ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете VW Polo за една година, зимни гуми, ваучери за OMV, фитнес гривни и други награди

Спечелете VW Polo за една година, зимни гуми, ваучери за OMV, фитнес гривни и други награди

Кампанията ще се проведе в два етапа:

I Етап – Кандидатстване за участие чрез попълване на онлайн форма (поместена в официалния сайт на кампанията – www.youngdriver.bg) за подбиране на 30 (тридесет) финалисти за участие във II – етап. Първият етап на Кампанията ще се проведе в периода от 20.02.2019 г., 10:00 ч. до 17:00 ч. на 19.04.2019 г.

II Етап – Финал с практически демонстрации и упражнения за безопасно шофиране с предварително подбраните участници. Вторият етап ще се проведе на 18.05.2019 г. в центъра на гр. София – ул. Гурко.

Право на участие в Кампанията има всяко лице, по отношение на което са изпълнени следните условия:

1. дееспособно физическо лице, което към момента на кандидатстване за участие е навършило 18 години, но не е навършило 27 години;
2. физическо лице с постоянен адрес в Република България;
3. физическо лице, което притежава свидетелство за управление на МПС, първоначално издадено преди не повече от 5 години от датата на кандидатстване за участие в Кампанията. В случай, че в периода от заявяване за участие в Кампанията и 18.05.2019 г., на участник бъде издадено ново Свидетелство за управление на МПС или дубликат на неговото изгубено, откраднато или унищожено свидетелство, участникът се задължава незабавно писмено да уведоми Организатора за настъпилите промени;
4. физическо лице, което към момента на кандидатстване за участие в Кампанията е дало на Организатора изрично съгласие да събере и обработи негови лични данни: имена по документ за самоличност; дата на раждане; номер на свидетелство за управление на МПС и дата на издаване, за да ги предостави за обработка от  отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ с цел по отношение на лицето да бъде извършена проверка за нарушения на Закона за движението по пътищата; Периодът, за който лицето ще бъде проверявано, е от датата на първоначалното издаване на свидетелството му за управление на МПС до 19.04.2019 г.; в случай, че избраните за финалисти/резерви лица допуснат нарушение на Закона за движението по пътищата в периода от 19.04.20198 г. до 18.05.2019 г., те носят отговорност за деклариране на това обстоятелство пред Организатора, за да може Организаторът своевременно да ги замени за участие във финала.
5. физическо лице, което не е наказвано по Закона за движението по пътищата в периода от не по-малко от 5 години преди датата на кандидатстване за участие в Кампанията и по отношение на него няма издаден фиш и/или влязло в сила наказателно постановление. За целите на Кампанията за наказвано лице по Закона за движението по пътищата ще се счита всеки водач, на когото е наложено административно наказание по Закона за движението по пътищата, при условие, че наложеното наказание не е оспорено от лицето в законоустановения срок или е потвърдено от компетентния съд, при което наложеното наказание е влязло в сила. За наказвано лице се счита и водач, който е признал административнонаказателната си отговорност и доброволно е заплатил наложените му глоби.

Право на участие нямат служителите на СБА, партньорите и спонсорите на Кампанията, членовете на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Кампанията.

При заявяване за участие в Кампанията участникът попълва данни за свидетелството си за управление на МПС, като в случай, че бъде избран за финалист/резерва, Участникът се съгласява и със заявяването си за участие дава изрично съгласие по отношение на него да бъде извършена проверка от отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата. Организаторът ще отстранява от Кампанията всеки Участник, по отношение на който в хода на Кампанията от Главна дирекция „Национална полиция“ бъде установено, че /i/ e налице издаден фиш и/или влязло в сила наказателно постановление и /ii/ към 19.04.2019 г. не са изтекли шест години, считано от датата на издаване на фиша или датата на влизане в сила на наказателното постановление.

Заявяването за участие в Кампанията става по следния начин: всеки Участник, който попълни онлайн тест (листовка) с тридесет теоретични и практически въпроса, сходни с въпросите от изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС, който ще бъде публикуван на интернет страницата на кампанията www.youngdriver.bg в периода от 20.02.2019 г., 10:00 ч. до крайната дата на кандидатстване (19.04.2019 г., 17:00 ч.), има възможност да участва в Кампанията. Всеки тест ще се състои от 30 въпроса, генерирани на случаен принцип. Софтуерът на програмата, генерираща въпросите, автоматично определя броя правилно отговорени въпроси и съответния краен резултат на всеки участник.

Принципът на точкуване на този предварителен тест е следният: участниците решават 30 въпроса, като получават по 3 точки за верен отговор. Ако за някой въпрос има повече от един верен отговор, Участникът не получава точки, ако не посочи всички верни отговори. Максималният брой точки, които Участник може да получи, е 90 точки. При равен брой точки за участие в кампанията се взема предвид времето, за което е решен тестът, до стотна от секундата.

На 30.04.2019 г., в 12:00 ч., от всички участници, попълнили теста, СБА ще оповести на интернет страницта на Кампанията първите 30, справили се най-добре, а именно: тези кандидати, които са събрали най-висок брой точки от правилно отговорените въпроси. В случай на равен брой точки на някои от кандидатите, ще бъде избран кандидатът, който е решил теста за по-кратко време. След определяне на първите тридесет участници, попълнили теста с най-много правилни отговори и събрали най-много точки, на същия принцип Организаторът ще определи допълнителни 10 (десет) участници – резерви.

Максималният брой на участниците, допуснати до втория етап на Кампанията, е 30 (тридесет). Определените резерви ще са 10 (десет).

Имената на Участниците, които са определени за финала на Кампанията, ще бъдат публикувани на 30.04.2019 г. в 12:00 ч. на интернет страницата на кампанията на адрес: www.youngdriver.bg, като избраните участници ще бъдат уведомени с телефонно обаждане и/или по електронна поща, съобразно избрания от Организатора ред. По същия ред ще бъдат уведомени и резервите, които също трябва да присъстват във втория етап на Кампанията.

Всеки Участник, определен за финалист, и всеки кандидат, определен за резерва, трябва да изпрати писмено потвърждение на участието си на e-mail: info@youngdriver.bg, в срок до 5 (пет) дни, считано от датата, на която се е провел изборът и са публикувани имената на печелившите Участници. В случай, че в рамките на указания срок СБА не получи от уведомения Участник/резерва писмено потвърждение, че ще участва във финалната част на Кампанията, Участникът/резервата губи правото да участва във финалната част на Кампанията и на негово място бива избран нов участник от предварително подбраните резерви.

В деня на самото събитие (18 май 2019 г. – 08:00 ч. до 09:00 ч.) ще се извърши регистрация за участие във втория етап на Кампанията. Регистрацията за участие ще се извършва с представяне на свидетелство за управление на МПС. В случай, че даден Участник не се регистрира в определения период, ще се счита, че се е отказал от участие в Кампанията и се заменя от първата по ред резерва. Финалът ще се проведе с предоставени на участниците нови автомобили, осигурени от автомобилен вносител – официален партньор на Kампанията. Всеки от участниците носи отговорност за всякакви вреди, нанесени на предоставения му автомобил, от момента на предаването му до момента на връщането му обратно на Oрганизатора или на неговия официален партньор, осигурил автомобилите. Връщането става след приключване на състезателната част на Втория етап.

Непосредствено преди официалния старт на финалното събитие на 18 май 2019 г. – 09:30 ч. до 10:00 ч., Организаторът ще проведе инструктаж (брифинг) на участниците, за да разясни начина на изпълнение на всички изпитания и елементите по схемите. Участниците са длъжни да присъстват лично на брифинга и в случай, че имат въпроси – своевременно да ги отправят към Организатора. Липсата на присъствие на брифинга е основание за отстраняване на Участника от Кампанията и се заменя от първата по ред резерва.

Финалът ще се проведе съгласно Правилника на Кампанията и настоящите Общи правила, които са достъпни през целия период на провеждане на Кампанията на www.youngdriver.bg. Участниците са длъжни да спазват разпоредбите на Правилника и тези общи правила.

Времеизмерването на изпитанията за класиране задължително се осъществява посредством електронно-измервателна техника и с точност до стотни от секундата. Резултатите се изготвят, като измерените времена се сумират, а наложените наказания се приспадат, изразени в точки, като се оповестяват на участниците. Резултатите се изготвят, като всички получени точки се сумират, а наложените наказания се приспадат. При равен брой точки на двама или трима участници, победителят се определя от постигнатото време на Позиция № 5 – подробно описана в Правилника за провеждане на кампанията (без допълнителните бонус точки).

Крайното Генерално класиране се оповестява след преминаване на всичките 30 (тридесет) участници през петте позиции.

В рамките на Кампанията ще бъдат раздадени следните награди, осигурени от Организатора или от Спонсорите на Кампанията:

1. На участниците, спечелили първо, второ и трето място, Организаторът предостая символични купи.
2. На участника, спечелил първо място, официалният партньор на Кампанията – “Порше БГ” ЕООД предоставя като награда ползването на нов лек автомобил Volkswagen Polo за срок от 365 дни. Автомобилът ще бъде предоставен на спечелилия участник в срок до десет дни, считано от 18 май 2019 г.. За ползването на автомобила между спечелилия участник и “Порше БГ” ЕООД се подписва договор, по който Организаторът не е страна и не носи отговорност за изпълнението и/или неизпълнението на задълженията, на която е да е от страните по този договор.
3. На участниците, спечелили от първо до пето място, включително, Организаторът предоставя Златна членска карта на СБА с включени безплатни услуги пътна помощ в България и Европа и безплатен годишен технически преглед.
4. На участниците, спечелили от шесто до десето място, включително, Организаторът предоставя членска карта на СБА – „Сребърна Плюс“ с включени безплатни услуги пътна помощ в България и годишен технически преглед.
5. На участниците, спечелили от единадесето до тридесето място, включително, Организаторът предоставя Сребърна членска карта на СБА с включени безплатни услуги пътна помощ в България и 20% отстъпка от цената на Годишния технически преглед /ГТП/.
6. Част от финалистите допълнително ще получат награди от Спонсорите на Кампанията, сред които:
– ваучери за гуми Nokian Tyres на обща стойност 1500 лв.
– ваучери за гориво за OMV MaxxMotion на обща стойност 2000 лв.
– 1бр. Huawei Band 2 Pro e фитнес гривна
– 3 бр. рутер HUAWEI E8377 4G CarFi
Конкретните участници, на които ще бъдат връчени допълнителните награди, ще бъдат определени от Спонсорите в деня на Събитието на 18.05.2019г.

Всички други спецификации на наградите, извън посочените в тези общи правила, се определят от Организатора/Спонсора, осигурил съответната награда. Печелившият Участник, няма право да поставя каквито и да било допълнителни изисквания или условия във връзка със спечелената от него награда.

Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплащана тяхната парична равностойност.

Официалните партньори и Спонсорите на Кампанията могат да предоставят допълнителени символични награди в деня на провеждане на практическите демонстрации (финала).

Организаторът не носи отговорност за данъци и такси, дължими от получилите наградите Участници, възникнали във връзка с наградите. Организаторът и Официалните партньори, предоставили наградите, се задължават единствено да предоставят едновременно с предоставяне на наградата на съответния печеливш участник служебна бележка, от която да е видна стойността на предоставената награда.

В случай на невъзможност от страна на Организатора и/или Официален партньор VW Polo да предостави описаните награди по причини, за които Организаторът и/или Официалният партньор не отговарят, Организаторът и/или Официалният партньор си запазват правото да наградят печелившите с друг вид награда на същата стойност.

ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

2 comments

  • Добромира

    Прекрасен е чудесно бижу за една жена.❤️

  • Мария

    Само не разбрах защо участникът трябва да е на възраст между 18 до 27 години.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ