ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете лек автомобил BMW 520d и 70 ваучера по 500 лева от Kaufland

Спечелете лек автомобил BMW 520d и 70 ваучера по 500 лева от Kaufland

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта
„Играй пак и пак, и пак“ („Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата
на Kaufland – https://www.kaufland.bg/ и на „Информация“ във всички
хипермаркети Kaufland на територията на Република България.
1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в
Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС №
BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район
Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или
„Организатора“).
1.3. Награди:
Участието в Играта дава възможност за спечелване на следните награди:
1.3.1. Една голяма награда – лек автомобил BMW 520d xDrive Touring;
1.3.2. Една от 70 допълнителни награди – ваучери на стойност 500 лв. за
пазаруване в хипермаркети Kaufland на територията на Република България.
Наградите под формата на ваучери за пазаруване в хипермаркети Kaufland са с
валидност от 3 (три) месеца от датата на изпращане!
1.3.3. С оглед изискванията на данъчното законодателство, Kaufland
България не издава фактури за продадени стоки, които са заплатени с ваучери за
пазаруване.
1.4. Периодът на провеждане на играта е от 28.01.2019 г. до 17.03.2019 г.
(„Период на провеждане”).
1.4.1. Талони за участие за награда автомобил BMW могат да бъдат пускани
единствено в посочения в т. 1.4 период, в специални урни, поставени в близост до
Информация в хипермаркети Kaufland България. Урните ще бъдат достъпни в
работното време на съответния хипермаркет;
1.4.2. Кодове за участие за награда ваучер за пазаруване могат да бъдат
регистрирани на https://www.kaufland.bg/ единствено в посочения в т. 1.4 период.
1.5. Играта се организира и провежда на български език на територията на

Република България, във всички търговски обекти на Kaufland – София, Видин,
Монтана, Враца, Ботевград, Перник, Кюстендил, Благоевград, Сандански,
Карлово, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Димитровград, Хасково, Кърджали,
Плевен, Севлиево, Казанлък, Габрово, Горна Оряховица, Русе, Търговище,
Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Асеновград,
Дупница и Велико Търново (след официалното откриване на хипермаркета), както
и чрез интернет страницата на Kaufland България: https://www.kaufland.bg/.
1.6. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите
Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с
нейните правила и съгласен с Условията.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
2.1. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с
постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са
навършили 18 години, с изключение на служителите на „Кауфланд България
ЕООД енд Ко“ КД или „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства
(включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до
втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и
провеждането на Играта.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
3.1. Участието се извършва чрез талон, който може да бъде получен безплатно
на „Информация“ или на каса във всеки един хипермаркет Kaufland, разположен
на територията на Република България.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е БЕЗПЛАТНО
И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

Всеки участник има право да получи само по един талон при всяко
посещение.

3.2. Талонът се състои от два отрязъка, всеки от които дава право на участие за
спечелване на 1 лек автомобил BMW 520d xDrive Touring или на една от
допълнителните награди – ваучер за пазаруване на стойност 500 лв.
3.3. Големият отрязък дава възможност за участие в играта за спечелване на
награда – 1 лек автомобил BMW 520d xDrive Touring при условията на т. 3.5 подолу.
3.4. Малкият отрязък съдържа уникален код, който може да бъде регистриран за
участие за спечелване на една от допълнителните награди – ваучер за
пазаруване, при условията на т. 3.6 по-долу.
В случай че бъдете определен за печеливш, пазете малкия отрязък до
получаване на наградата!
3.5. Играй с големия отрязък за BMW 520d xDrive Touring
3.5.1. За участие в играта за награда автомобил BMW 520d xDrive Touring е
необходимо участникът правилно да попълни големия отрязък на талона.
3.5.2. Талонът за участие се предоставя безплатно и за получаването му
не се изисква извършването на покупка.
3.5.3. За участие в тегленето за разпределение на награда автомобил BMW
520d xDrive Touring, е необходимо обработването на лични данни на участника,
съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Големият отрязък на
талона за участие съдържа следната информация: собствено име, фамилия,
телефонен номер, населено място и e-mail. Задължителните данни, които
Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), населено място и
телефонен номер.
3.5.4. Големият отрязък на талона се пуска в определени за целта урни,
поставени до „Информация“ във всеки хипермаркет Kaufland.
3.5.5. Всеки участник има право да участва в играта с повече от един
талон.
3.5.6. При непълни и неверни данни на участник в играта, участието ще се
счита за невалидно. Невалидни са участия с талони, различни от тези, отпечатани
от Организатора или по негово възлагане и по всеки друг, различен от
предвидения в настоящите правила начин.
3.6. Играй с малкия отрязък за 70 ваучера за пазаруване на
стойност 500 лв.
3.6.1. За участие в играта е необходимо участникът да откъсне и запази
малкия отрязък от талона, да регистрира уникалния код, изписан на гърба на
отрязъка, както и да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни
на адрес https://www.kaufland.bg/.
3.6.2. Регистрираният код от талона участва в тегленето за разпределение
на допълнителните награди за съответната календарна седмица, в която е
регистриран кодът. Така всички регистрирани кодове до неделя в 23:59 часа на
съответната седмица участват в тегленето за разпределението на
допълнителните седмични награди.
3.6.3. Уникалният код от малкия отрязък на талона може да бъде
регистриран на https://www.kaufland.bg/ само веднъж.
3.6.4. Талонът за участие се предоставя и регистрира безплатно и за
получаването му не се изисква извършването на покупка.
3.6.5. При непълни и неверни данни на участник в играта, участието ще се
счита за невалидно. Невалидни са участия с кодове, различни от тези, отпечатани
от Организатора или по негово възлагане и по всеки друг, различен от
предвидения в настоящите Условия начин.
3.6.6. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове от
различни талони, но може да спечели само една допълнителна награда в
рамките на Играта. В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от
един път, неговото място ще бъде заето от резервен участник.
3.6.7. За участие в тегленето за разпределение на награда: ваучер за
пазаруване, е необходимо обработването на лични данни на участника, съгласно
условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Задължителните данни, които
Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), населено място, и
телефонен номер.
3.6.8. С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други
автоматизирани средства за събиране на информация, се използва въвеждането
на допълнителен код за сигурност.
3.6.9. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник не е запазил
печелившия отрязък и не може да получи своята награда.
3.7. Участието не е възможно преди започването или след изтичането на
посочения в Раздел I период, независимо от това дали талони за играта се
намират у участник или не.
3.8. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил
невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие, по раздел III и отговаря
на изискванията по раздел ІІ от настоящите Условия, има право да участва в
играта.
4.2. Допълнителните награди ще бъдат теглени на случаен принцип на седмична
база, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена:
„Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява
резултатите от тегленето, а наградата лек автомобил BMW 520d xDrive Touring
ще бъде изтеглена и в присъствието на нотариус.
4.3. Наградата лек автомобил BMW 520d xDrive Touring ще бъде изтеглена в
периода 18 март 2019 – 8 април 2019 година, след обработване на всички
подадени талони за участие.
4.4. Тегленията на допълнителните награди ще се проведат, както следва:
Теглене на 04.02.2019 г.:
• 10 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 500 лв.
Теглене на 11.02.2019 г.:
• 10 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 500 лв.
Теглене на 18.02.2019 г.:
• 10 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 500 лв.
Теглене на 25.02.2019 г.:
• 10 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 500 лв.
Теглене на 04.03.2019 г.:
• 10 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 500 лв.
Теглене на 11.03.2019 г.:
• 10 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 500 лв.
Теглене на 18.03.2019 г.:
• 10 награди под формата на ваучер за пазаруване на стойност 500 лв.
4.5. Имената на печелившите на допълнителните награди ще бъдат обявени само
и единствено след обработване на всички регистрирани формуляри за участие за
съответната седмица.
4.6. Само Участниците, спечелили една от допълнителните награди, ще бъдат
уведомени – чрез телефонно обаждане или при невалиден номер – по e-mail до 3
(три) работни дни след тегленето на наградите.
4.7. Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт от
телефонен номер 02/80 82 025. На този телефон печелившите участници могат и
да задават въпроси по теми, свързани с играта.
4.8. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките
на 3 (три) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай
Организаторът се свързва с резервен Участник.
4.9. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с
печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от
Организатора причини.
4.10. Имената на печелившите участници, и наградите, които печелят, ще бъдат
публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България
(https://www.kaufland.bg/).
4.11. Допълнителните награди се изпращат на спечелилите участници на посочен
от тях адрес. В случай че участниците не желаят да посочат адрес, наградата
може да бъде изпратена до офис на дружеството, осъществяващо куриерски
услуги, определено от Организатора. Конкретният офис се посочва от участника и
следва да бъде на територията на Република България.
4.12. В случай че спечелилият участник не може да бъде намерен на посочения от
него адрес при първо посещение, куриерите, използвани от Организатора,
оставят съобщение, в което са упоменати денят и часът на посещението, както и
информация за това как спечелилият може да се свърже с куриерите. Ако
участникът не осъществи връзка с тях в рамките на 14 календарни дни, за да
бъде уточнен друг ден за предаване на наградата, спечелилият участник губи
правото си да получи наградата и правото да я получи преминава върху всеки
следващ резервен печеливш участник, спрямо когото се прилага същата
процедура.
В случай, че спечелилият участник е предоставил грешен, непълен или неточен
адрес, вследствие на което куриерът не е успял да го посети, участникът губи
правото да получи спечелената награда. Правото да получи наградата
преминава върху всеки следващ резервен печеливш участник, спрямо който се
прилага описаната процедура.
4.13. Ако спечелилият участник е посочил офис на куриерска фирма за
получаване на наградата и не се е явил за получаването й в срок до 14
календарни дни или не се свърже с куриерите в този срок, за да бъде уточнен
друг ден за предаване на наградата, спечелилият участник губи правото си да
получи наградата и правото да я получи преминава върху всеки следващ
резервен печеливш участник, спрямо когото се прилага същата процедура.
4.14. Наградата се получава лично от спечелилия участник. В случай че
печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде
получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно,
съдържащо необходимите данни. Пълномощното се предава на куриера.
4.15. При предаване на наградата спечелилият участник предава на куриера
малкия отрязък от талона, с който е спечелена наградата и подписва документ,
удостоверяващ предаването на наградата
4.16. Участникът губи правото да получи уведомлението и съответно наградата,
при неизпълнение на всяко от следните условия:
• не удостовери самоличността си пред куриера с документ за самоличност;
• няма навършени 18 години;
• не подпише документ за получаване на наградата;
• не представи на куриера отрязъка от талона за участие с уникалния код
или кодът, изписан върху пратката не съвпада с този, представен от
получаващия наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

6 comments

 • ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ

  ЗАЩО НЕ ПУБЛИКУВАТЕ СПИСЪЦИ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ПО 500 ЛЕВА ОТ СЕДМИЧНИТЕ ТЕГЛЕНИЯ?

  • Играйте и спечелете

   Здравейте играта се организира и провежда от Кауфланд. На промо страницата на играта те публикуват всички печеливши. Поздрави и късмет!

 • Великов

  Защо всички подстъпи към сайта Ви са блокирани? Сакън някой да не спечели нещо. Покажете как да стигнем до Вас – с линк, който директно се отваря.

 • Nekorekni ste po otnoshenie na pechelivshite ot igrata s valcherite sedmichnite ot 100lv i bmv-nqma dostap do tqx….

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събиаме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *