ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете комплект бижута с кристали Сваровски

Спечелете комплект бижута с кристали Сваровски
1. Организатор и Изпълнител на играта
Играта „Какво друго би добавил във формулата на Aroma Color?” се провежда на стената на официалната Facebook страница на Aroma https://www.facebook.com/aroma.cosmetics/ при условията на настоящите правила.
Организатор на играта е Арома Козметикс АД, ЕИК: 201811050, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Благоев“ №12, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници в играта. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Facebook страницата на Aroma.
Изпълнител на играта e “Диджитъл Вижън” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Граф Игнатиев 13А, ЕИК 201232847, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.
2. Механизъм и период за провеждане на играта
Играта на стената на Facebook страницата на Aroma е игра, в която потребителите трябва да напишат каква съставка биха добавили към формулата на Aroma Color под определен пост на Организатора във Facebook страницата.
Периодът на провеждане на играта е 05.03.2019 – 29.03.2019 г.
Победителят ще бъде известен с пост на стената на страницата на Aroma https://www.facebook.com/aroma.cosmetics/
3. Право на участие
Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България, на възраст над 18 години. В играта НЕ могат да участват лица, работещи за организатора „Арома Козметикс“ АД и изпълнителя „Диджитъл Вижън“ ООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
4. Участващи продукти
За участие в играта на стената на страницата на Aroma във Facebook на адрес https://www.facebook.com/aroma.cosmetics/ не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт.
5. Начин на провеждане на играта
За участие в играта участниците следва да разполагат с активен профил в Интернет сайта www.facebook.com.
Играта се провежда по следния начин: всеки, който иска да участва в играта, трябва да влезе на официалната Facebook страница на Aroma https://www.facebook.com/aroma.cosmetics/ и да изпълни условието указано в съответния пост.
Изпълнителят известява спечелилите участници чрез отделен пост на стената на Aroma, в който са упоменати името/имената на печелившия/печелившите участник/участници.
За да получи наградата си, печелившият участник следва да изпрати своите лични данни – три имена, адрес и телефон за връзка под формата на лично съобщение в страницата на Aroma в срок от 5 дни след уведомяването му.
Участниците се съгласяват, че предоставянето на личните им данни по горепосочения начин, е необходимо за целите на получаване на полагаемата награда. Получените лични данни няма да бъдат използвани за други цели, освен описаните в настоящите Правила. Печелившият участник се задължава да предоставят своите лични данни, а не данните на трето лице.
Забранени са действия от страна на участници в игрите, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник, да свали от играта неговите участия и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.
6. Награди
Наградата/наградите в играта е/са следните: Бижута с кристали Сваровски
Спечелените награди не могат да се преотстъпват на друго лице както и да бъдат разменяни за паричната им равностойност.
Наградата се тегли чрез томбола на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили правилно изискванията на играта на стената Aroma.
Печелившият/печелившите участник/участници ще бъде обявен/обявени на стената на Aroma и се уведомява/т от Изпълнителя.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ