ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди от Starobrno

Спечелете чудесни награди от Starobrno
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Играта се организира под името „Осогово фън парк – 20 двойни дневни карти“ и ще се провежда чрез коментиране на постa към Играта в профила на бранда на „Загорка“ АД „Старобрно“ във Фейсбук страницата на бранда „Старобрно“ (https://www.facebook.com/starobrnobg/ ) в периода от 12:00 ч. на 28.01.2019 г. до 23:59 ч. на 06.02.2019 г. включително.
2. Участието в играта не е свързано със закупуването/ползването на стока и/или услуга, предоставяна от Организатора или от което и да е трето лице, нито е обвързано със залог или със заплащането под каквато и да е форма на сума за придобиване правото на участие.
3. Играта ще се провежда съобразно тези Правила, които ще бъдат публикувани на адрес https://www.facebook.com/starobrnobg/ в Бележки за периода на провеждането ѝ.
II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА
4. Играта се организира от „Загорка” АД, ЕИК 123025273, с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ №41, тел. 0800 11 330, представлявано от Николаос Филипос Зоис – изпълнителен директор, наричано по-долу Организатор и се провежда чрез „Ол ченълс комюникейшън“ ЕООД с ЕИК 131350957, гр. София, бул. „Сливница“ 245, ет. 2 наричано по-долу Оператор. Организаторът възлага дейностите по организиране и осъществяване на играта на Оператора. Операторът осигурява наградата, която е обявена.
5. В играта имат право да участват всички пълнолетни физически лица, навършили към датата на регистрирането им за участие 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение и които в периода на Играта са отговорили на поставения въпрос условие в поста към Играта.
6. Нямат право да участват в играта, макар да отговарят на другите изисквания на настоящите правила, следните лица:
6.1. членове на управителните органи на Организатора и на Оператора на играта;
6.2. членове на управителните и контролните органи и съдружници в дружествата, участващи под каквато и да е форма в провеждането на играта;
6.3. работници и служители в юридическите лица по т.6.1 и т.6.2 по-горе;
6.4. членове на комисията по чл.18 от настоящите Правила;
6.5. съпрузи, родители и деца на лицата по т.6.3.
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И НАЧИН НА УЧАСТИЕ
7. Всяко лице, което отговаря на изискванията на чл.5 и за което не са налице ограниченията по чл.6 от настоящите Правила, може да участва в играта. Участието в играта е доброволно и безплатно.
8. За да участва в Играта, Участникът следва в периода от 12:00 ч. на 28.01.2019 г. до 23:59 ч. на 06.02.2019 г. включително.
– да е прочел и да се е съгласил с Правилата на Играта
– да е направил коментар чрез отговор на зададения въпрос под поста във Фейсбук страницата на Starobrno.
9.. Регистрацията за участие се извършва чрез отговор на въпрос под публикувания пост във Фейсбук. С извършване на регистрацията всеки участник се счита, че се е запознал и приема настоящите Правила, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва. С регистрирането си за участие в играта участникът сключва договор с Организатора при общите условия на настоящите Правила.
10.1. Организаторът и/или Операторът, си запазват правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни или недобросъвестни действия, да заличат регистрацията му, съответно да го изключат от участие в играта.
10.2. По всяко време от съществуването на Фейсбук страницата на бранда „Старобрно“ (https://www.facebook.com/starobrnobg/ ), независимо дали докато трае играта или след това, Организаторът или Операторът на играта, действащ чрез модератор на страницата, може да заличи от нея, качен от участник текст, когато има съмнения за извършване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта от страна на участника, качил съответния текст или ако модераторът прецени, че с действията си участникът нарушава ограниченията по чл. 13 от настоящите Правила. Ако при премахване на материалите от модератора, играта още не е приключила, то с това действие участникът, който ги е качил на Фейсбук страницата на бранда „Старобрно“ (https://www.facebook.com/starobrnobg/ ), ще бъде отстранен от участие в играта.
10.3. В случаите по предходните точки на настоящия член, Организаторът или Операторът на играта има право, чрез модератор на страницата, незабавно и без предизвестие да спира или ограничава участието на всеки участник, който по негова преценка, действа в противоречие с ограниченията, изброени в чл. 13 от настоящите Правила. Това право, освен чрез премахване на качения от участника материал, може да се упражнява и посредством спиране и ограничаване достъпа на участника до Фейсбук страницата на бранда „Старобрно“ (https://www.facebook.com/starobrnobg/ ) и др. подобни мерки.
11. Участието в играта се осъществява, като участникът е направил коментар чрез отговор на зададения въпрос към поста в периода от 12:00 ч. на 28.01.2019 г. до 23:59 ч. на 06.02.2019 г. включително.
12. Всеки участник има право да качи един коментар в периода от 12:00 ч. на 28.01.2019 г. до 23:59 ч. на 06.02.2019 г. включително. Опитът или реалното участие на едно лице в играта с различни имена или IP адреси, е основание за отстраняване на участника от играта.
13. Не се допуска качването на коментари към Играта, които:
13.1. Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка пропаганда и/или символи, както и призиви за дискриминация или към етнически конфликти;
13.2. Качени са в нарушение на правилата на чл.11 – чл.12 включително от настоящите правила;
13.3. Съдържат обидни думи, непристойни символи или имат обиден характер независимо от обекта на обидата;
13.4. Са с агресивно, клеветническо, подигравателно или нецензурно съдържание;
13.5. Пропагандират (включително индиректно) използването на наркотици или други забранени и упойващи вещества, алкохолни напитки или тютюневи изделия;
13.6. Са с порнографски характер;
13.7. Съдържат някаква форма на насилие или призив към насилие, независимо от неговия обект;
13.8. Предизвикват отвращение и/или неприязън у читателя;
13.9. Са неподходящи за възприемане от непълнолетни лица, независимо от причината за това;
13.10. Съдържат лични данни на лица, различни от автора;
13.11. По друг начин нарушават разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, на настоящите правила или на морала/добрите нрави.
14. Всеки коментар, качен от участник в играта, подлежи на преглед от модератор. Модераторът може по своя преценка за съответствие с критериите по чл.13 по-горе, да премахне и с това да отстрани от участие в играта съответния текст.
15. Качените от участниците текстове ще бъдат достъпни за другите посетители на Фейсбук страницата на бранда „Старобрно“ (https://www.facebook.com/starobrnobg/ ) и те ще да могат да ги виждат и преглеждат.
16. По всяко време от провеждането на играта, всеки участник има право да се откаже от участие в играта. Искането се отправя на имейл адреса starobrnobulgaria@gmail.com и в тридневен срок от постъпването му, участието на лицето в играта се преустановява.
IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА НАГРАДИ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
17. 20 от участниците, спазили условията на настоящите Правила, ще бъдат избрани за победители в Играта на случаен принцип чрез томбола. След провеждане на томболата Организаторът обявява името на победителите на 07.02.2019г. до 18:00 ч. чрез пост във Фейсбук страницата на бранда „Старобрно“ (https://www.facebook.com/starobrnobg/ ), и се свързва с победителите чрез лично съобщение на Фейсбук профилите, през които са регистрирани. В срок до 18:00 ч. на 10.02.2019 г. всеки от победителите следва да предостави трите си имена и изрично да декларира, че е пълнолетно лице чрез отговор на съобщението на Организатора, с което е уведомен, че е избран за победител., В случай, че изтеглен победител не отговори на съобщението на Организатора или не е посочил трите си имена и не е декларирал, че е пълнолетно лице в посочения срок, то на негово място следва да бъде изтеглен нов победител (резервен печеливш), който е изпълнил условията за участие. [RA1]
18. Печелившите участници се определят на случаен принцип чрез използване на компютърна конфигурация от тричленна комисия, назначена от Организатора. Имената на всички спечелили участници от всяко теглене ще бъдат публикувани чрез пост във Фейсбук профила на бранда „Старобрно“.
19.1. Наградите от Играта представляват 20 броя посещения, всяко едно за по две лица за еднодневно и еднократно ползване на лифтове и съоръжения в ски парк „Osogovo fun park“, Кюстендил, с валидност до края на март месец 2019 година. Същите ще бъдат разпределени между победителите, като всеки от тях има право да бъде придружен от едно лице, избрано от него. Наградата не може да бъде заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност. Не се допуска прехвърлянето на права върху награда върху друго лице по отношение на победителя. Получаването на наградата се изразява във включване на трите имена на печелившия участник в списъка с победители, който ще бъде предоставен на входа на ски парк “Osogovo fun park”.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ