ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 телевизора и парични награди по 500 лв., 30 лв. и 10 лв.

Спечелете 10 телевизора и парични награди по 500 лв., 30 лв. и 10 лв.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Промоционалната игра се организира от „Топаз Мел“ ООД, вписано в Търговския регистър, при Агенцията по вписванията с ЕИК 121772636, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, бул. „Дж. Баучер“83-85, ет. 5 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА”). Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет адрес www.topazmel.bg. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон 0898 150 551, и 02/419 12 51 (цената за обаждане е според тарифния план на абоната). всеки ден от 09:00 до 20:00 часа.

1.2. Промоционалната игра е с продължителност от 00:00 часа на 04.10.2018г. до 23:59 часа на 31.01.2019г. или до изчерпване на промоционалните количества опаковки, но не по-късно от 30.Март.2019г и се организира и провежда на територията на Република България.

1.3. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.

1.4. Промоционалната игра се организира и провежда от ОРГАНИЗАТОРА самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява предметните и парични награди за участниците, спечелили от нея.

1.5. В промоционалната игра могат да участват само пълнолетни физически лица, навършили 18 г. към началната дата на промоционалната игра, пребивават на територията на Република България и са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство) за участие в играта, с изключение на служителите на дружествата „Топаз Мел” ООД, ПЕЧАТНИЦА Диагал Принт ООД, както и членове на техните семействата по линия (родители, съпрузи, деца, братя и сестри). В случай че бъде установено, че даден участник не отговаря на условията, посочени в предходното изречение, същият няма право да участва в играта и ще бъде дисквалифициран.

1.6. Наградите в промоционалната игра са 1000 броя парични награди по 10 лв., 100 броя парични награди по 30 лв., 10 броя парични награди по 500лв., и 10 броя Предметни награди Смарт Телевизори 50 инча.

II . ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

2.1. Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра, са следните:
– Брашно за БАНИЦИ 25кг, с промоционален дизайн;
– Брашно за БАНИЦИ ЕКСТРА 25кг, с промоционален дизайн
– Брашно за БАНИЦИ СУПЕР 25кг., с промоционален дизайн

Участващите продукти са обозначени с промоционални опаковки, на които пише заглавието на промоцията „Играй и Спечели”, и имат налична картонена промовложка със скреч поле за изтриване! Опаковки, които имат промоционален дизайн с текст ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ, но нямат картонена промовложка ПРОВЕРИ ЗА НАГРАДА не могат да участват в промоцията. Организатора не носи отговорност за липсващи картонени промовложки..

2.2. В играта участват единствено продукти с промоционални опаковки (продукти с визия на промоцията “ Играй и Спечели”). Продукти, които нямат промоционална опаковка НЕ МОГАТ да участват за спечелването на награди от промоцията и при тях няма вложена картонена промовложка за изтриване на скреч полето.

2.3. След крайния срок на промоцията (23:59 часа на 31.01.2019г.), телефонните линии се затварят, но ако в пазара са налични все още промоционални количества на опаковките, то всеки потребител може да се обади на официално публикуваните контакти в уебсайта на компанията, да се свърже с организатора посредством фейсбук страницата, или с Търговския представител обслужващ района му; Крайният срок за предявяване на награда не може да бъде по-късно от 30.Март.2019г.

III . МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

3.1 Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална опаковка по т. 2.1. и изтриването на скреч полето от вътрешната част на картонената промоционална вложка, вградена в опаковката на продукта.

Стъпка 1: Закупете Брашно за Баница 25кг, Брашно за Баница Екстра 25кг., или Брашно за Баница Супер 25кг. с промоционална скреч картонена вложка.
Стъпка 2: Отвори чувала, и вземи вложката с Текста ПРОВЕРИ ЗА НАГРАДА
Стъпка 3: ИЗТРИЙ Скреч полето от вътрешната страна на картонената вложка
Стъпка 4: ВИЖ ТЕКСТА под скреч полето и провери дали печелиш НАГРАДА.
Стъпка 5: В случай, че след изтриване на скреч полето откриеш Текст ПЕЧЕЛИШ и някоя от описаните награди в т.1.6, следва да се обадиш на Търговския представител за региона или на един от следните телефони: 0898 150 551, и 02/419 12 51, не по – късно от 31.Януари.2019г., за да съобщиш и предявиш своята награда. За целта трябва да предоставиш на оператора своите имена, адрес, населено място, обект в който е реализирана опаковката, и телефонен номер! В случай, че искаш да съобщиш за твоята награда след 31.Януари.2019, то може да се направи по един от следните начини: на фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/topazmel.bg/), на имейл адрес marketing@topazmel.bg, на официалните телефонни номера 0700 18 608, или на Търговския представител на Организатора, но не по-късно от 30.март.2019г

3.2. Всеки участник може да участва с неограничен брой различни промоопаковки с уникални промовложки със скреч поле. Участващите промо скреч вложки, участват до края на промоцията.

3.3. Всеки участник трябва да запази промоционалните опаковки и промовложки, тъй като те ще му бъдат изискани в случай на спечелването на награда. Предоставянето им е задължително условие за получаване на наградата. Промовложката с изписаната награда трябва да е в пълна цялост, не накъсана, и с ясно видим текст за спечелената награда!

3.4. Изображенията на наградите на промоционалния уебсайт и всички рекламни материали по промоцията са с илюстративен характер.

3. 5. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:
• 1000 броя парични награди в размер на 10 лв.
• 100 броя парични награди в размер на 30 лв.
• 10 броя парични награди в размер на 500 лв.
• 10 броя Смарт Телевизора 50 инча

3.6. В периода на Промоцията по т. 1.2 след всяко предаване на големите награди, е възможно, но не задължително да бъдат обявени на промоционалния сайт на Топаз Мел – www.topazmel.bg.

3.7. Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени с куриер до всеки спечелил или от представител на ОРГАНИЗАТОРА на промоцията, в срок от 35 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.

3.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга. 3.9. Наградите се получават лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител или служител на ОРГАНИЗАТОРА срещу връчен и попълнен със съответните реквизити приемо-предавателен протокол.

3. 10. Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера и/или представителя на Организатора промовложката със скреч полето и промоопаквоката на закупен промоционален продукт. Ако се установи, че опаковката и промовложката със скреч полето са повредени, дефектни или промоционалната награда не се чете или не съвпада с обявената на оператора по телефона, наградата няма да бъде предоставена от куриера/или служителя на организатора.

3.11. Всички награди се доставят безплатно на печелившите. Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера или служителя на Организатора, последният оставя бележка на вратата с телефонен номер и адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както и срок, в който може да си я потърси там. Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.

3. 12. За периода на промоцията, всеки участник има право да спечели само една голяма награда Телевизор 50” или Голяма Парична награда от 500 лв., само пет средни награди по 30 лв., и само десет малки награди по 10 лв.. Всеки следващ опит да заяви получаване на награда няма да бъде зачетен от ОРГАНИЗАТОРА, но ако е направено телефонно обаждане, ще бъде таксувано според тарифния план на участника.

3.13. Съгласно чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ Организаторът ще издаде служебна бележка за изплатения доход от наградата на всяко лице, спечелило Телевизор от играта или парична награда от 500лв., както и ще изготви справка за изплатените доходи от наградите по смисъла на чл. 73, ал.1, т.1 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). За спечелена награда Телевизор участникът е длъжен да декларира и внесе данък в размер на 10 % съгласно разпоредбите на ЗЗДФЛ. ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да изпрати по куриер с обратна разписка служебна бележка на всеки спечелил голяма награда Телевизор. За паричните награди от 500 лв., Организаторът поема ангажимента да внесе дължимият данък съгласно българското законодателство в полза на спечелият награда. Описаното в настоящата точка не важи за спечелилите Парични награди по 10 лв. и по 30 лв.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ