ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете вкусни и хрупкави награди от Pombar

Спечелете вкусни и хрупкави награди от Pombar
Игрите, провеждани на Facebook страницата на Pombar Bulgaria, се организират и провеждат от агенция „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081, с Възложител “Интерснак България” ЕООД, ЕИК 130577464.
Вземайки участие в играта на Facebook (Фейсбук) страницата на Pombar Bulgaria, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на игрите (Официални правила) и се задължават да ги спазват.
1. Механизъм
1.1.Промоционалните игри се провеждат на страницата на Pombar Bulgaria във Facebook на адрес https://www.facebook.com/PombarBulgaria/ .
1.2.Условията за участие във всяка игра се определят в пост на страницата на Pombar Bulgaria, като се посочва период на участие и брой и вид на наградите.
1.3.Периодът за участие в седмичните игри започва в момента на публикуването им на Facebook страницата https://www.facebook.com/PombarBulgaria/ и завършва в 23:59ч. на деня, преди датата на тегленето и обявяването на победителите, освен ако изрично не е посочено друго. Датата на тегленето и обявяването на победителите се определя в анонсиращия пост на страницата на Pombar Bulgaria.
1.4.За да се включи в конкретна игра, Участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в анонсиращия пост, публикувайки съдържание от свое име по начин, указан в поста за конкретната игра.
1.5.Участието в игрите не е обвързано с покупка, освен ако изрично не е посочено друго.
2. Право на участие
2.1.Игрите са отворени за участие за всички физически лица с местоживеене Република България, навършили 13 години, с изключение на служителите на “Интерснак България” ЕООД, „Силвър лайнинг комюникейшънс”, членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи), както и всички, взели участие в организацията и провеждането на игрите. Лицата на възраст до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.
2.2.Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.
3. Награди
3.1.Видът и броят на на наградите се обявяват в анонсиращия пост на всяка конкретна Игра.
3.2.Печелившите Участници се теглят на томболен принцип между всички участници в Играта, изпълнили конкретното условие в срока на провеждането ѝ, освен ако в правилата не са указани други условия. Тегленето на печелившите се извършва в присъствието на трима служители на Организатора, като за целта се съставя и Протокол.
3.3.Печелившите Участници се обявяват на Facebook страницата на Pombar Bulgaria в пост или/и в коментар под анонсиращия пост на конкретната игра до 22:00ч. в деня, следващ края на периода на участие в Играта.
3.4.Печелившите Участници трябва да се свържат с Организатора на посочения мейл в срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на обявяване на победителя, с което да подадат данни за доставка на наградата (три имена, адрес за доставка и телефон за връзка).
3.5.Предоставяните награди са предметни, посочени поотделно за всяка отделна игра. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.
3.6.В случай, че спечелил Участник не потърси наградата си в рамките на 10 работни дни след обявяване на печелившите, Организаторът има право да откаже изпращането на награда на този Участник и да присъди наградата на друг, избран на същия принцип.
3.7.Наградите се изпращат по куриер за сметка на Възложителя на посочения адрес в срок до 20 (двадесет) работни дни от получаването на данните на спечелилия Участник.
3.8.В случай на невъзможност от страна на Възложителя да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, Възложителят си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна стойност.
3.9.Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на друг участник в играта, избран на същия принцип.
3.10. В случай, че спечелил награда Участник няма навършени 18 години, Организаторът може да поиска от родителите или законовите представители на Участника писмено съгласие преди да изпрати спечелената награда.
3.11. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице.
3.12. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ