ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 двойни билета и 30 оригинални награди от филма „Капитан Марвел“

Спечелете 30 двойни билета и 30 оригинални награди от филма „Капитан Марвел“
  1. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

Играта ще се проведе в рамките на поддържаната от „Нова Броудкастинг Груп” АД интернет страницаwww.kino.nova.bg/film.

А. Период на Играта 22.02. – 08.03.2019 г.

Б. Организатор на Играта – „Нова Броудкастинг Груп” АДЕИК 832093629.

В. Награди за Участниците – осигуряват се от „Форум Филм България” ЕООДЕИК 200522737

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:

Наградите са само и единствено 30 бр. двойни билета за филма „Капитан Марвел“ и 30 бр. оригинални награди от филма „Капитан Марвел“, които са само и единствено:

  • 10 бр. оригинална тениска от филма „Капитан Марвел“ – 5 бр. дамски и 5 бр. мъжки;

  • 10 комплекта оригинални стикери за дрехи и пръстен за телефон от филма „Капитан Марвел“
  • 10 бр. тефтера от филма „Капитан Марвел“

Г. Платформа, в която се реализира Играта – Интернет страница www.kino.nova.bg/film.

Д. Участник  участие в Играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в настоящите Правила за участие в игра (по-долу „Правила”) за участие.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите Правила уреждат отношенията между Организатора от една страна и Участниците в Игратаот друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл. 2. Навсякъде в Правилата дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

 1. „Играта” е играта, която се провежда в рамките на интернет страница www.kino.nova.bg/film и за срок от 22.02. –08.03.2019 г., включително.

2. „Участник” (респ. „Участници”) може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособнокоето чрез своята регистрация в интернет страницата отбелязва отговор в анкета, поместена на www.kino.nova.bg/film.

3. Организатор” или „Оранизатор на Играта” е „Нова Броудкастинг Груп” АДЕИК 832093629.

Чл. 3. (1) Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора на Играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта.

(2) При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, Организаторът на Играта има право да спре участието до опровергаването им от страна на УчастникаОрганизаторътсамостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл. 4. (1) Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с настоящите Правилата, с отбелязването на отговор в анкетата, след като се е регистрирал на интернет страницата www.kino.nova.bg/film.

(2) Участникът се съгласява, че може да получава информация, свързана с Играта, чрез съобщения, изпратени до неговия e-mail, с който се е регистрирал да участва в Играта.

(3) Всеки Участник има право и възможност да използва една и съща регистрация в рамките на дадена сесия на Играта и да дава по един отговор на всеки въпрос чрез своята регистрация.

Чл. 5. (1) Организаторът определя Правилата едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията на Играта, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва настоящите Правила.

(2)Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на интернет страницата www.kino.nova.bg/film. Изменените и/или допълнени Правила обвързват Участниците в Играта от момента на обявяването им.

Чл. 7. (1) Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си в интернет страница www.kino.nova.bg/film, която е използвал за участие в Играта.

(2) Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто e-mail е използван от трето лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

(3) Обявяването на печелившите Участниците се извършва чрез публикуване на спечелилите участници на интернет страницата, като ще бъдат използвани инициали от имената с цел анонимизиране на същите.

Чл. 8. (1) Участието в Играта е безплатно.

(2) Участието в Играта се осъществява с отбелязването на отговор в анкета, състояща се от 3 (три) въпроса, с по един възможен отговор от 3 (три) зададени, на интернет страницата www.kino.nova.bg/film. С регистрацията и посочването на отговор в анкетата се приема, че конкретният Участник е приел безусловно настоящите Правила, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за обработване за целите на Играта.

Чл. 9. (1) Печелившите в Играта се определят чрез жребий измежду всички Участници дали по един верен отговор на всички 3 (три) въпроса за периода на Играта.

(2) Жребият се провежда от Организаторана случаен принцип, чрез независима онлайн платформа, в рамките на 7 дни след края на играта.

(3) Наградите се осигуряват от „Форум Филм България” ЕООДЕИК 200522737. Наградите /30 двойни кинобилета за филма и 30 броя оригинални награди от филма „Капитан Марвел“/ ще бъдат обявени на сайта на играта: www.kino.nova.bg/film – в рамките на 7 дни след края на играта.

Чл. 10. (1) Спечелената награда /комплект от 1 бр. двоен билет 1 бр. оригинална предметна награда от филма „Капитан Марвел“/ от печелившия Участник се предава, ако са налице кумулативно всички изброени по-долу условия:

1. Участникът се е регистрирал на интернет страницата www.kino.nova.bg/film;

2. Участникът е дал верен отговор и на трита въпроса, публикувани в анкетата на www.kino.nova.bg/film;

3. Участник, избран чрез жребий, е изразил желание да получи наградата.

4. Участникът е посочил киносалон от веригите Cinema City или Кино Арена, в който да реализира получената награда – билет за кинопрожекция.

(3) Наградите са само и единствено 30 двойни билета за филма „Капитан Марвел“ и 30 броя оригинални предметни награди от филма. Кинобилетите могат да бъдат ползвани в периода 16.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в кината от веригите Синема Сити и Кино Арена, предварително посочени във формата за регистрация.

(4) Участникът трябва да предостави вярно и коректно своите имена, имейл адрес и адрес за кореспонденция.

(5) Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

(6) Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.

(7) Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.

(8) Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

(9) Със спечелилия Участник следва да се уточнят детайлите за получаването на конкретната награда от представител на „Форум Филм България”. В случай че спечелилият Участник не отговаря на съобщенията, изпратени му до e-mail адреса, посочен в регистрацията, и в рамките на 3 (три) дни от обявяването на печелившите не осъществи контакт с Организатора, за печеливш се обявява следващ Участник, изтеглен с жребий.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ