ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете хапване на целият офис от Happy

Спечелете хапване на целият офис от Happy

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди „Спечели обяд за целия офис” /наричана по долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от
Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg.
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА –  от 25.02  до 24.03.2019 год.

V. НАГРАДИ
5.1. Организаторът предоставя следните награди през периода на Играта:
вид награда                                                                                 брой
Ваучер за поръчка от Хепи Доставка на стойност 50лв. –  20 броя
Ваучер за поръчка от Хепи Доставка на стойност 100лв. -16 броя
Ваучер за поръчка от Хепи Доставка на стойност 200 лв. – 4 броя

5.2. Наградите се разпределят от Организатора на случаен принцип сред участниците, чрез специална компютърна програма.
5.3. Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи шанс да спечели една от наградите, е необходимо между 11:00 часа и 16:00 часа в един от дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък или петък, на която и да е седмица от периода на играта, участникът да направи поръчка от Хепи Доставка на стойност поне 10 лв. с ДДС /без включена цената за доставка/, в един от следните градове: София, Варна, Бургас, Пловдив или Русе. В играта не участват поръчки, които са направени в дните събота или неделя.

6.2. През всяка седмица от играта се теглят по 10 печеливши (5 печеливши – ваучер 50 лв.; 4 печеливши – ваучер 100 лв.; 1 печеливш – ваучер 200 лв;

6.3. Ваучерът трябва да бъде използван еднократно в рамките на един месец от спечелването му, от Понеделник до Петък, от 11:00 до 16:00 часа.

6.4 Ваучерът ще бъде зареден в профила на клиента.

Победителите от играта за изминалата седмица се изтеглят в понеделник и се обявяват във Facebook-страницата на Организатора на уеб-адрес: https://www.facebook.com/dostavka.happy/. В тегленето участват участниците, които са направили отговаряща на условията поръчка през предната седмица. Една поръчка дава шанс да бъде спечелена само една награда.
6.3. Организаторът полага усилия за осъществяване на контакт с всеки печеливш участник с цел съгласуване на времето, мястото и начина на получаване на наградата.При невъзможност на Организатора да осъществи контакт с участника в срок до 48 часа след обявяването му за спечелил по реда на т.6.2., той губи правото си да получи наградата, като Организаторът има право да изтегли друг печеливш участник на негово място.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб-страница – dostavka. happy. bg. Настоящите условия са приети с Решение на едноличния собственик на капитала на „ ХЕПИНЕС” ЕООД
За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg

ЗА УЧАСТИЕ ВИ ГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ