ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 билета за концерта на Лени Кравиц, 2 000 чифта слушалки и още 550 000 награди от Tuborg

Спечелете 50 билета за концерта на Лени Кравиц, 2 000 чифта слушалки и още 550 000 награди от Tuborg

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)

1. Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.

Националната консуматорска промоция – “Играй за 550 000 награди”, за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Карлсберг България АД, гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София 1, сграда 10, ет.4, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на промоцията на интернет страницата www.tuborg.bg/promo. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на www.tuborg.bg/promo

2. Промоционалната игра е с продължителност от 150 дни в периода от 01.02.2019г. до 30.06.2019г. и се организира и провежда на територията на Република България.

3. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.

4. Промоционалната игра се организира и провежда от ОРГАНИЗАТОРА самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява предметните награди за участниците, спечелили от нея.

5. В промоционалната игра могат да участват всички физически лица с местожителство в Република България, които са навършили 18г. и са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство), с изключение на служителите на Карлсберг България АД, „Диджитал Ай Ди“ АД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

6. Участващи търговски марки

Участващата търговска марка е Туборг, в съответната опаковка:

Туборг, оборотна бутилка 500 мл.;

наричана по-долу участваща опаковка.

Участващата опаковка ще бъде идентифицирана с промоционален етикет (колие с посланието „Грабни една от 550 000 награди“), а печелившите ще имат символ на кен с надпис „честито“ под капачката, ако наградата е кен Туборг 500мл., или промоционален код за участие в томбола за 2050 бр. награди описани в точка 7 от Общите условия на играта.

7. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

– Бира Туборг в кен от 500 мл. – 550 000 бр.

– Безжични слушалки – 2000 бр.

– Билет за концерта на Лени Кравиц в София на 04.05.2019г. – 50бр.

8. За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията, промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за непредоставяне на награди. Спечелените награди – кен „Туборг“ 500мл., трябва да бъдат предявени за получаване в обозначените със знака на промоцията търговски обекти най-късно до 30.06.2019г.

9.1 За награди Безжични слушалки печелившите участници в промоцията, трябва да потвърдят своята награда за получаване в срок до 5 дни след спечелване. Наградите, които не са потвърдени в определения срок няма да бъдат предоставени на печелившите.

9.2 За награда Билет за концерта на Лени Кравиц печелившите участници в промоцията, трябва да потвърдят своята награда за получаване до 24 часа след след спечелване. Наградите, които не са потвърдени в определения срок няма да бъдат предоставени на печелившите. За избягване на всякакво съмнение, концертът на Лени Кравиц ще се състои на 04.05.2019г., поради което бутилки с код, закупени след 02.05.2019г. няма да участват в играта за спечелването на награда Билет за концерта на Лени Кравиц.

10. Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционален етикет по т 6. и, ако под капачката има символ кен с надпис „честито“ или промо-код, и регистрирането на уникалния седем символен код от вътрешната й страна.

11. За да участват в промоционалната игра за наградите безжични слушалки или билет за концерта на Лени Кравиц, участниците трябва да регистрират на адрес www.tuborg.bg/promo уникалния код от вътрешната страна на капачката от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан.

12. При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез SMS на предоставения от него телефонен номер при регистрация и чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора, ако печели една от наградите: Безжични слушалки или Билет за концерта на Лени Кравиц.

13. Всеки участник може да регистрира неограничен брой промоционални кодове в периода на промоцията.

14. Общият брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

– 2000 бр. Безжични слушалки ще бъдат разпределени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомяван дали печели награда.

– 50 бр. Билета за концерта на Лени Кравиц ще бъдат разпределени на случаен принцип за периода от 01.02.2019 до 02.05.2019г. от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомяван дали печели награда.
– Участниците, спечелили бира, ще могат да я получат в предварително определени търговски обекти, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печелившата капачка. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите – бира ще бъде публикувана на www.tuborg.bg/promo. Картата с търговски обекти може да бъде променяна в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията www.tuborg.bg/promo. Едно лице може да вземе максимум пет броя награди в един ден от един обект.

Печелившият символ, изобразен под печелившите промоционални капачки, е следният:

...

15. Участниците, спечелили безжични слушалки или билет за концерта на Лени Кравиц, ще получат съобщение на екрана и SMS на предоставения от тях телефонен номер с информация за начинa, по който могат да се свържат с Организатора за потвърждение на наградата си. Печелившите участници следва да се обадят в посочените в точки 9.1 и 9.2 срокове на телефонен номер 0888422962 (според тарифния план на абоната), за да предоставят адрес за доставка на наградата си. Независимо от горепосоченото, при спечелена награда билет за концерта на Лени Кравиц крайният срок за потвърждение на получена награда е 02.05.2019г.

16. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

17. Печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса www.tuborg.bg/promo, всеки ден в периода по т. 2.

18. За целите на обявяването, спечелилите се обявяват на посочения интернет адрес чрез регистрирания от тях промоционален код, с който печелят награда. На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент, при отчитане на изключението по предходното изречение. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

19. Наградите безжични слушалки от промоционалната игра ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки спечелил, в срок от 60 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка. Наградите билет за концерт на Лени Кравиц ще бъдат доставени безплатно с куриер в рамките на 60 работни дни, но не по-късно от 03.05.2019г.

20. Участникът спечелил безжични слушалки или билет за концерта на Лени Кравиц следва да се обади на телефон 0888422962 (според тарифния план на абоната) в посочените в точки 9.1 и 9.2 срокове и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази промоционалната капачка. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок посочените действия в предходното изречение, то губи правото да получи наградата.

21. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

22. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител и печеливш код от капачка. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е съгласно да го приеме от името на спечелилия и удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

23. Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера регистрирания от него промоционален код на закупен промоционален продукт, с който е бил изтеглен, като печеливш. Ако се установи, че капачката е повредена, дефектна, или промоционалният код не съвпадат с регистрираните такива, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

24. За периода на промоцията, всеки участник има право да спечели максимален брой награди както следва: 1 (един) бр. Безжични слушалки, 1 (един) бр. Билет за концерта на Лени Кравиц, както и неограничен брой кенове бира Туборг 500 мл. Участникът ще бъде уведомен при достигането на максималния брой спечелени награди.

25. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ