ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете екскурзия до Париж за двама, 3 телевизора, 10 чифта слушалки и 10 колонки

Спечелете екскурзия до Париж за двама, 3 телевизора, 10 чифта слушалки и 10 колонки

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е Виктория Нутс ЕООД, с ЕИК 130473800 и търговски адрес: гр. София, ПК 1592, кв. Дружба, бл.59, вх.7, ет.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.rois.bg/igraHrrupss Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.rois.bg/igraHrrupss

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

3. Право да участват и получават награди в играта имат всички физически лица на възраст над 18 (осемнадесет) години с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на Виктория Нутс ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само след като получат съгласие на попечител, в т.ч. за използването на средства за електронна комуникация за участие в играта. В случай, че наградата бъде спечелена това лице, за получаването й е необходимо съгласие на попечителя.

4. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.rois.bg/igraHrrupss за периода на играта/промоцията. Повече информация може да бъде получена на e-mail: dpo@victorianuts.com, включително на този e-mail може да изпращате заявки за заличаване на Вашите лични данни от базата на Организатора.

5. В Играта участват продукти „HRRUPSS” с промоционална комуникация на тях (съдържаща информация за участие в промоцията).

6. След приключване на играта Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че играта все още продължава.

7. Играта се организира и провежда на територията на Република България, според правилата на този правилник, на български език, като наградите се доставят само на територията на Република България.

8. Участвайки в тази Игра, участниците приемат настоящите Официални Правила/Общи условия и приемат задължително да спазват техните условия. Всяка регистрация за участие в играта има значение за изявление за приемане на настоящите Официални Правила/Общи условия и поемане на задължение за спазването им.

9. Включилите се в играта участници следва сами да проверяват на интернет страница с адрес: www.rois.bg/igraHrrupss за промени в официалните правила, като Организаторът на играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в официалните правила.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода между 15.02.2019 г. – 15.05.2019 г. само на територията на Република България. Виктория Нутс ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 15.02.2019 г.

2. Краят на Играта е 23:59 часа на 15.05.2019 г.

2.1. Преди това Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на www.rois.bg/igraHrrupss, включително и в случай, че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение.

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

Участието в играта е обвързано със задължителна покупка на продукт „HRRUPSS” и друг продукт на ROIS, и регистриране на кода на касовата бележка и сумата на закупените продукти HRRUPSS и ROIS, в платформата на играта на интернет адрес www.rois.bg/igraHrrupss

1. Стъпка 1: Закупете пакет „HRRUPSS” с или без промоционална комуникация на опаковката. Запазете касовата бележка и опаковката (в случай, че на касовата бележка не е изписан бранда HRRUPSS).

2. Стъпка 2: Регистрирайте кода на касовата бележка и въведете сумата на закупените продукти „HRRUPSS“ и „ROIS“ в платформата на играта на интернет адрес www.rois.bg/igraHrrupss

Една касова бележка може да бъде регистрирана САМО ВЕДНЪЖ.

Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира различни касови бележки, за закупени продукти „HRRUPSS“ и наименованието на продукта е изписано на бележката.

2.1. За да може да участва в промоцията през интернет www.rois.bg/igraHrrupss всеки участник ще трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, три имена и валиден имейл адрес.

3. За периода на играта, Организаторът ще раздаде общо 34 награди:

 • 10 броя блутуут слушалки „Bluetooth слушалки Energy Sistem Headphones 1″ (показаните цветове са илюстративни).
 • 10 броя колонки блутуут „Bluetooth колона Energy Sistem B2″ (показаните цветове са илюстративни).
 • 10 броя MP3 плеъри „MP3 плейър Energy Sistem Clip“ (показаните цветове са илюстративни).
 • 3 броя 42-инчови телевизора.
 • 1 брой екскурзия за двама до Париж, Франция.

Всички награди са закупени от името и за сметка на Организатора Виктория Нутс ЕООД.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност, освен ако това не е предвидено в действащото законодателство.

3.1. Условия за участие в разпределението на наградите:

а) за 1 брой екскурзия до Париж за двама е необходимо да бъдат закупени задължително поне един продукт „Hrrupss“ плюс продукти „ROIS“ на стойност 20 лева, независимо от броя касови бележки, които след това да бъдат регистрирани в платформата на играта, намираща се на интернет адрес www.rois.bg/igraHrrupss

б) за наградите – 3 броя 42-инчови телевизора е необходимо да бъдат закупени задължителнио поне един продукт „Hrrupss“ плюс продукти „ROIS“ на стойност 10 лева, независимо от броя касови бележки, които след това да бъдат регистрирани в платформата на играта, намираща се на интернет адрес www.rois.bg/igraHrrupss

в) за останалите награди е необходимо да бъде регистрирана 1 /една/ касова бележка със закупен продукт “HRRUPSS” в платформата на играта, намираща се на интернет адрес www.rois.bg/igraHrrupss

Не е позволено и е в противоречие с настоящите Правила повторно регистриране/качване на касова бележка.

3.2. С регистрирането на касова бележка Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани, обработвани и съхранени от Организатора за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, „Виктория Нутс“ да публикува техните данни по избран от дружеството начин.

Един Участник (с един и същ телефонен номер, с едно и също име и фамилия и посочен един и същи адрес за доставка) може да спечели само една награда от вид в рамките на Играта.

Регистрираната касовата бележка участва в тегленето за разпределение на наградите, което ще бъде извършено на датите описани в точка 4.2. от тези условия.

Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 100,00лв. (сто лева) – Организаторът предоставя на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, като за целите на издаване на служебната бележка печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.

Всички дължими данъци за спечелени награди над 100 лв. са за сметка на спечелилия. При получаване на наградата, спечелилият ще получи служебна бележка от „ВИКТОРИЯ НУТС“ ЕООД за паричната равностойност на наградата.

4. Теглене на наградите:

4.1. Наградите ще бъдат изтегляни на случаен принцип между участниците, регистрирали съответния минимум от посочените стойности за закупени продукти с касови бележки в играта. Тегленията за всяка пропорционална част от наградите ще се извършват всеки петък в периода 08.03.2019 г. – 17.05.2019 г., в присъствието на нотариус. Печелившите ще бъдат обявявани на www.rois.bg/igraHrrupss в рамките на 72 часа след всяко теглене и на Facebook фен страницата на ядки ROIS https://www.facebook.com/RoisNuts

4.2. Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати:

 • 08.03.2019 г. – 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
 • 15.03.2019 г. – 1 брой 42-инчов телевизор, 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
 • 22.03.2019 г. – 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
 • 29.03.2019 г. – 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
 • 5.04.2019 г. – 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
 • 12.04.2019 г. – 1 брой 42-инчов телевизор, 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
 • 19.04.2019 г. – 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
 • 26.04.2019 г. – 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
 • 3.05.2019 г. – 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
 • 10.05.2019 г. – 1 брой 42-инчов телевизор, 1 брой слушалки, 1 брой колонки блутуут, 1 брой MP3 плеър;
 • 17.05.2019 г. – 1 брой екскурзия до Париж, Франция – за двама.

При тегленията ще бъдат изтеглени общо 34 победители. Всяка седмица се теглят по трима резервни участници, в случай на дисквалифицирани участници.

4.3. Уникални идентификатори на всеки участник са мобилният му телефонен номер, имейл и трите имена.

4.4. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушението изрично включва действия за:

а) получаване на повече от една регистрация от едно лице, с една и съща касова бележка;

б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.

5. Получаване на наградите:

5.1. Организаторът се свързва с печелившия участник, на посочения от него телефонен номер в регистрационната форма, за да го информира за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши в срок от 10 (десет) работни дни след тегленето на наградите.

Ако Организаторът не успее да се свърже със съответния победител в продължение на 3 (три) работни дни, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник.

В случай, че Организаторът не получи обратна връзка от печелившия участник, с необходимите данни за валидиране на участието, до 5 (пет) работни дни след уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник, като начинът на уведомяване е същият. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се приема следващият по ред резервен печеливш участник, като се предприемат същите стъпки за уведомяването му.

Необходимите данни за валидиране на печелившия участник са описани в РАЗДЕЛ 3, точка 5.2. в този официален правилник.

Важно:

Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да заменя печеливш участник, който не отговаря на условията, описани в тези Официални правила.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ