ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 велосипеда DRAG OldTimer от Nivea

Спечелете 100 велосипеда DRAG OldTimer от Nivea

Играта продължава до 14 април 2019 г.

СЛЕДВАЙ РИТЪМА НА ПРОЛЕТТА С NIVEA И СПЕЧЕЛИ ВЕЛОСИПЕД DRAG OLDTIMER!

Купи продукти NIVEA на стойност от минимум 10 лева с ДДС и участвай в томбола за 1 от 100 велосипеда DRAG OldTimer, за да се насладиш на градските улици със стил! Условията за участие ще откриеш тук.

Националната Промо игра се провежда в периода от 01.03.2019 г. до 14.04.2019 г. в избрани търговски обекти на територията на Република България. Детайли за Промо играта са описани в РАЗДЕЛ 6.

В Промо играта участват всички продукти с марка NIVEA.

Наградите, които биха могли да бъдат спечелени в томболата са 100 (сто) броя велосипеди Drag Oldtimer.

Цветът и моделът на велосипеди Drag Oldtimer не са по избор на клиента, спечелил наградата.

Наградите, показани в рекламните материали на Промо играта, са илюстративни и илюстрациите върху тях могат да се различават от реалните.

При покупка на продукт или продукти с марка NIVEA на стойност минимум 10 лв. с ДДС клиентът има възможност да участва в Промо играта за една от посочените в т. 4.1 награди. Всеки клиент може да се регистрира на nivea.bg/prolet като въведе име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, дата на раждане и качи снимка на оригинал на фискален бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/ продукти NIVEA на стойност минимум 10 лв. с ДДС.

За участие в Промо играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма описани по-горе, да прикачи снимка на оригинал на фискален бон/фактура и да изрази изричното си съгласие за събиране и обработване на личните му данни за целите на Промо играта.
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на фискалния бон/фактура за извършената покупка на продукт/ продукти NIVEA следва да бъде запазен от лицето.

Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно като за всяка регистрация качи снимка на оригинал на фискален бон/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукт/ продукти NIVEA на стойност минимум 10 лв. с ДДС, различна от вече регистриран фискален бон/фактура и при изпълнение на условията на настоящите Официални правила. За целите на провеждане на томболата всеки участник ще се счита за уникален посредством своя имейл и телефонен номер. Ако двама или повече от изтеглените печеливши участници имат един и същ имейл адрес или телефонен номер, за валидна ще се счита първата по време регистрация в интернет сайта на Организатора, а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна.

Ако с една и съща касова бележка/фактура са закупени продукт/ продукти NIVEA на стойност, надхвърляща 10 лв. с ДДС, клиентът има право да направи само една регистрация с този фискален бон/фактура и неговото име ще участва в томболата само веднъж.

Независимо от броя на направените регистрации, всеки участник може да спечели само една награда велосипед Drag Oldtimer.

Цената на участващите в Промо играта продукти се определя от съответния търговски обект.

Не участват в разпределението на наградите лица, които са:
a) участвали с фискален бон/фактура за покупка на каквито и да е други продукти, различни от марката NIVEA;
b) участвали със служебен бон или дубликат на фискален бон/фактура за покупка на продукти NIVEA;
c) участвали в Промо играта с фискални бонове/фактури за закупени продукти NIVEA, извън периода на Промо играта;
d) направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно тези Официални правила (име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, дата на раждане, адрес и качена снимка на оригинал на фискален бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/ продукти NIVEA на стойност минимум 10 лв. с ДДС), както и такива, направили регистрации, с качени снимки на фискален бон/фактура, от които не е добре видима направената покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Промо играта.

Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от Промо играта и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организатора на Промо играта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие награда.

Забранени са действия от страна на Участници в Промо играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Промо играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда.

Организаторът на Промо играта не носи отговорност спрямо трети лица, които твърдят, че Участник в Промо играта, независимо дали е спечелил награда или не, неправомерно е отнел или откраднал от това трето лице фискален бон/фактура, с която въпросният Участник е участвал в Промо играта, или пък че фискалният бон/фактура е загубен/а от третото лице и намерен от Участника, който е използвал същия/та за участие в томболата.

На 30.04.2019г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД – „Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT №: RO23981359, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ № 137А, ще бъдат изтеглени 100 (сто) печеливши участници, в присъствието на 5 (пет) членна комисия. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org, като тегленето ще бъде заснето посредством видео. Заедно с имената на стоте печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на сто резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на 100 печеливши, след което се изтеглят имената на 100 резервни печеливши участници.

За резултатите от тегленето на печелившите Участници се съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на спечелилите 100 велосипеда Drag Oldtimer и на 100 резервни печеливши.

Всички Печеливши участници ще бъдат информирани за спечелването на награда до 18.00 часа на 20.05.2019 г. чрез изпращане на електронни писма от Организатора до посочените от Печелившите участници e-mail адреси. Всеки Печеливш участник отговаря за коректното посочване на своя e-mail адрес при регистриране за участие в Промо играта. Организаторът не носи отговорност, в случай че Печелившият участник е посочил невалиден, грешен или несъществуващ e-mail адрес.

Всички Печеливши участници, получили електронно писмо от Организатора до посочения от тях e-mail адрес, с което електронно писмо са уведомени за спечелването на награда от Промо играта, следва в петдневен срок да изпратят отговор чрез електронно писмо до Организатора, в което да посочат адрес за доставка на спечелената награда. Неизпращането на електронно писмо в посочения петдневен срок лишава съответния Печеливш участник от правото да получи спечелената награда, а мястото му се заема от резервен участник – следващ по реда на изтеглените резервните печеливши участници.

Организаторът не носи отговорност, в случай че Печеливш участник не успее да се свърже с него поради причини, породени от смущения на глобалната интернет връзка, технически проблем, случайно събитие или непреодолима сила.

Всеки печеливш Участник може да получи само по една награда от съответната томбола.

Наградите – 100 (сто) броя велосипеди Drag Oldtimer, се доставят чрез куриер на адреса, посочен от печелившите, в срок до петнадесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата.

При получаването на наградата печелившият Участник трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ