ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 продуктови комплекта Bioten Detox

Спечелете 5 продуктови комплекта Bioten Detox

ПОДРОБНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

“BIOTEN КАКЪВ ТИП ГРАДСКО МОМИЧЕ СИ

Дружеството “Сарантис България” ЕООД, ЕИК 831542220, с адрес гр. София, бул. Ботевградско шосе №247 (наричано по-долу “Организатор”), е организатор на промоционалната програма  “Какъв тип градско момиче си” (наричана по-долу “Програмата”)

За реализацията и рекламата на Програмата, Организаторът избра за свой партньор “Силвър Лайнинг Комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081, с адрес: гр. София, ул. Горски пътник №5-7, ет.5, ап.17, (наричан по-долу „Партньор„). Програмата се реализира чрез уебсайта http://citygirl.biotencosmetics.com/bg/, поддържан от Организатора.

Обхватът на настоящите подробни условия (наричани по-нататък „Подробни условия“) е определянето на условията за участие в Програмата, изготвянето и определянето на печеливши, както и на популяризирането на Програмата.

1. Организаторът желае да промотира своите продукти и услуги чрез рекламни дейности. В тази връзка той организира настоящата Програма, като предлага на печелившите награди, изрично посочени по-долу:

 • Продължителност на Програмата: 01.03.2019 – 31.03.2019
 • Брой печеливши: 5
 • Награди: 5 продуктови комплекта Bioten Detox. Всеки продуктов комплект съдържа:
  • Биотен Детокс дневен крем 50 мл.
  • Биотен Детокс нощен крем 50 мл.
  • Биотен Детокс почистващ гел 150 мл.
  • Биотен Детокс пилинг маска 40 мл.
  • Биотен Детокс мицеларна вода 400 мл.

2. Продължителността на програмата се определя от 12:30 часа на 01.03.2019 г. до 23.59 чaсa. на  31.03.2019 г. (по-долу „Продължителност“). За да се считат, че участията са валидни, те трябва да бъдат представени по време на гореспоменатата Продължителност на Програмата. По време на Програмата ще се проведе едно (1) теглене, което ще се осъществи  на 03.04.2019 г. от 12:30 часа.

3. Всички постоянни жители на Българияна възраст над 18 години, имат право да участват в Програмата. Персоналът на Организатора и неговия Партньор, роднините на гореспоменатите до втора степен, както и недееспособни лица не могат да участват в Програмата.

4. За да може някой да бъде считан за участник в Програмата (наричан по-нататък “Участник”), той/тя трябва: (1) да отговори на всички въпроси от въпросника на Интернет адреса на Програмата, като избере един от предоставените отговори, (2) да попълни неговите/нейните данни във формуляра за участие и да приемеУсловията за участие и Условията на политиката за личните данни и правилата за бисквитките. Всеки Участник има право на множество участия в Програмата, но само на едно (1) валидно участие в жребия. Само участниците отговорили на всички въпроси, участват в жребия за определяне на печелившите.

5. Участието в Програмата предполага достъп до Интернет от заинтересованите страни, използвайки техни собствени технически средства. Организаторът и неговите Партньори не са отговорни по никакъв начин да гарантират, подпомагат достъпа до уебсайтове или да улеснят заинтересованите страни. Достъпът до уебсайта на промоционалната дейност е разрешен само при спазване на условията за експлоатация на частния сървър и техническите и други изисквания и спецификации на Програмата. Организаторът и неговите Партньори по никакъв начин не носят отговорност за разходи, натрупани от участниците/потребителите във връзка с горепосочените причини. Участниците в Програмата не трябва да нарушават обществения морал и възприетите принципи на морала или да представят чувствителни данни или материали, които включват съдържание, което накърнява честта и достойнството на Организатора, неговите Партньори, публични или административни органи или трети страни. Организаторът си запазва правото да отхвърли показването на обидно, неморално, незаконно и друго неподходящо съдържание на уеб страницата на Програмата, без предизвестие.

6. Всеки участник носи изключителна отговорност за истинността, точността, пълнотата и верността на данните, които ще предостави. В случай, че Участникът подаде евентуално непълни или неточни данни, Организаторът има право, както по време на Продължителността на Програмата, така и след нейното прекратяване, да го изключи от процедурата, дори и на етапа на връчване на Наградите без Участникът да има право на каквито и да е искове или претенции.

7. Електронното теглене за определяне на печелившите  ще се проведе, както следва:

 • Дата на тегленето: 03.04.2019г. от 12:30 ч.
 • Брой печеливши5
 • Награди:
 • Всеки печеливш ще спечели един от петте продуктови комплекта Bioten Detox, подробно посочени в т.1 по-горе.

Жребият за определяне на Победителите от Програмата ще се проведе на посочената по-горе дата и час в помещенията на Партньора “Силвър Лайнинг Комюникейшънс” ЕООД на адрес гр. София ул. Чарлз Дарвин 14А Вх.А ет.6 ап.15, в присъствието на трима свидетели. Ако по някаква причина реализацията на жребия не е възможна, Организаторът си запазва правото да променя датата и часа, чрез предварително обявяване, поне двадесет и четири (24) часа по-рано, на уеб страницата на Програмата: http://citygirl.biotencosmetics.com/bg/. Жребият ще бъде реализиран чрез използване на електронни средства, които гарантират случайността на подбора и изключват човешката намеса по време на процеса на определяне на печелившите. Изрично се уточнява, че определен участник не може да бъде определен за печеливш повече от веднъж.

8. По време на жребия ще бъдат обявени 5 победители и 5 подгласници. Наградите са лични и не могат да бъдат заменени за други вещи или за паричната им равностойност.

9. Печелившите ще бъдат потърсени по електронната поща на адреса, който са предоставили във формуляра за участие. По-конкретно, партньорът “Силвър Лайнинг Комюникейшънс” ЕООД, в рамките на три (3) работни дни от определянето на печелившите, ще изпрати електронно писмо до всеки печеливш, за да го уведоми, че е спечелил награда. По време на комуникацията на Партньора с печелившия, последният ще бъде попитан дали той/тя приема наградата и той/тя ще трябва да отговори в срок от два (2) работни дни. Ако той/тя отговори утвърдително, той/тя ще бъде помолен/а да предостави пълните си лични данни (заедно с други лични данни, счетени за необходими), за да се провери неговата/нейната самоличност при предаване на наградата. В случай, че печелившият не отговори в определения срок от два (2) работни дни или е невъзможно да се влезе в контакт с него, ще се счита, че той/тя не желае да приеме наградата, участието му/й ще бъде ОТМЕНЕНО и наградата ще бъде присъдена на първия изтеглен подгласник, след което ще се приложи отново гореспоменатият процес. В случай че общият брой потвърдили или приели награди е по-малко от общия брой награди, Организаторът не е длъжен да провежда нов жребий и си запазва правото да не разпределя всички награди.

10. Предаването на наградите на печелившите ще бъде осъществено чрез куриерска фирма, до адреса им (в рамките на България) и на определена дата, която може да бъде уговорена с печелившия по време на комуникацията му с Организатора. Организаторът поема всички разходи за доставка. За да получи наградата, печелившият трябва да представи своята валидна лична карта или паспорт, за да удостовери самоличността си и да подпише декларацията за приемане на наградата. В случай, че печеливш не получи наградата си поради причина, за която той/тя отговаря, той/тя се лишава от наградата, като няма право на каквато и да е компенсация, повторно изпращане или замяна на наградата.

11. Организаторът си запазва правото да анулира всяко участие, на който и да е етап от Програмата, дори и при връчването на наградите, в случай че: (а) Участникът не изпълни изискванията за участие в програмата в съответствие с настоящите подробни условия, (б) комуникацията с печелившия не е осъществима в рамките на определените срокове, както е посочено в настоящите подробни условия, или той/тя не приеме наградата и/или (в) печелившият не представи валидна лична карта, паспорт или друг документ за самоличност при получаване на наградата.

12. След изтичане на Продължителността на Програмата и доставянето на Наградите, както е посочено по-горе, всяка отговорност на Организатора и на Партньора му се прекратява.

13. Всеки Участник в Програмата, с участието си в нея, дава изрично и безусловно съгласие и разрешение на Организатора за популяризиране на Програмата и/или резултатите от нея чрез радио, телевизия, кино, печатни и онлайн медии, Интернет (включително социални медии), както и чрез уебсайтове и други медии, отнасящи се до Организатора и като цяло за използване за рекламни цели на всеки факт или събитие, свързано с Програмата, чрез подходящи средства, без да бъде задължен да уведомява печелившия или да му заплаща някакво възнаграждение или обезщетение поради факта, че е посочен като участник или печеливш. Организаторът има право в продължение на една (1) година от прекратяването на Програмата да продължи с: (а) популяризиране на Програмата и/или резултатите от нея чрез Интернет, радио, телевизия и чрез онлайн печатни медии и/лии социални медии с цел да информира обществеността и да популяризира Програмата; (б) да обяви имената на печелившите на уебсайта на Организатора и (в) да получи визуални и аудиовизуални материали (снимки, видеоклипове) по време на Програмата и да популяризира тези материали (така както са записани или в адаптиран или редактиран вид) използвайки посочените в буква (а) по-горе медии. Освен това, Организаторът и неговият Партньор ще имат право да използват гореспоменатите материали за вътрешни цели и документиране, както и за презентации в търговски събития и церемонии по награждаване, без никакви ограничения по отношение на място и време. Участието в Програмата предполага съгласието на всеки Участник с горепосоченото, предоставянето на необходимите права (авторско право, право на използване) за конкретните употреби, без каквато и да е претенци, искове и т.н. към Организатора и неговия Партньор.

14.  За участие в Програмата се изискват само лично и фамилно име, мобилен номер и имейл на Участника. Участието в Програмата представлява изрично съгласие от страна на всеки Участник относно обработването на неговите/нейните лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободно движение на такива данни и за запазването им до прекратяването на Програмата от страна на Организатора в качеството му на обработващ данните (Администратор). Достъпът до данните за целите на мониторинга на Програмата ще имат и Партньорите (като Изпълнители на Обработването), действащи от името и за сметка на Организатора в съответствие с неговите инструкции. Нито трети страни ще имат достъп до документацията, нито ще се изпращат данни извън Европейския съюз. Целта на събирането, запазването и обработката на лични данни е за (а) участие в Програмата и жребий за определяне на печелившите, (б) комуникация по електронна поща, за да се информират печелившите за наградата (при условие че има определени печеливши) и предаването на наградата на адреса, който са предоставили, и (в) реализацията и популяризирането на Програмата в съответствие с горепосоченото. След прекратяване на Програмата, тези данни ще бъдат унищожени, без възможност за възстановяване, с изключение на данните на онези, които са дали изричното си съгласие на уебсайта на Програмата http://citygirl.biotencosmetics.com/bg/, за да получават известия за бъдещи промоционални дейности и/или нови продукти и услуги от Организатора. По време на обработката Участниците си запазват правото да: (a) подадат писмено искане до Организатора, адресирано до “Сарантис България” ЕООД, ЕИК 831542220, с адрес гр. София, бул. Ботевградско шосе №247 или имейл на BG_GDPR@sarantisgroup.com относно (i) достъп до личните им данни, (ii) корекция на личните им данни, (iii) изтриване на личните им данни, (iv) ограничаване или възражение срещу обработването на личните им данни, (v) преносимост на личните им данни, (vi) оттегляне на съгласието им относно обработката на личните им данни и (б) подаване на жалба пред Комисия  за защита на личните данни (София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №2, тел. 02/9153555, email: kzld@cpdp.gr). Предоставянето на личните данни и участието в Програмата е доброволно. Непредоставянето на лични данни, както и оттеглянето на съгласие личните данни на Участника да бъдат обработвани от Организатора, съгласно посочените по-горе условия води до прекратяване на участието в Програмата, поради невъзможността Организаторът да идентифицира Участника, респ. печелившия.

15. Подробните условия, по време на Продължителността на Програмата, ще бъдат публикувани на уеб страницата на Програмата http://citygirl.biotencosmetics.com/bg/

16. Организаторът, по време на Продължителността на Програмата, си запазва правото да я променя и/или прекратява, да променя датите на нейното осъществяване или някое друго нейно условие, да заменя обявените Награди за други с еквивалентна стойност, както и начина за тяхното доставяне, чрез известие на уеб страницата http://citygirl.biotencosmetics.com/bg/, което да бъде публикувано преди промяната или изменението. Всяка промяна от този вид ще представлява неразделна част от настоящите подробни условия, които се считат за съществени и ще бъдат валидни от тяхното публикуване на адрес http://citygirl.biotencosmetics.com/bg/. Организаторът не носи отговорност по никакъв начин пред Участниците и/или трета страна за каквито и да било преки или непреки вреди и разходи, които биха могли да възникнат от недостатък или закъснение или друга причина, свързана с изпълнението на Програмата.

17. С участието си в Програмата, Участниците приемат изрично и безусловно настоящите подробни условия в тяхната цялост. Участниците декларират и гарантират, че са приели условията за ползване на уеб страницата и на Политиката за сигурност и конфиденциалност на Организатора, публикувани на Интернет страницата http://citygirl.biotencosmetics.com/bg/, както и подробните условия на участие в настоящата Програма и се отказват от всякакви искове срещу Организатора и неговия Партньор. Освен това Организаторът и неговият Партньор не носят отговорност за каквито и да било щети, които могат да възникнат в резултат на временно или постоянно спиране на Програмата.

18. Настоящите подробни условия се уреждат от българския закон и всеки спор, свързан с тяхното тълкуване и/или изпълнение, ще бъде решен изключително от Софийски районен съд, респ. Софойски градски съд, съобразно правилата на ГПК за родова подсъдност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ