ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете награда от 200 лева и 10 по 10 лева от Phyre

Спечелете награда от 200 лева и 10 по 10 лева от Phyre

„Плащай с phyre и спечели“, провеждана от „Файър” АД за периода от 22.02.2019 г. до
07.03.2019 г.
I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
1. Организатор на Кампанията е „Файър” АД, с ЕИК 203617076, със седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ No76А, Офис сграда Хил Тауър, ет. партер
(Дружеството).

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
1. Периодът, през който ще се проведе Кампанията, започва на 22.02.2019 г., 16:00 часа и
ще продължи до 07.03.2019 г., 23:59 часа. Това е последният ден, в който отговарящите на
условията за участие потребители могат да се възползват от кампанията и който е
обвързващ за Дружеството.

III. НАГРАДИ ОТ КАМПАНИЯТА
1.1. Наградите от играта са 11(единадесет) парични награди, както следва:
– 1 (една) награда от 200 лв.;
– 10 (десет) награди от по 10 лв. всяка;
1.2. Наградите ще бъдат преведени по акаунта на спечелилия ги във Phyre.
2. Печелившите от Кампанията ще бъдат определени на 08.03.2019 г. измежду всички
участници, които отговарят на условията, посочени в тези правила, с автоматизиран
софтуер, на случаен принцип, като всички участници имат равна възможност да спечелят.
2.1. Първият изтеглен участник печели наградата от 200 (двеста) лева;
2.2. Следващите 10 (десет) изтеглени участници печелят награда от по 10 (десет) лева всеки.
phyreapp.com
hi@phyreapp.com
Better than a wallet 76A James Boucher, Hill Tower, Sofia, Bulgaria
2.3. Наградите от Кампанията ще бъдат изтеглени от представител на организатора, в
присъствието на тричленна комисия, в състав от двама представители на Организатора и
един правоспособен юрист. За избора се съставя писмен протокол, подписан от така
определената комисия, който ще се съхранява на адреса на управление на дружеството и
ще бъде достъпен за всеки участник в Кампанията, изявил писмено желание да се запознае
с него.
3. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин,
който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на
наградите.
4. Спечелилите кампанията ще бъдат потърсени от представител на Организатора, за да
бъдат уведомени за наградата.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
1. Участник в Кампанията може да бъде всеки потребител на Phyre app (на устройства с
Android или iOS) които са извършили поне 1 успешна покупка в рамките на
промоционалния период. Покупката може да е извършена чрез мобилно плащане (плащане
извършено чрез телефон), с физическа карта (пластика) или с виртуална карта (онлайн
плащане). Стойността на покупката е без значение. Трансфери Peer то Peer не дават право
на участие в играта.
Една извършена покупка дава право на едно участие в играта или колкото повече покупки
бъдат извършени, токова по – голяма е вероятността за печалба.
2. Всички потребители на Phyre app, които отговарят на посочените по – горе критерии, ще
бъдат включени в Кампанията, без да е необходимо изрично искане за това, с изключение
на лицата, ненавършили 18 години.
3. Служители на организатора, членове на техните семейства, както и подизпълнители на
организатора, нямат право да участват в Кампанията.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ