ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 бутилки пенливо вино Fragolino corte viola

Спечелете 50 бутилки пенливо вино Fragolino corte viola

I. Организатор на Играта
Играта се организира и провежда от „Бургас Плаза” АД, ЕИК 175247688, със седалище и адрес
на управление гр. София, р-н Средец, бул. „Цар Освободител“ 14, представлявано от Ричард
Макдоналд и Мариела Ковачева („Организатор на играта”). Участниците в Играта се
задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.
Организаторът на Играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила.
Промените влизат в сила след оповестяването им на: www.burgasplaza.bg.

II. Продължителност на Играта
Играта „Когато Молът е романтичен“ стартира в 10:00ч. на 01.02.2019г. и се провежда до
21:00ч. на 24.02.2019 г. или до изчерпване на наличните количества награди.

III. Място на провеждане на Играта
Играта „Когато молът е романтичен“ се организира и провежда на територията на Търговски
център Бургас Плаза – гр.Бургас, ул. „Транспортна” № 31 и важи за търговските обекти на
територията на Мол Бургас Плаза.

IV. Механизъм за участие в Играта
Всеки желаещ да участва в Играта трябва:
1. Да има навършени 18 години.
2. Всеки желаещ да участва трябва да направи покупка на стойност от 20 лв (двадесет лева) или
повече от магазини в Търговски център „Бургас Плаза“ в периода от 01.02.2019г. до 24.02.2019г.;
3. Участникът трябва да представи на бюро „Информация“ касовата бележка (фискален бон),
удостоверяваща покупката или касовите бележки (фискални бонове), ако са няколко и общата
им стойност достига или надвишава 20 лв (двадесет лева), като бележките на обща стойност от
или над 20 лв (двадесет лева) може да са от един или различни магазини. Ако стойността от 20
лв (двадесет лева) се достига при сумиране на няколко касови бележки, покупките трябва да са
извършени в рамките на един ден;
4. Касови бележки за платени сметки в магазините и на щандовете на Комнет, Теленор,
Виваком, Мтел, Изи Пей, Inmedio, Infopoint, както и всички ресторанти, кафенета и заведения
за бързо хранене, не участват в Играта;
5. В Играта не участват и касови бележки от валутни обмени в Пиреос Банк, БНП Париба,
Варчев Ексчейндж и Корона Ексчейндж;
6. Покупките, реализирани в определен ден, трябва да бъдат регистрирани чрез представяне
на бюро „Информация“ на касовите бележки в същия ден. Бележки от предишни дни няма да
се приемат за регистрация;
7. При сторниране на касов бон, който вече е участвал в Играта, новият касов бон, който
замества сторнирания, не се приема за участие в Играта;
8. Касовите бележки се представят на Бюро „Информация“, находящо се на вход „Запад“, ниво
партер на МОЛ „Бургас Плаза“, където служителите ги маркират с отличителен знак;
9. При представяне на валидни касови бележки на минимална стойност от 20 лв. (двадесет
лева), участникът тегли листче от специално обозначена купа, разположена на Бюро
„Информация“, както и получава талон за участие в томбола, при следните условия:
9.1. За всяка регистрирана покупка/покупки на стойност от или над 20лв. (двадесет лева),
направени в един ден от един магазин, участникът получава един талон за участие в томбола
и тегли едно листче от специалната купа;
9.2. В случай че участникът е направил в един и същ ден покупки от различни магазини и
всяка покупка (или покупки, в случай че са повече от една) от всеки отделен магазин е на
стойност от или над 20 лв (двадесет лева), участникът има право да получи по един талон за
участие в томболата и да изтегли по едно листче от специалната купа за всяка отделна
покупка/покупки от или над 20 (двадесет) лева от всеки отделен магазин;.
9.3. Максималният брой листчета, които един участник може да изтегли от купата в един ден,
е 2 (два) броя; максималният брой на талоните не е ограничен.
10.. На изтегленото листче е обозначено дали участникът печели награда; В случай, че
листчето е печелившо, участникът получава наградата, описана на лично изтегленото листче,
която представлява една предметна награда измежду всички, описани в т.V по-долу;
11. При изтегляне на листче с надпис „Опитай пак“, участникът не печели награда;
12. При регистриране на покупка на стойност от или над 20лв (двадесет лв.) и получен талон за
участие в томболата, участникът има право да участва в томбола за спечелване на един от пет
броя куверти за Вечеря за двама в алакартен ресторант „Салини“ -Гранд хотел и СПА
Приморец с участието на Лео Бианки, предоставен от Гранд Хотел и СПА Приморец – гр.
Бургас;
13. При участието в томболата участникът попълва посочените данни на обозначените за това
полета на талона: име и фамилия, телефон за връзка, дата; посочените данни се попълват с цел
теглене на петимата печеливши участници и установяване на връзка с тях. С попълването на
талона, участникът удостоверява личното и доброволно предоставяне на личните данни,
както и предоставя съгласие за тяхното обработване за целите на Играта и приема настоящите
Официални правила; в случай че участник оттегли съгласието си за обработване на личните
му данни за целите на Играта, участието му в Играта се прекратява.
14. Така попълненият талон се подава в специално обозначена урна, разположена на Бюро
„Информация“, находящо се на вход „Запад“, ниво партер на МОЛ „Бургас Плаза“;
15. На 25.02.2019г. в 11:00ч. на случаен принцип от урната ще бъдат изтеглени петима
късметлии, като всеки един от тях ще спечели куверт за вечеря за двама; спечелилите
участници веднага ще бъдат потърсени на подадения телефон за връзка, за да получат
наградата си.
16. Изтеглени от урната талони, които не отговарят на изискванията на настоящите
Официални правила, ще се считат за невалидни;
17. Независимо че всеки участник има право да участва в томболата с неограничен брой
талони, един участник има право да получи само един брой куверт за вечеря за двама в
алакартен ресторант “Салини”- Гранд хотел и Спа Приморец, независимо от евентуалното
изтегляне на два или повече подадени от него талона.
18. Дори и при изчерпване на наличните 50 бр. предметни награди, които участниците могат
да спечелят чрез теглене на листче от специалната купа, участниците ще имат право да
подадат талони за участие в томболата за спечелване на куверт за вечеря за двама.

V. Награди в Играта
1. Наградата за всеки от петте изтеглени на томболата талони, които отговарят на
изискванията за участие в Играта, е куверт за Вечеря за двама в алакартен ресторант „Салини“
-Гранд хотел и Спа Приморец с участието на Лео Бианки, предоставен от Гранд Хотел и СПА
Приморец – гр. Бургас.
2. Наградата за печелившо листче от специалната купа е една от общо 50 на брой Бутилки
Пенливо вино Fragolino corte viola, 0,750мл.
VI. Процедура за получаване на наградите
Получаването на наградите, описани на печелившите персонално изтеглени листчета, теглени
от купата, става на място на Бюро Информация в Мол Бургас Плаза веднага след изтеглянето.
Получаването на кувертите за вечеря за двама става на „Бюро Информация“ в Мол Бургас
Плаза, находящо се на партерен етаж, западна част.
Крайният срок за получаване на наградите от томболата е 27.02.2019г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ