ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 8-дневна екскурзия за двама в Дубай

Спечелете 8-дневна екскурзия за двама в Дубай

1. Период и начин за участие:
1.1. Периодът за участие в Кампанията „A1 клуб и Дрийм Холидейс“ („Кампанията”) е
от 09:00:00 часа на 01.02.2019 г. до 23:59:00 часа на 28.02.2019 г. („Периодът за
участие“).
1.2. Кампанията се провежда на уеб страницата на Организатора:
https://www.a1.bg/a1club-igra („Интернет страница на Кампанията“).

2. Организатор:
2.1. Организатор на Кампанията е „А1 България“ ЕАД със седалище и адрес на
управление: гр. София 1345, ул. „Кукуш“ 1, ЕИК 131468980 („Организатор/ът“ или
„А1“).
2.2. Кампанията се организира с партньорство на „Дрийм Холидейс БГ“ ООД, ЕИК:
201814317, адрес на регистрация: гр. София, ж.к. Люлин 10, бл. 140, вх. 1, ет. 8, ап.
33 („Партньор/а“).

3. Участници:
3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което
е абонат със срочен абонамент по действащ договор за услуги с А1 (сключен преди
старта на Кампанията) и член на А1 клуб, и което в Периода на участие отговаря на
изискванията по т.3 и изпълни условията по т. 4 по-долу.
3.2. Съответното лице има право да участва в тегленето на наградата от Кампанията,
ако няма непогасени изискуеми задължения към А1 и достъпът до услугите, които
ползва, не е спрян през Периода на участие в Кампанията, вкл. и към момента на
получаване на наградата.
3.3. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на услуга и/или стока от
Организатора или Партньора.
3.4. В Кампанията нямат право да участват служители на А1, служители на Партньора,
както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа
в А1 или съответно Партньора, в качеството им на предприятия – ползватели на тези
работници/служители под тяхно ръководство и контрол, и членове на техните
семейства
3.5. Организаторът има право да изключи от участие в Кампанията Участник, за който
се установи, че:
– е предоставил неверни, неточни или непълни данни;
– е направил опит да манипулира по какъвто и да е начин системите на Организатора,
участието в Кампанията или резултатите от нея и/или да получи награда по измамен
или друг незаконен начин;
– не отговаря на или нарушава изискванията на тези Правила.

4. Механизъм на участие:
4.1. Всеки, който отговаря на условията по т.3 и желае да участва в Кампанията
трябва да се регистрира, като:
4.1.1. посети Интернет страницата на Кампанията,
4.1.2. прочете и приеме настоящите Правила и Политиката за поверителност,
публикувани на Интернет страницата на Кампанията,
4.1.3. да попълни регистрационната форма, налична на Интернет страницата на
Кампанията, като въведе следните свои данни: две имена (име и фамилия), телефон
за контакт, имейл адрес и клубен номер.
4.1.4. да потвърди своето участие, като изпрати попълнената регистрационна форма
чрез кликване върху бутона „Изпрати“.
4.2. Един Участник може да се регистрира няколко пъти по описания ред.

5. Награда:
5.1. Наградата от Кампанията е 1 /един/ брой 8-дневна екскурзия за двама в Дубай,
с настаняване в 4-зведен хотел. Екскурзията включва и транспорт до Дубай чрез
самолет.
5.2. Подробна програма на екскурзията, както и допълнителна информация относно
съдържанието на наградата и възможностите за получаването ѝ се намира на
следния интернет адрес: //media.a1.bg/newsite2018/private/pdf/a1club/programa-dubai.pdf

6. Определяне на печеливш Участник:
6.1. Всички Участници, които отговарят на условията за участие в Кампанията,
описани в точки 3 и 4 по-горе, могат да участват в тегленето за наградата по т. 5.1.
6.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична или друга
равностойност.
6.3. Определянето на Участникът, който печели наградата, се извършва посредством
електронно теглене чрез използване на специализиран автоматичен софтуер, в
присъствието на комисия, съставена от служители на Организатора, която
удостоверява резултатите от определянето на печелившия участник. Тегленето се
извършва по клубен номер, като печеливш участник е лицето, притежател на клубния
номер. Ако притежателят на клубния номер е различен от лицето, което се е
регистрирало за участие, се прилага т.6.6, последно изречение.
6.4. Тегленето ще се проведе на 05.03.2019 г. в централния офис на А1.
6.5. След определяне на печелившия Участник, се изтегля още 1 /един/ резервен
печеливш Участник. Резервният печеливш Участник може да замести първоначално
изтегления, при условие, че последният не отговаря на определените в тези Правила
условия, не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в срока по т. 7.
от настоящите Правила.
6.6. Право да получи награда има само лице, което отговаря на определените в
настоящите Правила изискванията (вкл. по т. 3) и е спазило механизма за участие по
т. 4. В тази връзка след изтегляне на печелившия Участник, се извършва проверка
дали отговаря на поставените в настоящите Правила условия. В случай, че даден
печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш
се счита следващият по ред резервен печеливш Участник, който отговаря на
условията.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ