ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 60 комплекта фотоапарат и джобен принтер и 420 награди по 100 лева от Visa

Спечелете 60 комплекта фотоапарат и джобен принтер и 420 награди по 100 лева от Visa

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Промоционалната кампания “Пролетна промоция на Visa” („Промоцията“) се организира и провежда от агенция “Публисис” АД, ЕИК 175432612 с адрес гр. София, бул. „Тодор Каблешков“ №24 („Организатор“) по възложение от Visa Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Възложител”).

Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес: visabg.com/springpromotion2019 през целия период на Промоцията в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта: visabg.com/springpromotion2019

Възложителят има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Териториален обхват на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 1 април 2019 г. и ще продължи до 23 юни 2019 г.

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички физически лица и юридически лица, притежатели на дебитни, предплатени и кредитни карти Visa, включително безконтактни карти Visa, карти Visa Business и V PAY, издадени преди началната дата на Промоцията (1 април 2019 г.) от някоя от следните организации („Участващи карти“):

 • Айкарт
 • Алианц Банк България
 • Банка ДСК
 • Българо-Американска Кредитна Банка
 • Бяла Карта
 • Инвестбанк АД
 • Обединена Българска Банка
 • ПроКредит Банк
 • Първа инвестиционна банка
 • Райфайзенбанк България
 • Тексим Банк
 • УниКредит Булбанк
 • Централна Кооперативна Банка
 • Юробанк България АД

(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Раздел 5. Механизъм на промоцията

Всички притежатели на Участващи карти, с които са били извършени валидни плащания в периода на Промоцията, могат да участват в тегленията за награди, както следва: (1) седмични награди (комплект от фотоапарат Canon EOS M100 с Canon Zoemini принтер за снимки) – при плащане с Участваща карта и регистрация на извършеното плащане с нея; и (2) дневни награди (парични награди на стойност 100 лева) – при плащане с безконтактна карта Visa. За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище в Република България. Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище извън България, както и плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени с карти издадени след началото на Промоцията (1 април 2019 г.), не могат да участват.

Избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

1. Седмични награди:

Всеки притежател или законен ползвател на Участваща карта, който извърши с нея валидно плащане в рамките на периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленето на седмичните награди, като в рамките на периода на Промоцията регистрира уникалния оторизационен код („УОК“) от бележката от ПОС терминала или номера на поръчката при плащания през интернет сайтове в промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/springpromotion2019. С регистрацията за участие в Промоцията, съответното лице придобива качеството на участник в Промоцията („Участник“). Участниците трябва да запазят регистрираната ПОС бележка, за да удостоверят направеното плащане с Visa, в случай че бъдат изтеглени като печеливши.

Всяка регистрация на валидно плащане дава право на 1 участие в тегленето за седмицата, в която е извършена регистрацията. Всеки Участник може да участва в седмичните тегления неограничен брой пъти, стига да регистрира в дадената седмица съответния брой различни плащания. Плащане не може да бъде регистрирано повторно, след като вече e участвало в теглене за дадена седмица.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към един и същ Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник (независимо дали е ползвана една и съща или различни Участващи карти) да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на ново плащане трябва да се използва един и същ електронен адрес. Няма изискване за минимален паричен размер на плащането. За валидни се считат само плащанията, извършени с Участваща карта в периода на Промоцията.

Регистрацията на плащане в промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/springpromotion2019 става посредством посочване на следните задължителни данни: обръщение, име, фамилия, адрес, имейл, телефон за връзка, както и уникален оторизационен код на бележката от ПОС терминала/номер на поръчка при плащане на интернет сайт, дата на плащане и име на банка, от която е издадена Участващата карта, с която е извършено плащането. При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите официални правила на Промоцията и дава съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност да избере дали да получава в бъдеще информация за настоящи и бъдещи промоции и свързана с тях комуникация от Visa.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до интернет страницата на visabg.com/springpromotion2019 и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

Плащанията, регистрирани през дадена седмица, участват в тегленията на награди само за съответната седмица и не участват в тегленията за награди за други/следващи седмици.

2. Дневни награди:

Всеки притежател на Участваща безконтактна карта, който извърши безконтактно плащане в периода на Промоцията, автоматично се включва за участие в тегленето за дневните награди за съответния ден, в който е извършено плащането.

До участие в тегленето на дневните награди за даден ден се допускат всички валидни безконтактни плащания, извършени на ПОС терминал с Участваща карта в рамките на съответното денонощие (от 00:00:01 часа до 23:59:59 часа).

Плащанията през даден ден участват в тегленията на награди само за съответния ден и не участват в тегленията за награди за други/следващи дни.

Раздел 6. Описание на наградите

Седмични награди – комплект фотоапарат Canon EOS M100 с Canon Zoemini мини принтер за снимки:

Всяка седмица през периода на Промоцията [общо 12 (дванадесет) седмици] се теглят по 5 (пет) комплекта фотоапарат Canon EOS M100 заедно с мини принтер за снимки Canon Zoemini, измежду всички Участници, регистрирани през съответната седмица или общо 60 (шейсет) награди за целия период на Промоцията.

Дневни награди – парични награди на стойност 100 лева:

За всеки ден през периода на Промоцията [общо 84 (осемдесет и четири дни] се теглят по 5 (пет) парични награди на стойност 100 лева всяка, измежду всички валидни плащания, направени през съответния ден или общо 420 (четиристотин и двадесет) награди за целия период на Промоцията.

Седмични награди не могат да бъдат заменяни срещу паричен еквивалент.

Раздел 7. Определяне на печелившите

Печелившите Участници (за седмичните награди) и печелившите Участващи карти (за дневните награди) ще бъдат определяни на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Всеки четвъртък, считано от втората седмица след началото на Промоцията (т.е. от 11 април 2019 г. до 27 юни 2019 г). включително, ще се теглят дневните награди и седмичните награди за предходната седмица. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши Участници/Участващи карти и най-малко десет резерви за всеки вид награда.

Седмичните периоди и датите за тегленията на дневни и седмични награди са, както следва:

 • 01 април- 07 април 2019 (теглене на 11 април 2019 г.);
 • 08 април – 14 април 2019г. (теглене на 18 април 2019 г.);
 • 15 април – 21 април 2019г. (теглене на 25 април 2019 г.);
 • 22 април – 28 април 2019 г. (теглене на 02 май 2019 г.);
 • 29 април – 05 май 2019г. (теглене на 09 май 2019 г.);
 • 06 май – 12 май 2019г. (теглене на 16 май 2019 г.);
 • 13 май – 19 май 2019 г. (теглене на 23 май 2019 г.);
 • 20 май – 26 май 2019г г. (теглене на 30 май 2019 г.);
 • 27 май – 02 юни 2019 г. (теглене на 06 юни 2019 г.);
 • 03 юни – 09 юни 2019г ( теглене на 13 юни 2019г);
 • 10 юни – 16 юни 2019г (теглене на 20 юни 2019г );
 • 17 юни – 23 юни 2019г (теглене на 27 юни 2019г ).

Всички печеливши Участници и притежатели на печеливши Участващи карти („Печеливши“) ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация.

Всички седмични награди ще се получават лично от Печелившите в банков клон или по куриер на посочен от Печелившия адрес след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане от страна на Печелившия. Всички дневни награди ще бъдат превеждани по банков път на сметките на печелившите от съответните Участващи организации. Когато Участваща карта е издадена на юридическо лице, наградата ще се получава от законния му представител след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане от страна на Печелившия.

Всички награди ще бъдат предоставяни в срок до 30 дни след всяко теглене на награди.

Имената на Участващите организации, в които са открити картовите сметки на Печелившите, ще бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията visabg.com/springpromotion2019

Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради погрешна комуникация между Печелившия и обслужващата го Участваща организация, дължаща се на причини, за които Печелившият отговаря, като например предоставени неточни, непълни или неверни детайли за контакт и др.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по телефон след до 5 направени опита, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

В случай че награда бъде спечелена от Печеливш под 14 години, Организаторът ще изиска приемане на наградата от негов родител/настойник, и при липса на такова приемане в срок до един месец след приключване на Промоцията, т.е. до 23 юли 2019 г., наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш. В случай че награда бъде спечелена от Печеливш между 14 и 18 години, Организаторът ще изиска съгласие за приемане на наградата от негов родител/попечител и при липса на такова съгласие за приемане в срок до един месец след приключване на Промоцията, т.е. до 23 юли 2019г., наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Всеки Печеливш – физическо лице е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната стойност/сумата на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл visa@usefulmarketing.info или по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10ч. и 18ч. Горещата линия ще бъде активна до 5 юли 2019 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

1 comment

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ