ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 12 чудесни награди от National Geographic

Спечелете 12 чудесни награди от National Geographic
I. Организатор
Промоционалната игра на телевизионния канал National Geographic (наричана по-нататък „Играта“) се организира и провежда от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД, ЕИК: 131431836, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Никола Й. Вапцаров“ No 55, Бизнес център ЕКСПО 2000, сграда 4, етаж 6 ДДС № BG 131431836, телефон: 02/ 4372280, електронен пощенски адрес: gamesbg@fox.com (наричано по-нататък „Организатор“).
II. Територия
Играта се провежда на територията на Република България.
III. продължителност на ИГРАТА
Играта е разделена на четири периода, като за всеки ще бъдат раздадени по 3 награди. Периодите са както следва:
· Първи период – от 05.02. до 07.02.2019
· Втори период – от 08.02. до 14.02.2019
· Трети период – от 14.02. до 21.02.2019
· Четвърти период от – от 21.02. до 28.02.2019
IV. Право на участие
1. Играта е отворена за участие на всички пълнолетни физически лица. Лица на възраст между 16 и 18 г. могат да участват със съгласието на техните родители или попечители.
2. За да стане Участник всеки желаещ трябва да отговори на зададен от National Geographic въпрос от своя личен профил в коментар под поста на страницата на National Geographic (BG) на адрес: https://www.facebook.com/NatGeoBulgaria/ („Страницата“). Въпросите в играта са свързани със съдържанието на излъчени по National Geographic телевизионни документални филми. Участникът следва да се съгласи изрично с настоящите Условия и да изпълни условията за участие предвидени в раздел V, т. 2 в тези Условия.
3. Начало на играта ще бъде дадено с пост на Страницата на Организатора в началото на всеки от периодите:
· На 05.02.19
· На 08.02.19
· На 14.02.19
· На 21.02.19
4. Участници не могат да бъдат управители, членове на управителните органи или служители на Организатора и/или на Агенциятанито членове на техните семейства (родители, деца и съпрузи). Участието в Играта не е обвързано с покупка.
V. ОПИСАНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. В Играта ще бъдат разпределени 12 (дванадесет) бр. отделни награди, както следва:
· В края на Период 3 бр. (три броя) промоционални плюшени играчки „National Geographic”
· В края на Период 3 бр. (три броя) промоционални плюшени играчки „National Geographic
· В края на Период 3 бр. (три броя) промоционални плюшени играчки „National Geographic
· В края на Период 3 бр. (три броя) промоционални плюшени играчки „National Geographic
2. В разпределянето на наградите участват всички Участници, които отговарят едновременно следните условия:
· отговорили са вярно от своя личен профил на въпрос от играта в коментар под пост на Страницата;
· не са печелили награда в предишен период от Играта.
3. Един Участник може да спечели само една награда за целия период на Играта.
4. Разпределянето на наградите ще се извърши на посочените по-долу дати, в присъствието на двама свидетели и представител на Организатора.
· За първи период – на 08.02.19
· За втори период– на 14.02.19
· За трети период – на 21.02.19
· За четвърти период – на 28.02.19
Разпределянето на наградите се извършва на принципа на случаен избор с използването на специална компютърна програма или по друг изключващ възможността за предопределяне на резултатите начин. Организаторът няма да използва тази програма или каквито и да е други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултата от проведеното случайно разпределение на наградите.
5. Организаторът си запазва правото да избере нов печеливш, в случай, че съответният печеливш Участник не отговаря на или е нарушил някое от изискванията, посочени в тези Условия.
6. Организаторът си запазва правото да не разпредели награди за съответния период, в случай, че няма Участници, които да отговарят на изискванията, посочени в тези Условия.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ