ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете парични награди на стойност над 200 000 лв. от Pepsi

Спечелете парични награди на стойност над 200 000 лв. от Pepsi

Играта продължава до 15 май 2019 г.

Участващите продукти и опаковки са Pepsi Cola 500 ml, Pepsi Cola 1.5L,Pepsi Cola 2 L, Pepsi Cola 2.25 L и Pepsi Cola 2.5L в промоционална опаковка (“Промоционални продукти”). Всички участващи Промоционални продукти ще бъдат идентифицирани с промоционални етикети, върху които ще бъде изобразено рекламното послание на промоцията „Играй за 15 000 награди за общо над 200 000 лв. Изживей финала.“ и кратка версия на тези правила.

За да участвате и да имате шанса да спечелите някоя от наградите, трябва да направите следното:

1. Открийте уникалния код отпечатан от или по възлагане на Организатора под капачката на който и да е от Промоционалните продукти („Уникален код“);

2. Регистрирайте кода на www.pepsi.bg („Сайта“) в Периода на промоцията (от 00:00:00 ч. на (01) април 2019 г. до 23:59:59 ч. на (15) май 2019 г.). Регистрацията на Сайта изисква въвеждане на Уникалния код и валиден мобилен телефонен номер.

При успешна регистрация на Уникален код, Участникът получава web прозорец-известие при регистрация на код чрез web страницата с потвърждение за успешна регистрация.

В случай, че регистрираният Уникален код е печеливш (под капачката е посочена парична сума, която е спечелена), web страницата ще ви покани да предоставите вашите: (а) пълни имена (лично, бащино и фамилно) и пълен и точен IBAN номер на валидна ваша банкова сметка, на която да получите своята парична награда, в случай че желаете да получите наградата си по този начин или (б) пълни имена (лично, бащино и фамилно) и ЕГН, в случай, че желаете да получите наградата в офис на EasyPay. В случай, че сте избрали да получите наградата си в офис на EasyPay следва да получите сумата в офис на EasyPay не по-късно от 7 дни след като бъдете уведомени за извършването на превода.

Регистрирането на 70 (седемдесет) непечеливши Уникални кода в Периода на промоцията дава възможност за спечелването на една от двете големи награди – пътуване за UEFA Champions League final 2019 Madrid (финала на „Шампионска лига на UEFA“ в Мадрид). Всяко следваща регистрация на 70 (седемдесет) непечеливши Уникални кода в Периода на промоцията води до ново участие в тегленето, съответно допълнителна възможност за спечелването на една от двете големи награди. Тегленето на двете големи награди ще се извърши на 16 май в присъствието на комисия. В тегленето ще бъдат изтегляни и по два резервни Участници, с цел заместване на печелившия Участник, ако той се откаже от наградата си или не я предяви в посочения по-долу срок. Уникалните кодове с които е спечелена едната награда или определен резервен печеливш, не участват в тегленето за другата награда и резервните печеливши за нея. Заместването от резервните печеливши става последователно в хронологичен ред, в случай че печелившият или съответно предходният резервен печеливш се откаже или не предяви в срок наградата си. Печелившите на големите награди ще бъдат известени чрез SMS и/или обаждане от страна на Организатора. В рамките на 24 часа от уведомлението, печелившият участник трябва да потвърди дали ще използва правото си върху наградата (да предяви наградата си). В случай, че печелившият се откаже ще бъде заменен с резервен участник, за който в сила е отново 24 часов срок за потвърждение, че ще ползва наградата (предявяване на наградата).

Всеки Уникален код може да бъде регистриран само веднъж. Повторното или многократното регистриране на един и същ Уникален код не води до повторно участие в Промоцията.

Регистрации на Уникални кодове се считат за невалидни и не участват в разпределението на наградите в следните случаи:

1. Ако регистрацията съдържа повече от един Уникален код;
2. Ако регистрацията не съдържа Уникалния код;
3. Ако регистрацията съдържа Уникален код, който вече е бил регистриран;
4. Ако регистрацията съдържа грешен код (списък на всички Уникални кодове се съхранява при Организатора);
5. Ако регистрацията е получена преди началото или след изтичане Периода на Промоцията, а именно преди 00:00:00 ч. на (01) април 2019 г. или след 23:59:59 ч. на (15) май 2019 г.
6. Ако предоставените от Участника данни при или след регистрацията са неверни. При допусната грешка в данните, предоставени от Участника, той може да извърши корекция чрез изпращане на вярната информация на адрес pepsi@pepsiint.bg в Периода на Промоцията, в който случай регистрацията се счита за валидна. След извършване на корекцията Участникът ще получи отговор и-мейл в първия работен ден след получаване на съобщението му с потвърждение за извършената корекция.

В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:

общо 10 000 парични награди от 10 лв.;
общо 5000 парични награди от 20 лв.;
общо 500 парични награди от 50 лв.;
2 бр. пътуване за UEFA Champions League final 2018 Madrid (финала на „Шампионска лига на UEFA“ в Мадрид), което включва пакет за един човек – самолетен билет икономична класа, ваучер за настаняване в хотел (3* или 4*, в двойна стая заедно с другия печеливш) за две нощувки (на дати определени от Организатора) и пропуск за самия финал и за участие в коктейл.

Паричните награди са посочени под капачката на печелившия Промоционален продукт. Спечелилият наградата участник трябва да извърши регистрацията и да предостави данните съгласно чл. 11 по-горе, за да получи наградата;

Наградите пътуване за UEFA Champions League final 2018 Madrid (финала на „Шампионска лига на UEFA“ в Мадрид) се разпределят чрез теглене на случаен принцип измежду участниците, регистрирали поне 70 непечеливши Уникални кода в Периода на Промоцията по начина описан в чл. 12 по-горе.

Резултатите от тегленето на наградите пътуване за UEFA Champions League final 2018 Madrid (финала на „Шампионска лига на UEFA“ в Мадрид) се публикуват на сайта www.pepsi.bg в деня на тегленето.

Участниците, спечелили една от наградите пътуване за UEFA Champions League final 2018 Madrid (финала на „Шампионска лига на UEFA“ в Мадрид) от Промоцията, могат да получат наградата си срещу показване на лична карта и печелившите капачки (Уникалните кодове от които са послужили за регистрация на участие, довело до спечелване на наградата). Ако Участникът не предостави капачките с Уникални кодове, с които е спечелил награда, Организаторът си запазва правото да не предоставя награда, за да се избегнат съмнения за злоупотреби.

За избягване на всяко съмнение, с цел осигуряване равнопоставеност и справедливост при разпределение на наградите, Участниците трябва да пазят всички промоционални капачки с кодове от които участват в Промоцията и да предадат капачките с печеливш уникален код на съответния представител на Организатора, за да получат наградата си.

Всички платежни такси по преводите на паричните награди са за сметка на Организатора, освен ако законът, общите условия на платежната институция на получателя или договорът му с нея не допускат това. При превод по предоставени сметки в чуждестранна валута или в чуждестранна платежна институция, платежните такси на платежната институция на Организатора са за негова сметка, а на тази на получателя – са за сметка на получателя.

Паричните награди се предоставят в срок до 20 (двадесет) работни дни от успешна регистрация на печелившия Уникален код И предоставяне на коректни данни за превода съгласно изискваното в чл. 11. При многократно (повече от два пъти) предоставяне на неверни данни, осуетило предоставяне на наградата, Организаторът си запазва правото да изключи Участника от участие в Промоцията и да инвалидира печелившото участие – в този случай Участникът губи правото си да получи наградата.

Наградите пътуване за UEFA Champions League final 2019 Madrid (финала на „Шампионска лига на UEFA“) се предоставят за период от два дни, определени от Организатора, включващи деня на UEFA Champions League final 2019 Madrid (финала на Шампионска лига на UEFA) през 2019 г., който се определя от UEFA (към настоящия момент датата за провеждането му е определена за 01 юни 2019 г.). Не се допуска ползването на наградата в различни дни, на различно място или по какъвто и да било различен начин от този определен от Организатора, независимо от причините за това. Печелившите Участници трябва да предоставят, при поискване, необходимите документи, данни и съдействие за осъществяване на пътуването. За избягване на всякакво съмнение Организаторът не се ангажира да покрива каквито и да е други разходи, свързани с пътуването, в т.ч. дневни пари, глоби и други санкции във връзка с извършени от печелившите Участници нарушения, разходи за хранене, развлечения, телефонни разговори, мини бар и др. под., извън посочените изрично в настоящите Официални правила.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ