ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете вкусни награди от Mcdonalds

Спечелете вкусни награди от Mcdonalds

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
на Инициатива на McDonald’s™ 25 Години Макдоналдс в България („Инициатива”)

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Това са Официалните правила за спечелване на награда по случай 25 години Макдоналдс в
България.
1.2. „Участник“ е всеки регистриран Instagram потребител. Право на участие в Инициативата
имат всички лица, живеещи в България (с български адрес), на възраст над 13 години
1.3. „Награда“ е сертификат със следните права: 2 бр. МакМеню по избор в ресторант на
Макдоналдс в България на стойност до 50 лв.
1.4. „Организатор“ на Инициативата е „Сънфудс България“ ЕООД.
1.5. Инстаграм акаунта на Макдоналдс се администрира от „Гътс анд БрейнсДДБ“ ООД
(„Координатор“).

2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
2.1. Участието в Инициативата се извършва от регистриран Instagram потребител.
2.2. Всяко лице, което се включи в Инициативата безусловно приема и се съгласява да спазва или
да се придържа към тези Официални правила и към решенията на Организатора, които следва да се
считат за окончателни и обвързващи по отношение на всички права и задължения възникнали от
Инициативата.
2.3. Лицата, които НЕ могат да участват в Инициативата, нито могат да спечелят награда, са лица
от някоя от следните категории:
2.3.1. всяко лице, което по силата на франчайзинг договор е собственик (съдружник,
акционер) или служител в ресторант McDonald’s™, както и лице, което е директор,
ръководител, служител, агент или независим контрагент на „Сънфудс България“ ЕООД,
негови майчини/ дъщерни дружества, свързани дружества, контрагенти по
франчайзинга, както и дружествата, ангажирани от Организатора да подпомага
дейностите, свързани с осъществяването на Инициативата;
2.3.2. лице, ангажирано в процеса по изпълнение, производство или разпространение на
промоционални материали на Инициативата; включително лица като директор,
ръководител, служител, агент или независим контрагент на Координатора или
Изпълнителя, техни майчини/ дъщерни дружества, свързани дружества и техни
контрагенти, свързани с осъществяването на Инициативата;
2.3.3. съпруг и всички лица в родство по права линия във всички степени, а по съребрена– до
2-ра (т.е. родители, деца, братя и сестри), включително и тези, които живеят в
условията на фактическо съжителство, свързани по този начин с лицата в горните три
категории (2.3.1, 2.3.2 и 2.3.3).
2.4. В случай че лица с качествата по чл. 2.3 участват/ спечелят, то тяхното участие ще се счита за
нередовно. Организаторът има право по всяко време да проверява дали са изпълнени изискуемите
условия на Инициативата.
2.5. Начален момент на Инициативата: 11:00 ч. 27.03.19 г. участието (качване на снимка за
участие) се извършва до 19.04.19 г. в 23:59 ч.; обявяването на спечелилите се извършва на 23.04.19 г.
2.6. Освен ако Организаторът не посочи друго, всички срокове, следва да се изчисляват по
българско (източноевропейско) време (EET или UTC+02).
2.7. Организаторът е администратор на лични данни и отговаря за законосъобразността при
обработването на данните на всички участници.
2.8. Организаторът си запазва правото да прекрати едностранно Инициативата по отношение на
конкретен участник, когато съществува оправдан риск за вреди за него- Организатора от обществено
дискредитиране, презрение, скандал или присмех, или когато такъв риск съществува и може да се
отрази неблагоприятно на имиджа на Организатора, Координатора или на Инициативата.
3. УЧАСТИЕ
3.1. От 27.03.2019 г. 11.00 ч.до 23:59 ч. на 19.04.2019г. Участникът може да участва, като „качи“
снимка за участие (по чл. 3.2) в Instagram с #25❤️Макдоналдс
3.2. Снимката за участие трябва да отговаря на техническите характеристики на Instagram
платформата.
3.3. Изисквания за съдържание на снимката за участие: в снимката за участие трябва е видно, че
са снимани в ресторант на Макдоналдс в България или, че участниците консумират продукти на
Макдоналдс.
3.4. За невалидна снимка за участие се счита:
3.4.1. снимка за участие, която не отговаря на условията, посочени в чл. 3.2 и 3.3;
3.4.2. снимка за участие, в която заснетите лица (или техни законни представители) не са дали
съгласието си да бъдат заснемани (освен случайно попадналите в кадър);
3.4.3. снимка за участие, чието съдържание противоречи на добрите нрави.
3.5. С „качването“ на снимка за участие, Участникът декларира, че е получил съгласието на
всички заснети в снимкаат лица, включително лицето, което е заснело снимката за участие, същият да
бъде качен в Instagram, да бъде достъпна до неопределен брой лица, да бъде предавана, препредавана
и излъчвана посредством всякакви канали на разпространение от Организатора, включително правото
да бъде дообработвана, преработвана и включвана в други произведения без ограничение във времето.
3.6. Правото на участие и правото за получаване на награда принадлежи на участника и може да
се преотстъпва другиму, но не може да се иска паричната ѝ равностойност или друга заместваща
облага.
3.7. Всеки Участник може да „качва“ снимки за участие многократно, но всеки участник има
правото да получи награда само с една снимка: тази, получила най- много „лайкове“ а при равен брой
„лайкове“- участва само с едната от тях.
3.8. Участието или спечелването не са обвързани с покупка, придобиване или плащане;
покупката, придобиването или плащането не повишава шанса за спечелване.

4. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДА
4.1. Организаторът класира снимките за участие по „лайковете“, които са събрали. Класацията се
обявява на 23.04.19 г.
4.2. Петимата Участници със снимки, класирани на първите пет места имат правото да получат
награда.
4.3. В случай че поради равен брой „лайкове“, класираните снимки са повече от пет,
организаторът има право да направи подбор, включително с жребий на печелившите Участници.
4.4. Печелившият Участник има право да получи награда само ако участието му е редовно, т.е.
когато не са налице забраните по чл. 2.3.
4.5. Ако Печелившият Участник не отговаря на условията по чл. 4.5, или не може да се
осъществи връзка посредством телефония номер или електронната поща, посочени във формата за
регистрация, този Участник губи правото си да получи награда. В този случай право да получи
награда възниква за Участника, чиято снимка за участие е класирана на следващо място.
4.6. При установяване на подадени на неверни данни, или ако не може да се осъществи връзка с
Печелившия Участник, Организаторът има правото да обяви съответното участие за нередовно, с
което Печелившият Участник губи правата си за получаване на награда.
4.7. В случай че Печелившият Участник отговаря на изискванията на настоящите Официални
правила и действащите закони, то Организаторът обявява Печелившия Участник за „Спечелил“, с
което той има право да получи награда.

5. НАГРАДИ. ПОЛУЧАВАНЕ
5.1. Всеки Участник може да спечели не повече от 2 (два) сертификата за МакМеню в
Макдоналдс. Имената на Всички спечелили участници се обявяват на сайта на „Макдоналдс“ – в
секция „Новини“ http://mcdonalds.bg/news/
5.2. Всеки сертификат дава на Спечелилия Участник правото на 2 бр. МакМеню в ресторант на
Макдоналдс, на стойност до 40 лв. за срок до 31.05.2019 г.
5.3. Сертификатът може да се преотстъпва от Спечелилия Участник на трети лица.
5.4. На снимката за участие, която е печеливша, Организаторът ще напише съобщение до
Печелившия участник щото последният да предостави информация, необходима за изпращане/
получаване на награда.
5.5. Организаторът ще третира данните, получени от него по чл. 5.4 като лични данни, съобразно
изискванията на българското и европейското законодателство, при условията за минимално
необходимите данни за сключване на договор и за срока до приключване на Инициативата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ