана в периода от 14 до 27 януари 2019г., а профилът на Участника е необходимо да бъде публично достъпен.
Публикуването в публичен профил в Инстаграм (Instagram) на публично достъпно съдържание с хаштаг #NIVEABulgaria10k от физическо лице с право на участие се счита за регистрация за участие в Промоционалната кампания съгласно РАЗДЕЛ 1 от Правилата на лицето, в чийто профил е качена снимката („Участник“).
Всеки регистриран Участник може да участва с повече от една снимка, което ще се счита само за една регистрация и няма да увеличава шанса за печалба в Промоционалната кампания.
Участниците се задължават да не разпространяват и да не публикуват за участие в Промоционалната кампания снимки, които могат да увредят и/или застрашат умственото, физическото или моралното развитие на малолетните и непълнолетните или каквото и да е съдържание, неподходящо за лица под 16-годишна възраст, както и съдържание с обиден, неморален, дискриминационен, неприличен, груб, порнографски характер, както и съдържание, относимо към друга (включително и конкурентна) търговска марка или с друг неприемлив характер. Такива неприемливи публикации ще бъдат заличени от страниците на NIVEA или на Организатора, а публикации в страници, от които Организаторът няма възможност да извърши заличаване, ще бъдат дисквалифицирани, като съответното лице, което ги е публикувало, ще бъде лишено от качеството си на Участник в Промоционалната кампания.
Участието в Промоционална кампания не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.
Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“.
Всеки Участник, който наруши или се опита да наруши Правилата на Промоционалната кампания, ще бъде дисквалифициран от Организатора. Нарушение, съгласно Правилата, включва: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Промоционалната кампания; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Промоционалната кампания, включително и в жребия по РАЗДЕЛ 8, или увеличава шансовете за печалба на някой Участник, извън описания механизъм в настоящите Правила, в т.ч. правилата за регистрация; в) разпространяване на съдържание, което е обидно, накърняващо добрите нрави, недостойно, порнографско, насилствено, агресивно, неприлично, провокира към омраза и нетърпимост, внушава етническа, религиозна, расова, политическа, национална нетърпимост или всяка форма на насилие или по друг начин нарушаващо основни конституционни права, законови и подзаконови разпоредби и/или защитени права и правни интереси на други лица, или има отношение към други (включително и конкурентни) търговски марки (наричано по-долу „Нарушение”).
Решението за дисквалификация е изцяло и единствено на Организатора. Организаторът уведомява Участник за дисквалификацията му с електронно съобщение, изпратено до Инстаграм (Instagram) профила на Участника.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ