ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 4 електронни четци Amazon Kindle 6 Glare

Спечелете 4 електронни четци Amazon Kindle 6 Glare

НАКРАТКО:

• ПРАВИЛА
Настоящите ПРАВИЛА са за участие в игра, свързана с поддържания от „Нет Инфо“
АД интернет сайт www.vesti.bg

• ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:
15.03.2019 г. – 22.03.2019 г.

• ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:
„Нет Инфо“ АД, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Христофор
Колумб” № 41, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК
202632567

• НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ:
„Нет Инфо“ АД, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Христофор
Колумб” № 41, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК
202632567

• НАГРАДИТЕ В ИГРАТА СА:
4 /четири/ комплекта eBook четец Amazon Kindle 6 Glare, Touch Screen, 8th
Generation плюс калъф

• УЧАСТНИЕ В ИГРАТА:
Участие в Играта могат да вземат всички физически лица, които отговарят на
изискванията в настоящите Правила.

• ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Провеждането и участието в Играта „10 вдъхновения с Vesti.bg“ се извършва в
съответствие с Правилата, установени по-долу.
2. Всеки Участник е длъжен да спазва настоящите Правила. Всеки Участник може да
вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила.

• УЧАСТИЕ
1. До страницата с играта можете да стигнете чрез:
• Статията с анонса на играта (можете да я прочете ТУК)
• Чрез лента в хедъра на сайта, която ще виждате в сайта www.v esti.bg по време на
периода на играта.
2. За участие в Играта Участникът трябва да посети сайта www.vesti.bg.
3. Участието в Играта е безплатно. Всеки Участник има право да участва еднократно в
рамките на периода на провеждане на играта.
4. Участието в Играта се осъществява, като в рамките на периода на провеждане на
Играта участниците напишат кратък текст на тема „10-те вдъхновения в ежедневието
ми“ и го изпратят до редакционната поща news@netinfo.bg, като имейлът трябва да бъде
озаглавен “Vesti на 10“. Текстът за участие трябва да отговаря на следните изисквания:
• да бъде по темата „10-те вдъхновения в ежедневието ми“;
• да бъде изпратен на редакционната поща в .doc или .docx формат;
• да не надвишава обем от 250 думи.
• вдъхновенията могат да бъдат свързани с хора, преживявания, щастливи случки
от ежедневието, пътешествия и всичко друго, което ви вдъхновява и мотивира
ежедневно.
• освен текста, в имейла до редакционната поща трябва да бъдат посочени три
имена и телефон за връзка.
5. Участникът доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за
обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на
участвалите в Играта лица, записване на същите, както и за целите на идентификация
на победителите в Играта и осъществяване на връзка с тях по повод на връчване на
спечелените от тях награди, както и за попълването на приемо-предавателни протоколи,
удостоверяващи получаването на наградите от страна на победителите в Играта. За
избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на
Играта лични данни на Участниците ще бъдат надлежно изтрити от Нет Инфо след
приключване на Играта и изтегляне на печелившите в нея Участници, т.е. личните
данни следва да бъдат премахнати или имобилизирани (архивирани) от всички системи
и сървъри на Нет Инфо най-късно на 15.04.2019. Единствено данни на спечелилите
Участници ще бъдат запазени от страна на Организатора за целите на счетоводна и
данъчна отчетност в законоустановените за това срокове, като след това ще бъдат
надлежно изтрити или имобилизирани (архивирани).

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ